Projecte I Codi:  20.214    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és de la tipología projecte (orientació pràctica i professional que posa en relació les assignatures de cada any acadèmic al final de cada etapa) i combina una diversitat de metodologies de treball per a abordar projectes/productes. Una de les parts importants d'aquesta assignatura n'és la pràctica: una activitat de caràcter molt aplicat i d'alguna manera de síntesi del semestre. Tot i que totes les PAC puguin ser de caràcter pràctic reservarem a la Pràctica aquella o aquelles activitats que impliquin l'entrega i presentació final del projecte complet i publicable al portafolis professional pròpi.

Amb una ràtio de màxim 40 estudiants i de 12 crèdits ECTS, està dissenyada per acompanyar el procés de creació d'una obra artística lliure. Es desenvoluparà des de la concepció fins al resultat final, passant per l'estudi de referents, el descobriment i posada en valor de certes metodologies i la capacitat d'anàlisi crítica.

Les tasques a realitzar són de caràcter creatiu i estan guiades per l'equip docent, que acompanyarà i orientarà sobre diversos aspectes del procés. És doncs, una assignatura de caràcter eminentment pràctic, orientada a obtenir una obra, una memòria i una proposta expositiva. Documentant el procés i analitzant-lo, intentarem adquirir formes de treballar que ens ajudin a posar en valor els nostres punts forts i tenir eines per aprofitar els errors i punts febles.

Encara que hi haurà el típic feedback i seguiment per part de l'equip docent, l'avaluació final la realitzarà el/la pròpia creador/a, defensant i argumentant el seu punt de partida, procés i resultats en rel·lació al treball dels altres a partir d'una memòria.

L'aposta del Grau en Arts de la UOC és crear espais de recerca i creixement personal, des dels primers cursos, per fomentar així l'autonomia i esperit crític dels alumnes, així com orientar-los en la professionalització de les seves pràctiques.

Amunt

Al llarg del grau hi ha tres assignatures de projectes i el treball final de grau. Aquestes quatre assignatures pretenen, des de la pràctica i l'anàlisi, desenvolupar la capacitat de creació, producció i expressió dels estudiants.   En aquest primer projecte se centra l'interès en el descobriment dels processos i estils propis de treball, fent especial atenció en com es van desenvolupant formes de treballar metodològiques per aconseguir resultats professionals.
Les dues següents assignatures de projectes, també des de la pràctica, se centren en el context expositiu i en la inserció social de les obres en l'esfera pública respectivament.

L'assignatura te associada el laboratori de documentació; una aula de suport sense docència que s'activa de forma automàtica amb recursos i un consultor/a a qui podran adreçar-se per resoldre dubtes sobre processos i eines per a la documentació del procés de treball, d'aprenentatge i dels resultats obtinguts.

Amunt

Producció artistica en general, tant per al mercat de l'art com per als circuits públics.

Amunt

Per cursar Projecte I és important haver cursat la majoria d'assignatures del primer curs. Ha estat plantejada com el tancament d'aquest primer curs, donant per descomptat els coneixements adquirits en assignatures anteriors.

Amunt

Es recomana haver cursat o estar cursant: Taller de dibuix i expressió gràfica, Taller d'escriptura i comunicaió, Seminari d'història de l'art, Seminari de materialitat i tecnologia, Taller de pintura i color.

Sent una assignatura de 12 crèdits, no es recomana superar una càrrega major a 18 crèdits tret que es disposi d'una dedicació a temps complet. 

Amunt

Objectius:

 • Concepte de projecte en l'àmbit de les Belles arts i les seves implicacions metodològiques.
 • Tipologies de projectes desenvolupats per creadors contemporanis.
 • Reflexió sobre el treball personal: Quin és la meva metodologia?.
 • Metodologies proyectuales: models i fases.
 • Creativitat: tècniques i aproximacions.
 • Recerca: cerca, anàlisi d'informació, i aplicació de diferents tècniques i mètodes de recerca per al desenvolupament de projectes creatius autònoms.
 • Definició i disseny de projectes creatius.
 • Conceptualització i contextualització d'un projecte artístic.
 • Criteris d'elecció de mitjans, tècniques i recursos per al desenvolupament d'un projecte coherent.
 • Planificació i gestió per al desenvolupament de projectes artístics.
 • Presentació i comunicació / difusió de resultats de projectes.
 • Llicències, drets d'autor, etc.
 • CV, statement, dosier

Competències:

CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament a ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat en la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

CG5 - Treballar colaborativamente en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

 

Competències transversals:

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

 

Competències específiques:

CE3 - Triar els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.

CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'uns altres i respondre argumentadamente enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.

CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.

CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.

CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

Projectes I disposa de materials de diferent to i aproximació. Des d'un manual en format textual, que recull de forma sintètica els principals aspectes d'un projecte, passant per una série de collages, una novel·la de la mà d'un artista o un repositori de recursos online de fonts d'interès. Es busca una visió polièdrica d'un mateix tema: com crear un projecte artístic?

Els continguts cobreixen des de la conceptualització i tècniques creatives, a l'autoavaluación, passant per l'elecció de la metodologia, la contextualització de l'obra i la fromalización d'aquesta. 

 

Amunt

Manual d'intrusions PDF
Tzompantli PDF
Souvenirs onírics PDF
Recursos per a projectes Web
Art Toolkit Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt