Treball final de grau Codi:  20.217    :  18
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


Amunt

Resultats d'aprenentatge:

  • Posar en pràctica els coneixements adquirits durant tota la titulació i adquirir nous coneixements per al desenvolupament de projecte autònoms.
  • Realitzar un projecte en totes les seves fases, generant noves idees i seleccionant els procediments més adequats per dur-ho a terme.
  • Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa dur a terme un projecte complet.
  • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, creatiu, metodològic i tècnic.
  • Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball.
  • Redactar, presentar i argumentar el treball final de grau sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau, d'acord amb els estàndards de l'escriptura acadèmica i professional.
  • Utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
  • Demostrar capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Amunt


En aquesta assignatura es proposa la realització d'un projecte personal en el qual l'estudiant apliqui els coneixements, tècniques i suports estudiats al llarg del grau. 

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt