Treball final de grau Codi:  20.217    :  18
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Grau (TFG) és el darrer projecte que es realitza a la titulació i conclou la darrera etapa formativa que proposa el pla d'estudis (professionalitzar). Així, després de  capacitar, contextualitzar i socialitzar el treball propi en els tallers i sobretot en els projectes anteriors, el TFG suposa la realització d'un projecte artístic personal i de qualitat professional que, idealment, sigui una producció que pugui presentar-se en el context artístic contemporani, entès en tota la seva amplitud i diversitat.

Aquesta és l'última assignatura on l'estudiant pot treballar en la seva obra personal que culmina amb la defensa del seu treball. Si bé el que es presenta és el resultat de la recerca realitzada en el marc de l'assignatura, també és un reflex de la seva evolució, aprenentatge i adquisició de competències al llarg de tot el grau.

El desenvolupament d'aquest últim projecte es fa acompanyat per un tutor o tutora que va guiant l'estudiant durant tot el procés i amb qui s'estableix una relació personalitzada segons els interessos específics del treball.

Amunt

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat durant els estudis de Grau, on es fan convergir aquests coneixements adquirits. En especial, les assignatures de Projecte (I, II i III) suposen una preparació per al projecte personal que cal desenvolupar en el TFG. A causa d'aquest caràcter conclusiu, el TFG s'ha de cursar quan s'hagin adquirit la resta de coneixements del Grau, preferentment el darrer semestre dels estudis.

Amunt

Els camps professionals on aquesta assignatura es projecta són tants com interessos puguin emergir en l’àmbit artístic. Per aquesta raó l'assignatura contempla diferents models de professionalització, des dels d'artistes que treballen en centres d'art i galeries, fins els que treballen amb col·lectius en projectes participatius, el comissariat o els enfocats a l'art i l'educació. Des d’aquest punt de vista, l'assignatura tracta de posar en valor la posició particular de cada estudiant i la seva forma específica de relacionar-se amb la pràctica artística.

Amunt

Per realitzar el TFG es recomana haver cursat totes les assignatures obligatòries del Grau, així com la majoria d’optatives (210 ECTS en total), ja que està plantejat com la síntesi i tancament de la formació en aquests estudis.

Amunt

L’assignatura consta de 18 ECTS, que suposen una dedicació de 450 hores en un semestre (24-30 hores setmanals). Per tant, cal que l’alumnat s’asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.
Tal com es diu a l’apartat de Coneixements previs, es recomana haver cursat 210 ECTS del Grau d’Arts (entre ells totes les assignatures obligatòries) per realitzar el TFG.
D'altra banda, atès el seu caràcter professionalitzador, aquesta assignatura incorpora una competència de comunicació en llengua estrangera, de manera que es podrà demanar la lectura de textos, així com la realització de presentacions orals o escrites en altres idiomes (especialment anglès).

Amunt

Objectius:

  • Posar en pràctica els coneixements adquirits durant tota la titulació i adquirir nous coneixements per al desenvolupament de projectes autònoms.
  • Demostrar capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.
  • Realitzar un projecte en totes les seves fases, generant noves idees i seleccionant els procediments més adequats per fer-ho.
  • Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa dur a terme un projecte complet.
  • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, creatiu, metodològic i tècnic.
  • Utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
  • Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat de la feina.
  • Redactar, presentar i argumentar el treball final de grau sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau, d'acord amb els estàndards de l'escriptura acadèmica i professional.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.

CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

Competències transversals:

CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

Competències específiques:

CE3 - Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.

CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.

CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

El projecte de recerca personal que l'estudiant desenvolupa a l'assignatura és personalitzat i la temàtica és lliure. Així doncs, les activitats que es proposen no plantegen aspectes temàtics sinó que tenen com a finalitat acompanyar i assenyalar una temporització raonable de realització de les diverses fases d'un projecte. No obstant, la manera en què aquestes activitats es duguin a terme dependrà dels acords assolits entre estudiant i tutor. 

Amunt

Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Com evitar el plagi PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Citació bibliogràfica Web
Art Toolkit Web
Creació en relació. L'experiència col·laborativa de La Bonne i Sindillar Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual

Amunt

Els materials docents no son de consulta obligatòria sinó que s'han concebut com un suport al procés de treball, i poden ser usats de formes diverses sota la supervisió del tutor assignat. D'una banda, l'alumne disposa de recursos externs, que consisteixen en una selecció de textos importants per als debats artístics de les últimes dècades, per acompanyar el seu treball de recerca. D'una altra banda també disposa de recursos propis per acompanyar l'escriptura del TFG amb una Guia d'escriptura pel TFG i un text sobre Com evitar el plagi. I també compta amb recursos transversals del Grau d'Arts com son: l'espai arts.uoc.edu, l'espai art-toolkit.uoc.edu o tots els Materials de totes les assignatures cursades, disponibles al Campus virtual.

A més, l'alumnat compta amb el suport de diversos laboratoris que donen accés a una aula virtual on un docent pot resoldre els dubtes tècnics que sorgeixin durant la realització del projecte. A la Guia de Laboratoris del Grau d'Arts hi teniu la relació completa de tots els Laboratoris disponibles.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt