Programació i art generatiu Codi:  20.220    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2021 (2020-2)

Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Obtenir una perspectiva històrica i conceptual de l'art generatiu.
 • Entendre què defineix l'art computacional i situar-ho en el context de la història de l'art.
 • Conèixer la base tècnica de l'art generatiu i saber integrar el pensament procedimental i computacional en la creació artística.
 • Entendre i ser capaç d'utilitzar tècniques generatives bàsiques per a l'expressió artística.
 • Capacitat per dissenyar algorismes per a la creació artística.
 • Usar entorns de programació per augmentar l'expressió i la interacció.

Amunt

 • Art generatiu. Història i teoria.
 • Desenvolupament de tècniques i noves formes de producció.
 • Eines i comunitats.
 • Creativitat computacional.
 • Casos d'Estudi: creacions visuals, gràfica generativa i so generatiu.
 • Principis de l'art algorítmic.
 • Processos aleatoris. Mètodes complexos.
 • Pràctiques de programació.

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt