El sector de les arts visuals Codi:  20.226    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L’assignatura El sector de les arts visuals és alhora reflexiva i pràctica: per una banda proporciona un coneixement del funcionament i les dinàmiques del sector professional de les arts visuals i, per altra banda, convida a l’alumnat a adoptar-hi una posició crítica i reflexiva que tingui un efecte en la presa de decisions sobre la seva trajectòria professional.

En aquest sentit és clarament professionalitzadora, ja que té com a objectiu principal dotar l’alumnat dels coneixements i les eines conceptuals i crítiques imprescindibles per poder desenvolupar una carrera com treballador/ora cultural. Amb aquesta finalitat es duran a terme lectures, debats, reflexions i treballs pràctics al llarg de les diverses activitats que componen l’assignatura.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que idealment cal cursar en la quarta etapa formativa del Grau d'Arts (professionalitzar). Com ja s’ha dit, té una vocació professionalitzadora en tant que vol familiaritzar l’alumnat amb el sector de les arts visuals on ha de desenvolupar la seva trajectòria com a treballador/ora cultural.

Amunt

L’enfocament de l’assignatura se centra en les arts visuals, però alhora dona una visió àmplia de les diverses vies de professionalització possibles en aquest àmbit. Així, es cobreixen diversos sectors (públic, privat i tercer sector) i camps professionals com ara la creació artística, la gestió, la crítica i la teoria, la mediació i l’educació, l’autogestió i la col·laboració, etc.

Amunt

Tot i que no són necessaris uns coneixements previs específics, algunes assignatures del Grau d’Arts poden oferir uns fonaments útils a l’hora de cursar El sector de les arts visuals, com ara el Seminari de contextos i sistemes de l’art o Projecte III.
D'altra banda, atès el seu caràcter professionalitzador, aquesta assignatura incorpora una competència de comunicació en llengua estrangera, de manera que es podrà demanar la lectura de textos, així com la realització de breus presentacions orals o escrites en altres idiomes (especialment anglès).

Amunt

L’assignatura consta de 6 ECTS, que suposen una dedicació de 150 hores en un semestre. Per tant, cal que l’alumnat s’asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.

Amunt

Objectius:

Diversificar la noció dels àmbits de professionalització en les arts visuals de manera que inclogui el sector públic, el privat i el tercer sector.

Oferir una varietat de possibilitats de desenvolupament professional en les arts visuals a més de la producció d’obra artística.

Promoure una comprensió de la pràctica artística com a treball cultural i, per tant, prestar atenció a les condicions laborals dels i les artistes.

Dotar l'alumnat de les eines conceptuals i reflexives que li permetin posicionar-se críticament en aquest camp de forces.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

Competències transversals:

CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.

CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.

Amunt

L’assignatura s’organitza en diverses activitats on l’alumnat abordarà els principals temes i debats que cal tenir en compte pel que fa al desenvolupament professional contemporani en l’àmbit de les arts visuals, entre els quals s’inclouen:

- Característiques dels diferents àmbits de professionalització en les arts visuals (públic, privat i tercer sector): objectius, agents, dinàmiques, relacions.

- El treball cultural: configuració del mercat de treball cultural contemporani, condicions laborals, drets i deures dels artistes i professionals de l’àmbit artístic.

- Desplegaments professionals per al graduat/ada en arts: creació artística, gestió i mediació, educació, treball comunitari, crítica...

- Tipus d'organismes i institucions culturals relacionades amb el sector artístic.

- Polítiques i programes públics relatius a les arts visuals.

- Mercat de l’art i indústries culturals.

- Problemàtiques actuals de la propietat intel·lectual i els drets d'autor.

- Formes col·lectives, autogestionades o comunitàries de desenvolupament de les arts visuals.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua PAC o final PAF, o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent). 

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas. D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt