Art i educació Codi:  20.228    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Setembre 2021 (2021-1)

Amunt

 Resultats d'aprenentatge:
 • Familiaritzar-se amb els debats contemporanis sobre la relació entre educació i art.
 • Conèixer les diferents perspectives en educació de les arts, així com el seu origen històric.
 • Conèixer les especificitats de la intervenció educativa en relació amb l'art.
 • Reconèixer els diferents contextos educatius en relació amb l'art.
 • Analitzar críticament exemples i casos d'experiències educatives.
 • Comprendre les diferents dimensions del projecte educatiu des de la planificació fins a l'avaluació.
 • Dissenyar projectes educatius tenint en compte les especificitats contextuals, metodològiques i relacionals implicades.

Amunt

 • Debats sobre la relació entre les pràctiques artístiques i les pràctiques educatives: art com a educació, educació com a art, art-educadors, etc.
 • Perspectives, teories i debats contemporanis sobre l'educació de les arts.
 • Història de l'educació de les arts.
 • Contextos de l'educació de les arts: reglats, no reglats, formals, informals, professionalizants, no professionalizants, etc.
 • Estudis de cas en pràctiques educatives en relació amb les arts.
 • Disseny de projectes educatius.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt