Arxiu, documentació i conservació digital Codi:  20.230    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Amunt

 Aquesta assignatura s'iniciarà al Setembre 2021 (2021-1)

Amunt

 Resultats d'aprenentatge:

  • Comprendre la importància i rellevància de l'adequat arxiu i documentació de les pràctiques artístiques així com de la preservació i conservació.
  • Conèixer les diferents estratègies d'arxiu, documentació i preservació de les pràctiques artístiques mitjançant els suports digitals.
  • Saber aplicar els fonaments de les diferents tècniques i metodologies per a l'arxiu, documentació i conservació de les arts, des de les seves problemàtiques a resoldre i solucions proposades.

Amunt

 
  • Diferents maneres d'entendre la conservació i l'arxiu al llarg de la història de l'art.
  • Especificitats en la preservació de l'art digital i de l'art en el cultura digital. Desafiaments.
  • Estabilització vs. Variabilitat (o mutació).
  • Guies de bones pràctiques de documentació i preservació per a artistes.
  • Models i projectes alternatius de preservació de l'art.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt