Pràctiques Codi:  20.231    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura optativa, Pràctiques,  centra la seva activitat en el desenvolupament d'una experiència pràctica, on els estudiants hauran d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic. Aquestes pràctiques, es desenvoluparan a partir de  la col·laboració amb diferents institucions/ centres culturals, tant nacionals com internacionals. 

Amb la finalitat de donar als estudiants la possibilitat d'escollir la institució/ centre que més s'adequa a les seves preferències, interessos, disponibilitat temporal i ubicació territorial, oferim dues opcions:


 • Pràctiques de catàleg: oferim un catàleg de pràctiques presencials amb places de pràctiques a diferents institucions/ centres culturals del nostre país. En aquest catàleg s’hi troben les descripcions de les tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant en cada cas. La sol·licitud ha de ser acceptada per la institució/ centre

 • Pràctiques de lliure elecció: també oferim la possibilitat que siguin els estudiants qui proposin la institució on fer les pràctiques. Per a fer una sol·licitud serà imprescindible haver contactat prèviament amb el centre i tenir la seva conformitat per a fer-hi les pràctiques.

Amunt

L'assignatura Pràctiques, és una assignatura optativa del pla d’estudis del Grau en Arts;  són per tant,  pràctiques curriculars. Està pensada perquè l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el màster. Així mateix, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.


Es una assignatura de 6 crèdits ECTS, de 150 hores, a distribuir entre el treball de l'aula acadèmica i les pràctiques al centre.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura de Pràctiques s'ha d'haver superat com a mínim 120 crèdits del grau. En el moment de sol·licitar les pràctiques és necessari que almenys estigueu matriculats d'aquests crèdits o que els tingueu reconeguts. Això us donarà la possibilitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del grau.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura Pràctiques, l'estudiant ha d'haver superat prèviament 120 crèdits del grau.


Abans de la matrícula cal un procés previ de gestió. Aquest procés, es realitzarà des del Campus UOC: Inici / Tràmits / Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/Sol·licitud de pràctiques / Sol·licitud de les pràctiques del grau en Arts. Aquest procés comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai del Campus.Aquests tràmits impliquen:

 • Inscripció/Sol·licitud* de l'estudiant al centre de Pràctiques / Aportació del centre de Pràctiques a l’aplicació del Campus ( El centre s'ha de donar d'alta a la plataforma per fer la gestió)

 • Assignació del centre de Pràctiques / Validació del centre de Pràctiques

 • Prematrícula

 • Conveni

* La sol.licitud no implica tenir assignat centre de pràctiques, el centre ha de fer la selecció i acceptació.


En funció de la tipologia de Pràctiques escollides (Catàleg, Lliure elecció) poden variar lleugerament els tràmits. Veure procés general

 

Qualsevol dubte al respecte sobre el procediment de gestió posar-se en contacte amb el Servei d'atenció/ Pràctiques o amb el tutor del grau


Disposeu de més informació sobre Pràctiques al pla d'estudis del màster, al portal de la UOC i al Blog del programa

Amunt

OBJECTIUS

 • Familiaritzar-se amb els diversos contextos professionals de l'art.
 • Aplicar els coneixements i habilitats suficients per desenvolupar l'activitat professional.
 • Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a les diferents situacions i contextos professionals.
 • Desenvolupar de forma pràctica els coneixements adquirits al llarg dels estudis en l'activitat professional i laboral.
 • Guanyar independència i capacitat per prendre decisions en un context professional.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.
 • CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament a ell.
 • CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • Competències transversals:
 • CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

Competències específiques:
 • CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.
 • CE3 - Triar els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
 • CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

Amunt

Els continguts d'aquesta matèria estan estretament relacionats amb els materials i la metodologia 'aprenentatge. 

Es resumeixen en les següents unitats:

Unitat 1: Contacte i inici de les pràctiques
Unitat 2: Seguiment de les pràctiques
Unitat 3: Informe de seguiment
Unitat 4: Seguiment de les pràctiques
Unitat 5: Memòria final de les pràctiques presencials


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat en un aula acadèmica, com qualsevol altra assignatura:

- amb un professor que actua com a tutor acadèmic (aula acadèmica de l'assignatura)
- amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques
 
Els dos són els que garanteixen que les pràctiques es duen a terme segueixen el projecte formatiu dissenyat.

 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt