Història política i social Codi:  20.401    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura repassarem l'establiment de l'anomenat "món modern" des de finals del segle XVIII fins les vigílies de la primera guerra mundial a través de l'estudi de tres línies temàtiques: la primera, els nacionalismes i l’establiment de la forma política de l’estat-nació; la segona, la globalització i l’emergència i el predomini del sistema capitalista «occidental», i, la tercera, l’imperialisme i les formes de subjugació de les poblacions conquistades. L'objectiu del curs serà reflexionar al voltant de l'emergència d'occident com a espai hegemònic mundial tot anant a les arrels històriques d'aquest procés. La mirada que farem en aquesta assignatura serà global, és a dir, procurarem incloure narratives extra-europees per tal de defugir d'arguments eurocentristes. Analitzarem conceptes com el de "comunitats imaginades" de Benedict Anderson per referir-se a les nacions o de la "Gran Divergència" per parlar de la manera com certes regions d'Europa van establir economies fortes que les durien a dominar el món. 

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria 

Amunt

Alguns dels textos que caldrà llegir són en llengua anglesa. 

Amunt

Alguns dels textos que caldrà llegir són en anglès. 

Amunt

Competències bàsiques

CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’ elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3.- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4.- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.
CG2.- Debatre i formular raonaments crítics.
CG3.- Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural.
CG5.- Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris.

Competències transversals

CT1.- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT3.- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
CE1.- Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
CE2.- Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
CE3.- Saber aplicar les principals teories de la Ciència Política a l’anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.
CE4.- Identificar els conceptes i teories més rellevants de la disciplina de Relacions Internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.
CE9.- Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.


Amunt

La creació del nacionalisme 
1.De l’estat modern a l’estat-nació 
2.Anàlisi dels conceptes nació i nacionalisme 
3.Casos d’estudi. El nacionalisme com a fenomen global 
4.Un món de nacions 

Processos de globalització 
1.Què significa globalització? 
2.Bases històriques de la (proto)globalització 
3.La Gran Divergència 
4.La revolució industrial i la globalització al segle XIX 
5.Canvis vuitcentistes globalitzadors 

Imperialisme: l’europeïtzació del món 
1.Imperis colonials 
2.Imperis continentals 
3.La cursa per Àfrica 
4.L’hegemonia d’occident a inicis del segle XX 
5.Impactes culturals: l’orientalisme 
6.Un món d’imperis

Amunt

Material Suport
Moviments socials Audiovisual
Entrevista: Moviments socials Audiovisual

Amunt

Teniu a la vostra disposició una Guia de Lectures que us introduïrà en les lectures que hem seleccionat com a material d'aquest curs. 

Amunt

L'aula virtual serà una eina fonamental vinculada a aquesta assignatura. Utilitzarem tres espais diferenciats. D'una banda, el "Tauler" servirà perquè la professora comparteixi notificacions d'interès per a tots els estudiants, de manera que aquest no podrà escriure-hi. En segon lloc, hi ha la secció "Debat", on esporàdicament es plantejaran qüestions de contingut (articles, preguntes generals o dubtes) que podran ser exposades tant per la professora com pels alumnes. Aquesta eina ha de servir per generar un espai de discussió en el qual l'alumne pugui opinar i mostrar que ha reflexionat sobre les temàtiques tractades a classe. Finalment, hi ha la secció "Fòrum", en la qual els estudiants també podran participar-hi. Aquest estarà destinat a plantejar qüestions més formals relacionades amb l'assignatura (per exemple, quan es pengen les notes, quina longitud ha de tenir el treball, etc.).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

En aquesta assignatura l'Avaluació Contínua està formada per tres propostes (PAC) que l'estudiant trobarà a l'apartat corresponent a mesura que anem avançant en el curs. En cada cas, es detallen les característiques de la PAC, els materials per a realitzar així com els criteris per a la seva avaluació.

Amunt

Els estudiants que hagin fet i superat l'AC podran fer una Prova de Síntesi Final. 

Els estudiants que no hagin fet o no hagin superat l'AC hauran de fer l'Examen Final. 

Amunt