Introducció a la sociologia Codi:  20.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El propòsit d'aquesta assignatura és oferir als estudiants una introducció a la sociologia. Apropar-los als corrents teòrics fonamentals, als autors principals, als diferents aspectes o temes més tractats i analitzats, als instruments conceptuals necessaris per a comprendre'n les reflexions i argumentacions, i també a les metodologies i tècniques de recerca més utilitzades. La importància dels processos de socialització, les transformacions del treball, les classes socials, els processos d'exclusió i les estratègies de benestar, el gènere, la diversitat familiar, els models familiars emergents i les realitats d'aquests models, les polítiques familiars, els moviments de població, en especial les migracions actuals, el paper de la ciutadania, de la societat civil i dels moviments socials nous, el delicte i el fenomen criminal, el control social, el medi ambient i la qualitat de vida, el paper de l'estat i les polítiques públiques en els règims de benestar, la professió de sociòleg, la seguretat, els processos de criminalització, són, entre d'altres, algunes de les qüestions analitzades al llarg dels diversos mòduls didàctics de l'assignatura. Ubicada al primer semestre del primer curs és una assignatura obligatòria i té una càrrega docent de sis crèdits, la qual cosa fa palesa la seva importància i l'extensió del seu contingut en el marc de les assignatures bàsiques de criminologia.

 
 

Amunt

L'assignatura té un caràcter bàsic i el seu estudi és un pas previ a altres assignatures més específiques, com les teories criminològiques, sociologia del dret o desviació i control social.

Amunt

 

 

Amb aquesta assignatura es pretén que s'assoleixin els següents objectius relacionats amb els coneixements:  

1. Aproximar-se a la sociologia a partir de l'estudi dels corrents teòrics principals, clàssics i contemporanis.  

2. Conèixer els autors més rellevants de la disciplina sociològica i veure les seves reflexions i idees davant de les situacions i problemàtiques actuals. 

3. Analitzar els principals processos socials pels quals s'estructuren, s'organitzen i es transformen les societats d'avui. 

4. Facilitar els elements necessaris per a tenir una comprensió analítica i alhora crítica de la realitat social que ens envolta. 

5. Ajudar l'estudiant a millorar la seva comprensió i interpretació de la societat.  

6. Oferir eines suficients per a conèixer la majoria d'àrees i temes de recerca que configuren la sociologia actual i saber-ne avaluar la importància en el nostre país.  

7. Adquirir una reflexió epistemològica sobre la pràctica de la sociologia i el caràcter científic d'aquesta disciplina.

 

Amunt

 

Mòdul 1-Sociologia: perspectives i mètodes 

1. La sociologia com a ciència, tradició de coneixement i estudi de la realitat social 

2. L'estructura social: nocions i nous enfocaments 

3. Metodologia i tècniques de recerca sociològica

 

Mòdul 2-Teoria sociològica: tradicions i debats contemporanis 

1. L'herència de la sociologia clàssica 

2. Tendències teòriques de la sociologia contemporània 

 

Mòdul 3-Estratificació, cultura i societat 

1. Control social, cultura i processos de socialització 

2. Transformacions en les organitzacions i el treball 

3. Desigualtat i classes socials 

4. Pobresa, exclusió i benestar 

5. Gènere i sexualitat 

6. Famílies: canvis i noves formes familiars 

7. Desigualtats per raó d'edat 

 

Mòdul 4-Estructura social. Reptes actuals 

1. Canvi social i globalització 

2. Moviment de població: les migracions 

3. Salut 

4. Control social, seguretat humana i procés de criminalització

5. Nació, ciutadania i democràcia. Societat civil i moviments socials 

6. Producció, medi ambient, consum i qualitat de vida

 

Mòdul 5-Sociologia i criminologia 

1. Relacions entre sociologia i criminologia 

2. La pràctica sociològica sobre el fenomen criminal 

3. Espanya en temps de crisi: sociologia de la memòria i prospectiva sociològica 

del fenomen criminal

 

Amunt

Amunt

Els mòduls didàctics de la UOC constitueixen el material bàsic per a l'estudi de l'assignatura. Aquests mòduls contenen els elements principals del contingut de la matèria del curs, alhora que són també una guia per al seu estudi. Hi trobareu, primer una explicació de les principals qüestions de cada tema; segon, un seguit d'activitats que es proposen per avançar en els coneixements adquirits i per consolidar-los; i, finalment, proves i exercicis per autoavaluar els resultats de l'estudi. Pensem que els mòduls ofereixen una completa i ben ordenada guia per a l'estudi d'una introducció a la Sociologia.

 

Les referències que es fan al llarg dels diversos mòduls, tant respecte a altres manuals, obres clàssiques de la sociologia, llibres, pel.licules i/o articles, entre altres, és una qüestió obligada per ampliar aquells continguts o reflexions que més interessin als estudiants. A més, a cada un dels mòduls es recull una bibliografia bàsica, una de recomanada, una de complementaria i òbviament la referenciada al llarg dels materials.   

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt