Dret penal, part especial Codi:  20.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura estudia els diversos tipus delictius en els seus elements fonamentals d'acord amb el Codi penal espanyol vigent i l'estat actual de la doctrina jurídico-penal. L'estudi se centra en els delictes contra els béns jurídics de titularitat individual i una mostra d'alguns delictes contra interessos socials.
S'estudiarà el profund impacte que ha tingut sobre aquests delictes la reforma del Codi penal aprovada per la LO 1/2015, que ha afectat especialment als delictes contra la vida, els delictes contra la llibertat sexual i alguns delictes patrimonials. Es tindrà en compte la creació de noves figures delictives en l'àmbit dels delictes contra la llibertat o contra la intimitat.

Amunt

Es una continuació de l’estudi del Dret penal i per tant requereix l’estudi previ de les assignatures Introducció al Dret i Dret penal – Part general.

Amunt

L'estudi de l'assignatura requereix haver cursat abans "Dret penal - Part general"

Amunt

   -       Competències

 
Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.

-          Objectius d'Aprenentatge:
 
1.       Conèixer els criteris de selecció dels béns jurídics que mereixen protecció penal
2.       Analitzar els elements típics dels delictes contra els béns jurídics individuals al Codi penal espanyol i dels delictes relatius al tràfic de drogues.
3.       Examinar les reformes del Codi penal, especialment les de 2010 i 2015.
4.       Aprendre les tècniques bàsiques per a la interpretació dels diversos tipus delictius.
 

Amunt

-          Continguts bàsics:
 
  1. Els delictes contra la vida
  2. Els delictes contra la integritat corporal i contra la integritat moral
  3. Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual
  4. Els delictes contra l'honor i contra la intimitat
  5. Els delictes contra les relacions familiars
  6. Els delictes patrimonials
  7. Els delictes de tràfic de drogues
  8. Els delictes contra la seguretat vial

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt