Fenomenologia de la criminalitat Codi:  20.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'àmbit de la ciència, la fenomenologia s'encarrega de l'estudi dels fenòmens que es relacionen entre si, responent a un mateix àmbit del coneixement. En l'àmbit concret que ens ocupa, és a dir, el criminològic, en referir-nos a la fenomenologia de la criminalitat, estem fent esment a l'estudi de les diferents manifestacions del fenomen criminal. Concretament, l'assignatura que aquí presentem, s'ocupa de l'estudi de quatre de les manifestacions delictives més prominents en l'actualitat. Durant el programa de l'assignatura, (composat de quatre mòduls temàtics diferenciat), es treballarà les qüestions bàsiques i conceptes fonamentals de les formes delictives: la delinqüència juvenil, la violència de gènere, el crim organitzat i, finalment, la relació entre immigració i delinqüència. 
Aquestes formes criminals mereixen, al nostre parer, una especial atenció per l'actualitat i pel protagonisme que ha guanyat en els últims anys, tant per part del públic en general, com per part de la comunitat científica i acadèmica.

Amunt

Fenomenologia de la Criminalitat s'imparteix, com a assignatura de caràcter fonamental dins el programa del Grau de Criminologia.

Amunt

En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de: 

1. Conèixer els conceptes bàsics i qüestions fonamentals al voltant dels quatre àmbits concrets d'estudi que es plantegen en l'assignatura. 
2. Conèixer i ser capaç d'identificar les característiques específiques de cada un dels fenòmens estudiats. 
3. Familiaritzar-se amb les principals explicacions teòriques que s'han aportat sobre aquests fenòmens. 4. Conèixer la literatura i les aportacions científiques més recents portats a terme en cada un dels àmbits d'estudi 
5. Conèixer la dimensió i incidència d'aquests fenòmens delictius al nostre país. 
6. Conèixer l'abast d'aquesta delinqüència en un context internacional 
7. Conèixer els contextos jurídics que regulen els tipus delictius objecte d'estudi.

Amunt

- Continguts bàsics: 

M1: Delinqüència juvenil: 

1. definició 
2. La mesura de la delinqüència juvenil 
3. L'extensió de la delinqüència juvenil 
4. Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil 
5. Factors de risc i factors de protecció 
6. Parells desviats i bandes juvenils 
7. Mitjans de comunicació i delinqüència juvenil 
8. La teoria general de la delinqüència juvenil de Agnew 
9. La prevenció de la delinqüència juvenil 

M2: Crim organitzat: 

1. La definició de crim organitzat i les seves característiques principals 
2. Diferències entre la criminalitat organitzada i altres agrupacions de tipus criminal: bandes juvenils i terrorisme 
3. El mesurament del crim organitzat: aproximacions directes i indirectes 
4. Explicacions criminològiques del crim organitzat 
5. L'interior de les organitzacions criminals 
6. El paper d'Espanya en el crim organitzat: principals mercats il¿lícits i rutes internacionals 

M3. Violència de gènere: 

1. conceptualització 
2. Magnitud del fenomen: Incidència, prevalença i evolució 
3. La transculturalitat de la violència contra la dona
4. Característiques interaccionals de la violència contra la dona 
5. models teòrics 
6. Factors de risc 
7. Respostes institucionals i estratègies d'actuació davant la violència contra la dona 

M4. Inmigración y delincuencia: 

1. Immigrants i estrangers 
2. perspectives històriques 
3. Els immigrants com a víctimes: Dades empíriques i explicacions teòriques 
4. Els immigrants com a infractors: Dades empíriques i explicacions teòriques 
5. Opinió pública, mitjans de comunicació i immigració 
6. Integració, aculturació i multiculturalisme

Amunt

Novelette: Complex Olímpia PDF
Novelette: Complex Olímpia epub
Novelette: De fora vindran epub
Novelette: De fora vindran PDF

Amunt

Com a materials i eines de suport, aquesta assignatura compta principalment, amb els mòduls docents i d'altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya i dues novelettes: "Complex Olímpia" i "De fora vindran", ambdues escrites por destacats autors de novel·la negra (Andreu Martín i Alexis Ravelo, respectivament) i publicades per Oberta UOC Publishing.

El material didàctic consta d'un mòdul Introductori y 4 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador. Els 5 mòduls temàtics de què consta aquesta assignatura han estat elaborats pels Professors: Marcelo F. Aebi, Ana Isabel Cerezo, Andrea Giménez-Salinas Framis i Antònia Linde.

A través dels 4 mòduls temàtics es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu un breu resum, així com un glossari de termes, que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts. Al final de cada mòdul trobareu una test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

La lectura obligatòria de les novelettes, facilitarà la comprensió i assimilació dels aspectes teòrics explicats als mòduls1 y 4 ("Delinqüència juvenil" i "Inmigración i delinqüència"), ja que poden aplicar-se fàcilment a exemples quotidians de la vida real dels seus protagonistes. A més, les novelettes inclouen entre els seus recursos d'aprenentatge un mapa conceptual que recull de manera esquemàtica, senzilla i molt visual, els elements clau de la matèria, la qual cosa permet adquirir una visió integral i global dels fenomens criminològicos que tracten: la delinqüència juvenil i la relació entre inmigración i delinqüència. També inclouen un índex per a localitzar al text els conceptes clau i un llistat de novel·les, pel·lícules i documentals per divertir-se aprenent.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt