Victimologia Codi:  20.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La victimologia és una disciplina emergent que sorgeix de la preocupació davant l'oblit de la perspectiva de la víctima en l'estudi de la delinqüència. A mitjan segle XX alguns autors van començar a posar en relleu que la criminologia havia centrat l'atenció bàsicament en el delinqüent i la resposta enfront d'aquest. Per això, tenir en compte el paper de la víctima en l'explicació del fet criminal i en l'actuació de la societat davant les seves implicacions i conseqüències constituïa no solament la reparació d'un oblit històric sinó una necessitat científica. 
Sobre aquestes bases, es desenvolupa la victimologia com a branca de la criminologia, encara que hi ha certs sectors que han reclamat l'autonomia d'aquesta disciplina.

Com a novetats a tenir en compte, l'any 2015 hi ha hagut importants reformes legals a Espanya, concretament la Llei 4/2015 de l'estatut jurídic de la víctima del delicte, i el seu posterior Decret de desenvolupament. També cal destacar l'aparició d'una revista internacionalespecializada en victimologia en castellà i anglès, d'accés lliure i online, la Revista de Victimologia/Journal of Victimology, que té ja publicats els seus dos primers números.

Amunt

L'assignatura ofereix una visió dels fenòmens relacionats amb el delicte des de la perspectiva de la víctima, centrada, més que en el delicte com a concepte normatiu o comportament inidividual, en el fet de la victimització i la resposta davant la mateixa. És recomanable haver cursat prèviament Fonaments de criminologia, Introducció a la psicologia i Dret penal part general.

Amunt

Professions relacionades amb la prevenció del delicte i l'assistència a les víctimes.

Amunt

Es recomanable haver superat abans Fonaments de criminologia, Introducció a la Psicologia i Dret penal part general

Amunt

Competències: 
- Analitzar el fenomen criminal des d’una perspectiva empírica i interdisciplinària. 
- Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte. 
- Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes 
- Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa 

- Objectius d’Aprenentatge: 
1. Conèixer el context en què sorgeix la victimologia i les relacions que té amb la resta d’àmbits de la criminologia. 
2. Comprendre els conceptes de víctima, victimització i desvictimització, i també les implicacions i els efectes que tenen. 
3. Distingir els factors de risc segons els diversos models existents. 
4. Conèixer els elements fonamentals de la victimització de diversos col•lectius de risc, com els menors d’edat, les persones amb discapacitat, la gent gran, els emigrants o les persones que treballen en l’àmbit del comerç sexual. 
5. Saber els drets que tenen les víctimes i el reconeixement d’aquests drets en l’àmbit internacional, europeu i espanyol. 
6. Conèixer els diversos models assistencials en relació amb els serveis especialitzats d’atenció a víctimes. 
7. Estudiar els mecanismes jurídics de reparació a la víctima dins i fora del procés penal.

Amunt

I. Fonaments conceptuals de la victimologia 
1. La victimologia en el context de les ciències socials 
2. La victimologia en el context de les ciències de la salut 
3. Visió social de les víctimes 4. Aspectes metodològics i de recerca en victimologia 

II. Victimització en la infància i l'adolescència 
1. Context històric i aparició de la victimologia del desenvolupament 
2. Victimització infantojuvenil: definició i tipologia 
3. Victimització sexual en la infància i l'adolescència: definició i tipologia 
4. Extensió del problema: incidència de la victimització infantojuvenil 
5. Conseqüències de la victimització infantojuvenil 

III. Victimització en l'edat adulta i la senectut 
1. La victimització en l'edat adulta 
2. La victimització en l'ancià 

IV. Victimització en col¿lectius de risc 
1. La victimització de les persones amb discapacitat 
2. La victimització de les treballadores del sexe 
3. La victimització de les persones immigrants 
4. Protecció dels col¿lectius de risc 

V. Reparació, suport i protecció 
1.L'estatut jurídic de la víctima 
2.La reparació 
3.Sistemes especialitzats de suport a les víctimes del delicte 
4. Programes de protecció de les víctimes

Amunt

Amunt

Materials docents: Pereda Beltran / Tamarit Sumalla, "Victimología" (UOC 2013). Són el recurs bàsic d'aprenentatge. Els materials i les guies d'estudi ofereixen altres recursos complementaris, consistents en articles doctrinals, documents disponibles online i textos legals, en la seva major part també accessibles online.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt