Penologia Codi:  20.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es realitza un recorregut pel sistema punitiu, centrat bàsicament en el sistema espanyol. En primer lloc el situem en el context més ampli de les facultats sancionadores que té a la seva disposició l'Estat per regular les conductes dels ciutadans, analitzant la problemàtica d'allò que comporta. 
Posteriorment, estudiarem els agents que intervenen en el disseny i la configuració del sistema punitiu. 

En segon lloc, es pretén analitzar quin ha estat el funcionament concret del sistema punitiu espanyol. Per fer-ho estudiarem el desenvolupament de la màxima expressió punitiva (la presó) i els càstigs que pretenen evitar un ús excessiu de la mateixa (penes alternatives a la presó). 

Finalment s'analitzaran un serei de models punitius, entesos com justificacions del càstig que incorporen una determinada comprensió de la delinqüència i del les estratègies que s'han de posar en funcionament per combatre-la. ella.

Amunt

L’assignatura combina aspectes de teoria criminològica amb altres de caràcter jurídic, amb un especial accent en la dimensió empírica. Es requereix haver estudiat prèviament Fonaments de criminologia, Dret penal part general, Execució i Dret penitenciari. 
També és recomanable haver cursat abans Teories criminològiques I i II i Política Criminal.

Amunt

Es recomana haver estudiat i superat prèviament Fonaments de Criminologia, Dret penal part general i  Execució penal i Dret penitenciari

Amunt

Objectius d'aprenentatge:

1. Situar el sistema penal en el context més ampli de les facultats sancionadores que tene a disposició els poders polítics a l' hora de regular las conductes dels ciutadans. 
2. Conéixer els diferents agents que interactuen a l'hora de dissenyar i configurar el sistema punitiu, decidint cómo castigar i quines conductes concretes han de ser objete d'un procés penal sancionador. 3. Conéixer el “processament” de la delinqüència que fa el sistema penal, analizant el recorregut que ha de seguir una conducta per rebre una sanció penal. 
4. Conéixer l'evolució concreta del sistema punitiu espanyol, respecte a la seva màxima expressió punitiva (la presó) i el sistema de penes alternatives a la presó. 
5. Analitzar els diferents models punitius que pugnen per explicar i justificar la sanció penal i els diversos problemes teòrics i pràctics que comporta cada model. 
6. Comprendre que els diferents models punitius comporten diferents visions sobre la delinqüència i a la pràctica impliquen el desenvolupament d'estratègies diverses de prevenció del delicte (models punitius en acció). 
7. Analitzar l'evidència empírica disponible relativa als efectes del càstig en la prevenció de la delinquència.

 Competències: 

- Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència. 
- Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor. 
- Informar i assessorar sobre els diferents sisteeas de prevenció i reacció al delicte. 
- Ser capàç d'informar y assessorar en matèria de mesures penales alternatives d'execució de penes. 
- Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques en funció del tipus de delinqüència.

Amunt

I. El sistema punitiu: trets generals 
1. La multiplicitat d'instàncies sancionadores: el Dret Penal com a part de l' "entramat sancionador" present en el nostre ordenament jurídic. 
1.1. Identificació 
1.2. Duplicitat 
1.3. Arsenal repressiu i estratègies político-sancionadores 

2. Heterogeneitat. 
2.1. Diferents sistemes: adults vs. joves 
2.2. Diferents sancions: penes vs. mesures de seguretat i "altres conseqüències del delite" 
2.3. Diferentes subjectes: persones físiques vs. persones jurídiques 

3. Estructura general del sistema de penes espanyol. 

4. Agents 
4.1. Legislador
4.1.1. Un legislador totpoderós? 
4.1.2. Qui és el legislador? 
4.2. Poder judicial 
4.2.1. Imposició de la pena 
4.2.2. Execució de la pena 
4.3. Administració encarregada de l'execució de la pena
4.4. Fiscalia 
4.5. Policia 
4.6. Víctimes 
4.7. Govern

II. Funcionament i evolució del sistema punitiu espanyol. 
1. La presó 
1.1. Protagonisme i creixement 
1.2. Ús excessiu de la presó a Espanya? 
1.3. Quina delinqüència a la presó? 
1.4. Quins delinqüents a la presó? 

2. Les penes alternatives a la presó 
2.1 Orígen i evolució 
2.2 Fonament i objetius d'un sistema de penes alternatives a la presó 
2.3 El sistema espanyol de penes alternatives a la presó: esquema general i evolució. 
2.4 Problemàtica de les penes alternatives a la presó a Espanya 

III. La lògica del sistema punitiu: models punitius 
1. Model retribucionista: pena justa i proporcionada 

2. Models preventius: el càstig com a mitjà de prevenció de delictes 

3. Model reparador 

4. Té una lógica el sistema punitiu espanyol?

5. Criteris de valoració dels models punitius 

IV. Modelos punitius en acció 
1. El "processament" de la delinqüència en el sistema penal 

2. Models punitius en acció 
2.1. Models punitius i estratègies de prevenció del delite 
2.2. Models punitius i respecte del Dret 
2.3. Models punitius i investigacions sobre el càstig

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt