Delinqüència juvenil Codi:  20.522    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant del Grau de Criminologia en l'estudi dels conceptes fonamentals referits a la delinqüència juvenil.

Durant el curs, es definirà clarament el concepte de delinqüència juvenil, objecte d'estudi d'aquesta assignatura. S'estudiarà l'adolescència com el període de la vida en què les persones estan més implicades en els comportaments antisocials i la manera en què aquests comportaments poden ser mesurats per intentar xifrar la seva magnitud i la seva gravetat, prestant especial atenció als problemes de validesa i fiabilitat dels diferents indicadors utilitzats per la criminologia.

S'analitzaran les característiques de les teories científiques desenvolupades per la criminologia, i s'aprofundirà en una sèrie de conceptes estretament vinculats a la construcció d'una teoria, així com en el coneixement dels paradigmes en què s'inspiren les teories criminològiques. En aquest sentit, s'analitzaran una sèrie de teories criminològiques sòlidament formulades i testades empíricament que poden aplicar-se a la delinqüència juvenil.

Es treballaran també una sèrie de factors de risc i de protecció vinculats a la delinqüència juvenil, analitzant-los a través de les cinc grans teories criminològiques presentades durant el curs.

Finalment, es presentaran també els resultats dels principals programes de prevenció de la delinqüència que han estat objecte d'avaluacions científiques.

Amunt

L'assignatura Delinqüència Juvenil és una assignatura d'entre les optatives que s'ofereixen al Grau de Criminologia,i consta de 4 crédits.

Amunt

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant del Grau de Criminologia en l'estudi dels conceptes fonamentals referits a la delinqüència juvenil.


En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de: 

 1. Definir el concepte de delinqüència juvenil.
 2. Definir els conceptes de comportaments antisocials i contravencions estatutàries.
 3. Conèixer la importància que l'adolescència presenta com a objecte d'estudi criminològic.
 4. Conèixer les principals limitacions dels indicadors de la delinqüència juvenil.
 5. Conèixer els principals resultats produïts pels indicadors de la delinqüència juvenil.
 6. Conèixer els conceptes vinculats a l'elaboració de teories criminològiques: hipòtesi, variables dependents i independents, correlació i causalitat, recerca transversal i longitudinal, explicacions macrosocials i microsocials, caràcter provisori i falsable de les teories científiques.
 7. Conèixer els tres paradigmes en què s'inspiren les teories criminològiques.
 8. Conèixer les explicacions de la delinqüència juvenil proposades per la teoria de la tensió, la teoria de l'aprenentatge social, la teoria del control, les teories situacionals i la teoria de l'etiquetatge.
 9. Conèixer les teories del curs de vida.
 10. Conèixer la teoria general de la delinqüència.
 11. Conèixer les característiques dels factors de risc següents: la família, l'escola, el barri, els iguals i les bandes, els mitjans de comunicació.
 12. Aplicar les principals teories criminològiques presentades en el mòdul 2 a la relació d'aquests factors amb la delinqüència juvenil.
 13. Conèixer els principals resultats de les recerques empíriques sobre la relació dels factors de risc estudiats amb la delinqüència juvenil.
 14. Conèixer els principals programes de prevenció de la delinqüència juvenil.

Amunt

Mòdul didàctic 1 

Introducció a la delinqüència juvenil

1. Definicions

2. L'adolescència

3. Mesurar la delinqüència juvenil

4. L'extensió de la delinqüència juvenil

 

Mòdul didàctic 2 

Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil

1. Les teories criminològiques

2. Teoria de la tensió

3. Teoria de l'aprenentatge social

4. Teoria del control

5. Teories situacionals

6. Teoria de l'etiquetatge

7. Teories del curs de vida

7.1. La delinqüència en l'adolescència i l'edat adulta

7.2. La violència durant la primera infància

8. La teoria general de la delinqüència juvenil d' Agnew

 

Mòdul didàctic 3

Factors de risc i factors de protecció

1. La família

2. L'escola

3. El barri

4. Els iguals i les bandes juvenils

5. Els mitjans de comunicació de massa

6. La prevenció de la delinqüència juvenil

Amunt

Novelette: Complex Olímpia PDF
Novelette: Complex Olímpia epub

Amunt

Com a materials i eines de suport, aquesta assignatura compta principalment, amb els mòduls docents i d'altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya, i la novelette "Complex Olimpia", escrita pel conegut autor de novel·la negra Andreu Martín i publicada per Oberta UOC Publishing.

El material didàctic consta de 3 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador. Els 3 mòduls temàtics de què consta aquesta assignatura han estat elaborats pel Professor Marcelo F. Aebi.

A través dels 3 mòduls temàtics es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu un breu resum, així com un glossari de termes, que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts. Al final de cada mòdul trobareu una test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. La lectura obligatòria de la novelette, facilitarà la comprensió i assimilació dels aspectes teòrics explicats als mòduls, ja que queden perfectament patents mitjançant exemples quotidians de la vida real del seu protagonista, ja que Jaume és un alumne d'un institut d'un barri marginal que viu a una família desestructurada i un entorn hostil, factors que fan que la seva vida es situe entre l'èxit i el fracàs. A més, la novelette inclou entre els seus recursos d'aprenentatge un mapa conceptual que recull de manera esquemàtica, senzilla i molt visual, els elements clau de la matèria, la qual cosa permet adquirir una visió integral i global del fenòmen de la delinqüència juvenil. També inclouen un índex per a localitzar al text els conceptes clau i un llistat de novel·les, pel·lícules i documentals per divertir-se aprenent.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt