Psicologia criminal Codi:  20.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Psicologia criminal és una assignatura clau en els estudis en Criminologia que s'ocupa principalment de l'anàlisi del comportament antisocial i delictiu i de l'estudi de la ment criminal i dels processos cognitius i conductuals que porten a un individu a l'activitat delictiva i/o desviada. En definitiva, i des del coneixement científic, la psicologia criminal ens apropa a la comprensió del fenomen criminal i de les característiques dels seus autors i també a conèixer els elements de tipus psicològic que poden ser utilitzats per prevenir i tractar la conducta delictiva. 

Un altre dels punts essencials, objecte d'estudi de la psicologia criminal, i que resulta fonamental per a la Criminologia, és el fenomen de la "carrera criminal": comprendre els factors de risc i els factors protectors davant del delicte, així com, les diferents respostes i trajectòries dels individus són elements clau per desenvolupar campanyes de prevenció i també de tractament delictiu. 

Des d'un punt de vista més instrumental, la psicologia criminal contribueix a la investigació i resolució dels delictes (elaboració de perfils criminals) i, en general, a l'aplicació d'estratègies de rehabilitació més efectives, tant per als delinqüents com per a les víctimes del delicte.

Amunt

Aquesta assignatura de 6 crèdits està situada al 5è semestre dels estudis de Criminologia, inclosa a la matèria de Psicologia (12 ECTS en total), completant la formació d'aquesta matèria amb Bases Psicosocials en Criminologia, que es proposa com a assignatura del 3er semestre. Per tant, es recomana haver cursat aquesta matèria, i també l'assignatura del mòdul bàsic Introducció a la Psicologia (1er semestre), per tal de disposar d'una bona base formativa en aquesta matèria.

Amunt

Els camps professionals sobre els que es projecta la psicologia criminal es troben recollits al quart mòdul. Essent els àmbits professionals més rellevants i profusos el tractament dels delinqüents, la prevenció de la delinqüència i l'avaluació del risc.

Per una altra banda, un dels àmbits més estimulants de la matèria és la investigació criminal o criminal profiling, àrea que consisteix en l'elaboració de perfils criminals que ajudin a la investigació policial. A més a més, un altre camp on la psicologia criminal és imprescindible és en l'àmbit de la psicologia penitenciaria, la qual s'ocupa de diferents aspectes de les presons, com les característiques dels empresonats, la violència en les presons, els efectes negatius derivats de la reclusió, etc.

Per últim, altres àmbits pràctics rellevants en la societat actual són la psicologia forense, la selecció de jurats, el tractament de víctimes, la memòria de testimonis, terrorisme, etc. En tots aquests àmbits els coneixements procedents de la psicologia criminal són essencials i formen les bases per a un treball pràctic adient i amb resultats eficaços.

Amunt

Es recomana haver cursat les matèries Introducció a la Psicologia i Bases psicosocials de la Criminologia.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

 1. Introduir a l'estudiant en els conceptes fonamentals de la psicologia criminal. 
 2. Conèixer i utilitzar de forma adequada la terminologia científica específica de l'assignatura. 
 3. Comprendre els principis de la investigació criminal psicològica tant respecte als fonaments teòrics com pel que fa a la seva dimensió aplicada. 
 4. Posar a l'abast de l'estudiant els coneixements més actuals en matèria d'anàlisi, avaluació i pronòstic de la conducta antisocial i/o delictiva. 
 5. A partir de l'anàlisi psicològica de la criminalitat, treballar tant l'explicació del delicte com les aplicacions més utilitzades per a la seva prevenció i tractament. 
 6. Conèixer i relacionar les principals teories utilitzades per la psicologia criminal amb les conductes criminals efectives. 
 7. Identificar els diferents tipus de conductes criminals i els seus elements característics. 
 8. Interpretar les principals variables que intervenen en el procés de presa de decisions, las formes de persuasió i els biaixos més freqüents.
 9. Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disponible.
 10. Usar documents, texts i publicacions d'una tercera llengua (anglès).

Competències: 

A més a més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències especifiques següents: 

 1. Comprendre el fenomen criminal des de l'estudi dels principals factors psicològics relacionats amb els actes, la conducta i la carrera delictiva. 
 2. Conèixer i saber identificar els principals tipus de comportaments criminals i els factors de risc personals i ambientals.
 3. Conèixer les principals aplicacions de la psicologia criminal dins de l'àmbit de la investigació criminal, la prevenció i el tractament. 
 4. Conèixer i saber utilitzar els principals instruments d'avaluació utilitzats per la psicologia criminal per determinar el risc de conducta delictiva o victimització.

Amunt

L'assignatura té les següents unitats:

Unitat 1: L'anàlisi psicològica de la delinqüència i el seu mètode. 
Unitat 2: Comportament i tipus criminals. 
Unitat 3: Explicacions psicològiques de la conducta delictiva. 
Unitat 4: Aplicacions: "criminal profiling", psicologia penitenciaria, tractament a delinqüents i avaluació del risc.

Amunt

Amunt

Els materials de l'assignatura es presenten en 4 mòduls bàsics i també en diversos articles i capítols de llibre que trobareu a l'aula organitzats en 4 Reptes a solucionar, un d'ells optatiu.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt