Metodologia de les ciències socials Codi:  20.529    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


La ciència és ciència per la seva metodologia. Aquesta assignatura és una introducció als mètodes o procediments a través dels quals la ciència ha interrogat la realitat social - en general, i criminològica en particular- per tal de construir coneixement científic. Mostra quines són les etapes bàsiques del procés de creació del coneixement científic, explica les qüestions fonamentals que s'haurà d'enfrontar l'investigador i presenta de forma elemental les eines d'anàlisi de dades que s'han fet servir.

Amb aquesta assignatura, l'estudiant serà capaç de veure per què les recerques de les ciències socials no són un simple exercici intel¿lectual irrellevant. L'estudiant podrà reconèixer l'interès teòric, empíric i pràctic de les aportacions de les ciències socials en el coneixement de la conducta humana delictiva o desviada. L'estudiant haurà d'assolir un grau de familiaritat suficient amb la forma de procedir científica que li eviti sentir-se intimidat per l'ús dels conceptes tècnics i la metodologia especialitzada de la recerca empírica. Finalment, l'assignatura ha de posar les bases per a que l'estudiant sigui capaç d'enfrontar-se amb els reptes de l'elaboració de recerques científiques empíriques: sigui competent en plantejar i dissenyar recerques que responguin preguntes rellevants en el camp de la criminologia.

Amunt


 Es tracta d'una assignatura introductòria situada en el segon semestre del primer curs del grau en criminologia, després que l'estudiant hagi pogut realitzar algunes assignatures relacionades amb l'àmbit de coneixement. Serveix com a base per cursar les altres assignatures metodològiques i de tècniques d'investigació del grau: Mètodes Quantitatius de Recerca criminològica (1er semestre, 2on curs), Anàlisi de dades (2on semestre, 2on curs) i Metodologia qualitativa d'investigació criminològica (2on semestre, 3er curs). Serveix com a fonament per entendre la lògica de les proves empíriques que tota teoria o política criminològica ha de superar per ser científicament acceptable.

Amunt

- Competències:

 Transversals: 

- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit social i acadèmic. 
- Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
- Capacitat de fer informes i treballs estructuradament i conforme a la metodologia pròpia de la disciplina.

 Específiques: 

- Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària. 
- Capacitat d'utilitzar de forma eficaç les tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives en l'anàlisi i avaluació de la criminalitat.

 - Objectius d'Aprenentatge: 

1. Aprendre a plantejar correctament el disseny d'una recerca empírica. En relació amb la capacitat explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, i les limitacions i els recursos existents. 
2. Aprendre a elaborar informes, estudis o treballs empírics fent servir dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi. 
3. Entendre el procés i etapes de la investigació empírica, i la lògica que segueixen (deducció, coherència, observabilitat). 
4. Ser conscient de les decisions, problemes i desafiaments de la investigació empírica. 
5. Adonar-se de la importància del desenvolupament teòric a l'hora de fer recerca empírica. 
6. Conèixer les tècniques quantitatives i qualitatives més importants, els avantatges i inconvenients que tenen i la necessitat de complementar-les. 
7. Entendre la utilitat i l'ús adequat de l'anàlisi estadística univariada, bivariada i multivariada, segons els tipus de variables i les relacions entre les variables. 
8. Introduir-se a algunes de les tècniques estadístiques bàsiques de resum i relació entre variables. 
9. Aprendre a fer presentacions gràfiques efectives de les dades.

Amunt

- Continguts bàsics: 

L'assignatura es composa de tres mòduls. El primer mòdul presenta de forma general el procés de la recerca científica. Es tracten les dues frases interconnectades de la investigació científica: l'elaboració dels marcs teòrics i el disseny de les comprovacions empíriques.

En el segon i tercer mòdul es tracten els mètodes i tècniques de recerca. Un cop hem determinat què volem investigar (formulació teòrica: preguntes, hipòtesis, variables), hem de definir com ho volem investigar: quin disseny empíric emprarem (operacionalització, mètodes, tècniques, selecció de dades i anàlisi). Dins del disseny empíric mereix una atenció a part la tria de mètodes i tècniques. Les tècniques quantitatives, tractades al segon mòdul, mostren com les tècniques de l'enquesta o l'experiment utilitzen el mètode estadístic. Les tècniques qualitatives, tractades al tercer mòdul, mostren com s'utilitza l'observació, l'entrevista en profunditat, els grups de discussió i l'anàlisi de contingut en l'anàlisi de casos.

A més a més, especialment durant les primeres sis setmanes del curs, hi ha una activitat no avaluable consistent en un debat a l'entorn del disseny de metodologies qualitatives.

Amunt

L'anàlisi exploratòria de dades XML
L'anàlisi exploratòria de dades DAISY
L'anàlisi exploratòria de dades EPUB 2.0
L'anàlisi exploratòria de dades MOBIPOCKET
L'anàlisi exploratòria de dades KARAOKE
L'anàlisi exploratòria de dades HTML5
L'anàlisi exploratòria de dades PDF
El mostreig XML
El mostreig DAISY
El mostreig EPUB 2.0
El mostreig MOBIPOCKET
El mostreig KARAOKE
El mostreig HTML5
El mostreig PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt