Aplicació i avaluació de polítiques de seguretat Codi:  20.535    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les polítiques de prevenció i seguretat plantegen un important rang de problemes (situacions complexes de diferent naturalesa que s'originen/produeixen en les ciutats/territoris) que van des de la seva conceptualització fins a la seva aplicació i avaluació. En aquesta assignatura ens centrarem en els diferents aspectes que afecten la seva avaluació adoptant el punt de vista de l'anàlisi de les polítiques públiques i posant èmfasi en el desenvolupament de les competències aplicades i professionals.

El principal objectiu de l'assignatura és presentar els diferents tipus d'avaluació aplicables a les polítiques públiques de forma que els estudiants siguin capaços d'entendre el seu propòsit, les seves característiques i les seves limitacions: l'avaluació de necessitats, l'avaluació d'implementació i l'avaluació d'impacte. 

Al llarg de la docència de l'assignatura es posaran en pràctica aquests coneixements en casos concrets de polítiques públiques de seguretat; d'aquesta forma, l'estudiant podrà adquirir la capacitat per a realitzar els informes d'avaluació que pot ser requerida en la seva vida professional. De la mateixa manera, els continguts i competències adquirits en aquesta assignatura podran ser utilitzats com a base per a realitzar el seu Treball Final de Grau.

Aquest objectiu principal de l'assignatura explica el tipus de docència que s'ha adoptat. Aquesta assignatura s'avalua només a través de l'Avaluació Continuada, que constarà de quatre exercicis (PAC).

Aquesta estratègia docent té l'avantatge que es disposa de més temps per a que els estudiants puguin realitzar un treball personal de recerca d'informació relativa als casos pràctics en els que hauran de centrar els exercicis. Això significa que, malgrat que hi hagin materials docents de suport per realitzar els exercicis, l'èmfasi es posarà en l'aplicació pràctica dels conceptes que apareixen en aquests materials. No s'utilitzaran tots els mòduls didàctics que apareixen al material de l'assignatura, però s'hi afegiran alguns materials complementaris per donar suport a la realització dels exercicis dels estudiants.

En aquest tipus de docència, no es tractarà de mostrar la correcta comprensió dels conceptes per ells mateixos -que haurien de ser memoritzats fins a poder ser presentats coherentment en una prova escrita presencial, tal com es tendeix a fer en una docència més tradicional-, sinó en mostrar com aquesta comprensió dels conceptes permet una comprensió més fina i profunda de les polítiques públiques de seguretat seguretatirad i ens indica les formes com aquestes polítiques o programes poden ser diagnosticats i millorats.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs, que complementa l'assignatura de "Polítiques Públiques de Seguretat i Prevenció" i la de "Política Criminal", entre d'altres.

Amunt

Administració pública (cossos policials, tècnics especialistes en seguretat  i prevenció, elaboració de polítiques públiques, planificació estratègica, àmbit social i sanitari, etc)

Consultories o empreses (consultories, empreses, entitats en l'àmbit de la seguretat, polítiques públiques, inclusió social, prevenció).

Universitat (docència, recerca, investigació, etc)

Altres

Amunt

És recomanable haver cursat les assignatures de "Polítiques Públiques de Seguretat i Prevenció" i la de "Política Criminal", entre d'altres.

Amunt

 

Amunt

Mòdul 1: Avaluació de necessitats, teoria del canvi

Mòdul 2: Avaluació d'Implementació

Mòdul 3: Avaluació d'Impacte

Mòdul 4: Redacció del projecte de pla de seguretat

Amunt

Amunt

Com a base de la docència l'assignatura utilitza materials científics o de divulgació publicats (llibres, articles, guies...). S'aporta també documentació sobre experiències de referència en matèria de seguretat. Cadascun dels blocs o mòduls de l'assignatura disposa d'una guia de lectura dels materials que ajuda l'alumne a assimilar el contingut principal. Excepcionalment, els materials docents no es trametran al domicili de l'alumne.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt