Seguretat privada Codi:  20.543    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La protecció i la seguretat formen part de les necessitats humanes bàsiques dels individus i poden ser cobertes tant per l’Estat com pel sector privat, com pels dos de forma coordinada. 
L’assignatura “Seguretat privada” té com a objectiu introduir a l’estudiant de Criminologia en l’àmbit de la seguretat privada des d’un punt de vista sociològic, analitzant, entre d’altres qüestions, el concepte de seguretat o les formes d’oferir i avaluar aquesta protecció, tot combinant la perspectiva d’anàlisi del sector públic i del sector privat. 
A partir d’estudis internacionals i de dades empíriques s’analitzarà la situació actual i la regulació del sector al nostre país – amb especial atenció al projecte de Llei de Seguretat privada actualment en tramitació - l’anàlisi de riscos i també les variables i mecanismes utilitzats per planificar les necessitats de seguretat. A més a més, s’analitzarà el perfil de les diverses professions vinculades al camp de la seguretat privada i els requisits necessaris per a la seva correcta formació. 
Especial interès suscita dins l’assignatura la relació existent entre la seguretat pública i la privada i els diferents vincles formals, informals, de col•laboració i de conflicte que existeixen entre elles.

Amunt

- Competències: 
A més a més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 
1.- Analitzar, des d’un punt de vista sociològic, l’àmbit de la seguretat privada i les variables que interactuen en la seva configuració, amb especial referència a l’anàlisi de riscos. 
2.- Capacitat de reflexió entorn les diverses perspectives i models teòrics relatius a la funció de la seguretat privada dins la societat. 
3.- Capacitat de comprensió de les diferents estratègies utilitzades en l’àmbit de la seguretat i del paper que hi juga en ella la tecnologia. 
4.- Capacitat per relacionar el sector públic i privat de la seguretat per tal de detectar les oportunitats, beneficis i límits relatius a la col•laboració entre els dos àmbits. 

- Objectius d’Aprenentatge: 
En finalitzar el semestre els alumnes han de ser capaços de: 
- Comprendre els conceptes fonamentals relatius a la seguretat i a les activitats de seguretat privada. 
- Conèixer les principals teories sociològiques sobre la funció social de la seguretat privada i els diversos models de regulació del sector. 
- Conèixer la normativa referida a la seguretat privada i els debats existents a nivell europeu al voltant de la seva regulació. 
- Conèixer les diverses perspectives d’anàlisi de riscos i els processos de planificació, gestió i avaluació de la seguretat. 
- Reflexionar al voltant de la col•laboració i connexió del sector públic i privat al voltant de la prestació de serveis de seguretat a la ciutadania.
 - Conèixer els diferents perfils professionals vinculats a l’àmbit de la seguretat i els diferents tipus de clients que demanden seguretat privada al nostre país.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Marc conceptual i normatiu 
1. La seguretat privada 
2. Regulació del sector 

Mòdul didàctic 2 Els serveis de seguretat 
1. Anàlisi i gestió de la seguretat 
2. Disseny dels serveis 

Mòdul didàctic 3 La seguretat privada a Espanya 
1. El sector i els seus actors 
2. Relació seguretat privada-pública

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt