Justícia juvenil Codi:  20.548    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura estudia el sistema de justícia juvenil, tant els seus aspectes jurídics com els coneixements derivats de la investigació criminològica respecte al seu funcionament real. 
A partir d'un coneixement dels diversos models teòrics existents i la seva plasmació al Dret comparat, els aspectes jurídics es concreten especialment en la legislació espanyola sobre responsabilitat penal del menor. 
S'abordaran els aspectes substantius, processals i d'execució i finalment s'oferiran eïnes teòriques per la planificació, aplicació i avaluació de les mesures aplicades a joves infractors. 

Amunt

L’assignatura té relació especialment amb les assignatures de contingut jurídic i amb la de Delinqüència juvenil. Es recomanable haver superat abans aquesta assignatura, a més de Dret penal Part General, Procés penal i Execució i Dret penitenciari.

Amunt

Professions relacionades amb justícia juvenil en els rols de criminòleg, psicòleg, jurista, treballador social, educador social i les professions jurídiques relacionades.

Amunt

Es necessari haver estudiat i superat abans l'assignatra Dret penal part general i molt recomanable les assignatures Delinqüència juvenil, Execucio penal i Dret penitenciari, procés penal i Dret penal part especial.

Amunt

Competències: 
1. Desenvolupar l'activitat criminològica d'acord als principis constitucionals, drets fonamentals i llibertats públiques. 
2. Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
3. Ser capaç d'informar i assesorar en matèria de mesures penales alternatives i execució de penes. 
4. Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques en funció al tipus de delinqüència.  

Objectius d’Aprenentatge:´ 
1. Conéixer els models de justícia juvenil usats per abordar la delinqüència protagonitzada per menors. 2. Conéixer les normes substantives del Drep penal de menors, amb referència fonamentalment a la legislació espanyola. 
3. Conéixer la regulació del procés penal de menors infractors, amb referència fonamentalment a la legislació espanyola. 
4. Conéixer la regulació relativa a l'execució de les mesures aplicables a menors infractors. 
5. Conéixer els resultats de la investigació criminològica respecte al funcionament del sistema de justícia juvenil. 

Amunt

I. El Dret penal de menors a Espanya: les mesures aplicables als menors i les regles d'imposició. 

II. El procés penal de menors a Espanya i el règim d'execució de les mesures.

III. El funcionament pràctic del sistema de justícia juvenil.  

IV. Sistemes de justícia juvenil comparats

Amunt

Amunt

L'eina bàsica de suport a l'estudi són els materials docents preparats pel Dr. Octavio García Pérez, professor titular de Dret penal de la Universitat de Málaga. Els materials cobreixen el contingut dels tres primers mòduls. Com a suport al quart mòdul i complement respecte als tres primers s'aportarà la informació necessària a través de les Guies d'estudi.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt