Introducció a la història de l'art Codi:  21.102    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Què tenen en comú la Venus de Willendorf, el Partenó, els mosaics de Ravenna, els vitralls de la catedral de Notre Dame de París, els frescs de Giotto de la capella Scrovegni, la Gioconda de Leonardo da Vinci, l'Èxtasi de santa Teresa de Bernini, la Llibertat guiant al poble de Delacroix, el museu Guggenheim de Nova York, Les senyoretes del carrer d'Avinyó de Picasso, el Cloud Gate d'Anish Kapoor...? Davant d'aquesta varietat d'objectes, com es pot conceptualitzar el que és art si, a més, molts objectes que ara anomenem artístics no sempre han tingut aquesta consideració?  

És per això que aquesta Introducció a l'Art ha estat dissenyada per mirar de respondre qüestions com ara què podem fer com espectadors davant d'una obra d'art, quins són els principals agents que intervenen en el procés de producció, distribució i recepció d'aquestes obres, en què consisteix i com es forma el valor artístic i econòmic de les obres d'art, com s'ha anat construint el coneixement i el discurs sobre l'art i els artistes, quines hipòtesis s'han formulat sobre l'origen de l'art, la seva funció i significat, com s'elabora una interpretació sociològica, semiòtica o feminista d'una obra, què és un artista, com s'ha creat la figura de l'espectador modern, o quin paper juguen els museus.

Una assignatura, en definitiva, pensada com una immersió en els mons de l'art i com una introducció, alhora, a les diferents assignatures de l'àmbit d'art d'aquest Grau.

Amunt

Tenint present que es tracta d'una assignatura introductòria, sembla convenient iniciar-la amb un seguit de reflexions i lectures que facilitin a l'estudiant el poder posicionar-se davant els objectes i pràctiques artístiques i a interioritzar una visió prou àmplia i diversa sobre les diferents concepcions que s'han donat de l'art.

Pel fet d'estar inscrita en un grau d'Història, Geografia i Història de l'Art, es pretén que tingui un caràcter transdisciplinar, subratllant en tot moment el context històric així com les interpretacions sociològiques, feministes i semiòtiques de la producció artística.

Amunt

Pel seu contingut i metodologia, els camps professionals que li són propis serien:

- historiador de l'art

- gestió del patrimoni cultural

- guia turístic

- crític d'art

- curador d'exposicions

- editor i redactor de materials sobre art

Amunt

No són necessaris coneixements previs, tot i que és aconsellable matricular-s'hi a l'inici del grau.

Amunt

És una assignatura introductòria i, per tant, no hi ha requisits previs a la seva matrícula. 

Atès que es tracta d'una matèria que potser no s'ha cursat mai i que, com tota introducció requereix molta lectura per tal de fer-la intel·ligible, s'aconsella una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana (el crèdit al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior equival a unes 25 hores de treball; 6 x 25 = 150 hores totals, distribuïdes en 15 setmanes, equival a unes 10 hores setmanals).

Amunt

L'assignatura està dissenyada per assolir els següents objectius:

 • Conèixer les principals teories actuals sobre la producció artística i la història de l'art
 • Reflexionar sobre les primeres produccions artísitques del Paleolític i el seu paper en l'evolució humana
 • Aplicar diferents mètodes per a l'anàlisi i comentari d'obres d'art
 • Conèixer els fonaments, pràctiques i significats dels diferents llenguatges artístic
 • Enumerar i definir les principals tècniques de la producció artística
 • Posar les bases conceptuals i analítiques per a la comprensió del treball de l'historiador de l'art, del crític i del curator.

Les competències a treballar són:

 • CB1 «Que els estudiants demostrin posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que prové de la base de l'educació secundària general.
 • CE4 «Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica»
 • CE9 «Identificar, analitzar i comprendre críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials»
 • CG3 «Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics»
 • CG1 «Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres»
 • CG2 «Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la Història, la Història de l'Art i la Geografia»
 • CE8 «Descriure les principals aportacions artístiques, les influències rebudes i les exercides»

 

Amunt

 1. Què és l'art (introducció, institucions de l'art, panoràmica de qüestions i problemàtiques vers l'art)

2. Què és la història de l'art (historiografia i escoles incidint en el context històric i polític de totes elles) 

3. Què és un artista (legitimació, producció artísitca al llarg de la història)

4. Què és el públic (diversos conceptes sobre el receptor de l'art, dicursos museístics i teories al llarg de la història)

Amunt

L'art del segle XX (wiki) Web
Rúbrica ESPRIA XML

Amunt

Els Recursos d'aprenentage estàn formats per mòduls UOC, articles de revistes acadèmiques accesibles des de biblioteca, resums de llibres adjunts, llibres i capítols. A través de la dinàmica de l'aula, al tauler, al debat i al blog, es lliuraran materials extres, comentaris i demés informació que recolzarà el seguiment dels continguts de l'assignatura.   

Les activitats obligatòries per a seguir l'avaluació continuada són les 4 PACs

Per què de les activitats no avaluables? De manera recurrent, els estudiants amb qui he parlat a les diferents sortides que es fan cada any, així com en el seminari presencial que es fa cada semestre, m'han comentat que "estudiar a la UOC" equival a fer PACs, i que això condiciona força l'aprenentatge i la manera de treballar els mòduls o els diferents materials didàctics. 

Tots els materials que necessiteu estan a l'aula (fent clic a cada PAC trobareu les diferents adjuncions de les propostes de lectures); per tant, no cal que cerqueu per Internet més documentació o informació.

 

Altres recursos que es posen a disposició dels estudiants són: 

Aura digital que és la web de Joan Campàs a la que només hi poden accedir els membres de la UOC. La part d'aquesta web que més pot interessar (per la quantitat de recursos que s'hi troben) és la de Dossiers en línia, i dins de Curs d'art, l'apartat Percepcions. 

La web Història de l'art universal. Fent clic damunt la imatge del Partenó s'accedeix a un fris cronològic damunt del qual hi ha 8 miniatures cadascuna de les quals ens remet a un període de la història de l'art universal. A més d'un text explicatiu relativament breu, l'apartat més interessant és al que s'hi accedeix des de Catàleg (una pestanya a la dreta) on s'hi troben un conjunt d'obres comentades. 

L'Anàlisi multimèdia d'obres d'art és, com el seu nom indica, una anàlisi en format vídeo d'obres molt representatives de la història de l'art. 

La web Història de l'art català té la mateixa estructura que la d'Història de l'art universal, però aquí centrada en l'art català des de l'època medieval. 

Finalment, L'art del segle XX (wiki) és un projecte de wiki on, de moment, s'hi troben estudis extensos amb l'anàlisi de moltes obres del Realisme, l'Impressionisme, el Postimpressionisme, el Modernisme i el Dadaisme.

 

Principals portals per a cercar imatges a Internet 

Google Art Project , https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/

Artcyclopedia,  http://www.artcyclopedia.com/

Web Gallery of Art, https://www.wga.hu/index.html

Web Museum, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

CGFA (Carol Gerten-Jackson), http://www.sai.msu.su/cjackson/

Olga's Gallery, http://www.abcgallery.com/

Ciudad de la pintura, http://www.ciudadpintura.com/

The Artchive, http://artchive.com/ftp_site.htm

The Athenaeum, http://www.the-athenaeum.org/

El poder de la palabra, http://epdlp.com/

The New York Public Library Digital Collections, https://digitalcollections.nypl.org/

RKD Netherlands Imagebase, https://rkd.nl/en/explore/images

Joconde database, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt