Prehistòria Codi:  21.103    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura volem reivindicar un apassionat enfoc nou de la Prehistòria. I és perquè moltes vegades s'ha parlat d'ella com d'un període fosc i avorrit, como si no hagués passat res transcendental en els temps prehistòrics més enllà d'una seqüència d'homínids batejats amb noms impronunciables o un llistat de cronologies amb un munt de zeros. Segons aquesta enganyosa visió, no ens hauria de sorprendre que -en molts llibres d'Història- els gairebé 7 milions d'anys durant els quals l'espècie humana, i els seus ancestres fòssils, visqueren immersos a la Prehistòria, no ocupin més que unes breus planes; pel contrari, els períodes protagonitzats per les societats històriques (amb escriptura) han merescut detallats i dilatats capítols.

La Prehistòria és Història; des de l'etapa dels primers homínids fins a les societats del present, tot forma part de la Història de la Humanitat. Conseqüentment, al llarg de l'assignatura, explicarem com l'estudi i el descobriment dels orígens -els primers graons de la història humana- són cabdals per comprendre per què som com som, i per què avui, els Homo sapiens, som aquí parlant i investigant sobre el nostre bressol i llinatge. Fins i tot, entendrem perquè la Prehistòria és una disciplina clau per tal de reconsiderar el nostre futur evolutiu... el nostre futur històric.

Un enfoc nou, perquè la Prehistòria encara viu envoltada d'una sèrie de tòpics i llegendes que afecten no només als seus protagonistes, ja desapareguts, sinó a la seva descendència: nosaltres. És per això que desmitificarem, per exemple, confoses idees sobre els orígens de la violència i la guerra, el paper de la dona i l'home a la Prehistòria, el concepte equívoc de progrés, la gènesi de la marxa bípeda, els inicis de la tecnologia o el bressol de la Humanitat.

I un enfoc nou, perquè els continguts de l'assignatura, lluny de ser mers esdeveniments històrics, sempre respondran a una contextualització geogràfica, ambiental, sociocultural i conductual. Una característica que la fa atractiva no només per a futurs historiadors, sinó també per als estudiants de Geografia, Antropologia, Biologia, Psicologia Filosofia, etcètera.

En definitiva, és molt aconsellable cursar Prehistòria en el primer semestre del Grau. L'assignatura cobreix les primeres etapes de l'origen, evolució i comportament de la Humanitat; una gènesi, i les conseqüències que en derivaren, que ens ajudarà a comprendre, molt millor, les etapes següents de la Història.

Jordi Serrallonga; arqueòleg i naturalista, consultor de la UOC

 

Amunt

És molt aconsellable cursar aquesta assignatura en el primer semestre de la carrera. L'assignatura té una triple finalitat acadèmica: l'origen, evolució i comportament biològics de la nostra espècie, l'origen i evolució de la nostra cultura, i la contextualització històrica i geogràfica de tot plegat.

Conseqüentment, donat que l'assignatura Prehistòria cobreix les primeres etapes de l'evolució biològica i cultural de la humanitat, es recomana cursar-la en el primer semestre dels estudis.

Amunt

Abast i projecció interdisciplinar.

Amunt

Per a cursar Prehistòria, no es requereixen, en principi, coneixements previs específics. Tanmateix, s'entén que hom posseeix la formació bàsica d'un estudiant preuniversitari i compta amb les eines d'estudi i les nocions prèvies pròpies d'aquest nivell acadèmic.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer i comprendre la història, els corrents i debats teòric-metodològics de l'Evolució humana, així  com la gènesi dels seus conceptes bàsics.
 • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes.
 • Comprendre l'abast de l'expansió dels homínids
 • Comprendre el gran canvi econòmic i cultural que va suposar el pas de les societats caçadores recol·lectores a societats productores.
 • Comprendre el desenvolupament del comerç com a element configurador de societats complexes 

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Adquirir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.

Competències transversals:

 •  Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i puguin comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.

 Competències específiques:

 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.

Amunt

La Prehistòria és Història; des de l'etapa dels primers homínids fins a les societats del present, tot forma part de la Història de la Humanitat. Conseqüentment, al llarg de l'assignatura, explicarem com l'estudi i el descobriment dels orígens -els primers graons de la història humana- són cabdals per comprendre per què som com som, i per què avui, els Homo sapiens, som aquí parlant i investigant sobre el nostre bressol i llinatge. Fins i tot, entendrem perquè la Prehistòria és una disciplina clau per tal de reconsiderar el nostre futur evolutiu... el nostre futur històric.

Modul 1. ORÍGENS DE LA PREHISTÒRIA

 1. El mite del passat
 2. A la recerca de l'objecte: col·leccionistes, antiquaris i naturalistes
 3. La revolució darwiniana: canvi, evolució i els orígens biològics de la humanitat
 4. Pedra versus escriptura: la prehistòria és història?
 5. La prehistòria avui: del desconeixement a la descoberta

Mòdul 2. GRANS MOMENTS DE LA PREHISTÒRIA

 1. Abans de les cultures lítiques: els primers homínids fòssils també són Prehistòria
 2. Del bosc a la sabana: el llarg camí fins a la gènesi d'Homo i la seva problemàtica
 3. Èxode: les primeres migracions humanes fora del bressol africà
 4. Sàpiens: d'una petita espècie a la gran conquesta humana del planeta
 5. De predadors a productors: el gran canvi cultural de la Prehistòria (i de la Història)
 6. A les portes de la Història

Mòdul 3. TÒPICS I LLEGENDES DE LA PREHISTÒRIA

 1. Sherlock: més enllà de les vitrines d'un museu
 2. 2001, una Odissea a l'Espai: del bel·licisme al pacifisme prehistòrics
 3. A la Recerca del Foc: una descoberta antiga o recent?
 4. Greystoke: ètnies, o cultures, més o menys evolucionades?
 5. Cavernícola: la visió sexista de la Prehistòria
 6. Altamira: el primer capítol de la Història de l'Art?
 7. El Planeta dels Simis: Neandertal versus Sàpiens
 8. Sóc llegenda: pobles primitius, avui? Pobles productors, demà?

Amunt

Material Suport
Prehistòria XML
Prehistòria DAISY
Prehistòria EPUB 2.0
Prehistòria MOBIPOCKET
Prehistòria KARAOKE
Prehistòria XML
Prehistòria HTML5
Prehistòria PDF
Prehistòria OAI-MPH

Amunt

Per a les classes, es comptarà amb els materials (format paper) desenvolupats i redactats pel professor Jordi Serrallonga. Alhora, amb motiu de la realització de la primera PAC no avaluable de l'assignatura, el consultor lliurarà -junt a la seva contextualització pertinent- el link d'un fragment de documental (11 minuts) sobre la saga cinematogràfica de El Planeta dels Simis.

Al llarg de l'assignatura, i com a material de consulta però no d'estudi, mitjançant l'Aula Virtual es farà arribar a l'alumne materials annexes (fotografies, esquemes, links de documentals i pel·lícules, etcètera) que il·lustrin els temes a tractar.

Amunt

Estudi de les Unitats de l'Assignatura

Amb la consulta de l'Aula l'alumne trobarà tota la informació i continguts bàsics que li permetran preparar l'estudi de les diferents unitats.

Presentació dels treballs d'Avaluació Contínua

Enumerem una sèrie de consells que, en la mesura del possible, han de ser respectats pel que fa a la presentació dels treballs escrits d'Avaluació Contínua (AC) de l'assignatura:

1) els treballs s'han de lliurar en format .doc o .pdf (evitar arxius comprimits, i arxius en format .txt i .odt -o similars- per així respectar la maquetació i presentació originals de l'alumne).

2) font recomanada: Times New Roman, Arial o Helvetica

3) tamany de la font: 10 o 11 punts

4) Dalt de la primera plana ha de figurar el nom complet de l'estudiant i el títol de la Unitat i Activitat

El treball s'enviarà a través de l'aplicatiu REGISTRE AC (RAC) de l'Aula; no s'ha d'enviar a la bústia del consultor llevat que aquest ho demani en casos puntuals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Per a superar l'Avaluació Contínua (AC), l'estudiant haurà de:

- Estudiar i treballar el material didàctic, seguint les instruccions que apareixen a l'Aula.

- Fer i superar les 4 activitats obligatòries de l'AC.

 

L'AC consisteix en participar en un CinemaFòrum -no avaluable- associat a la Unitat 1, i tres PACs avaluables:

-Activitat 1 (PAC 1: Debat + Exercici escrit) correspon a la Unitat 2 del temari

-Activitat 2 (PAC 2: Mapa + Exercici escrit) correspon a la Unitat 3

-Activitat 3 (PAC 3: Exercici escrit) correspon a la Unitat 4

L'AC suposa, per tant, la realització de QUATRE Activitats en total (1 no avaluable + 3 avaluables), que són les que donen lloc a la nota final d'AC. Aquesta nota s'obté de la mitjana de les qualificacions de les tres Activitats avaluables (PACs). En el cas que no es faci alguna d'aquestes Activitats, l'AC mai no podrà ser superada.

Alhora, al llarg de l'Avaluació Continuada (AC) existiran altres activitats no avaluables voluntàries. Per exemple, debats, discussions o comentaris que pot proposar el consultor a partir de preguntes, vídeos, imatges, etc.

 

Activitats de l'AC (apareixen descrites, de forma detallada, als enunciats de l'Aula Virtual però aquí presentem un resum):

- Unitat 1. ORÍGENS DE LA PREHISTÒRIA / Activitat No Avaluable

Després d'haver llegit detingudament el Mòdul 1 de l'assignatura Prehistòria, l'alumne haurà de participar en un CinemaFòrum (obert a l'Aula Virtual), necessari per a superar l'AC però que no serà avaluat amb una qualificació acadèmica. Per a la participació en el CinemaFòrum caldrà visionar un link corresponent al fragment (11 minuts) d'un documental sobre la saga cinematogràfica de El Planeta dels Simis.

L'objectiu és comparar el contingut dels materials del Mòdul 1 de l'assignatura amb els diàlegs de la pel·lícula El Planeta dels Simis (la primera de la saga dirigida, l'any 1968, per Franklin J. Shaffner) i cercar paral·lelismes; per exemple, el judici del capità George Taylor (Charlton Heston) i el gran debat d'Òxford, el "pitecocentrisme" dels simis amb l'antropocentrisme humà, etc.

 - Unitat 2. GRANS MOMENTS DE LA PREHISTÒRIA (1a part) / PAC 1

 Per a l'elaboració de la primera PAC avaluable (i segona activitat de l'assignatura de Prehistòria), l'alumne haurà de treballar els següents apartats del Mòdul 2 dels materials de Prehistòria:

1.Abans de les cultures lítiques: els primers homínids fòssils també són Prehistòria

2.Del bosc a la sabana: el llarg camí fins a la gènesi del gènere Homo i la seva problemàtica

3.Èxode: les primeres migracions humanes fora del bressol africà

Un cop fet això, caldrà realitzar una cerca personal de documentació relacionada amb un dels temes que més controvèrsia ha aixecat i continua aixecant entre els especialistes dedicats als primers estadis de l'evolució dels primers homínids: la cacera versus el carronyerisme. I l'alumne haurà de participar en un Debat dins de l'Aula virtual i presentar un exercici escrit.

- Unitat 3. GRANS MOMENTS DE LA PREHISTÒRIA (2a part) / PAC 2

Per a l'elaboració de la segona PAC avaluable (i tercera activitat de l'AC), l'alumne haurà de treballar els següents materials del Mòdul 2:

4.Sàpiens: d'una petita espècie a la gran conquesta humana del planeta

5.De predadors a productors: el gran canvi cultural de la Prehistòria (i de la Història)

6.A les portes de la Història

 L'alumne haurà d'elaborar un mapa de localització de les primeres societats productores arreu del planeta. A continuació, escollirà una cultura o un poble prehistòric productor, el situarà al mapa i desenvoluparà les seves característiques mitjançant la redacció d'un exercici.

- Unitat 4. TÒPICS I LLEGENDES DE LA PREHISTÒRIA / PAC 3

 Som molts els tòpics i llegendes que envolten el món de la Prehistòria, i al llarg del Mòdul 3 -dels materials de l'assignatura- presentem alguns d'ells per, finalment, desmitificar-los un per un. Cada tòpic o llegenda ve encapçalat pel títol d'una pel·lícula, o una sèrie de televisió, que té relació amb la temàtica a tractar. Consegüentment, proposem al alumne escollir un del següents títols:

- Sherlock

- 2001, una Odissea a l'Espai

- A la Descoberta del Foc

- Greystoke

- Cavernícola

- Altamira (propera estrena)

- El Planeta dels Simis

- Sóc Llegenda

Llegit el contingut del Mòdul 3, es visionarà el metratge de la pel·lícula, sèrie o documental seleccionat, o qualsevol altra títol no citat però que pugui relacionar-se amb el material d'estudi del Mòdul 3. A continuació, i en base a les escenes i diàlegs seleccionats per l'alumne, fora de la participació voluntària en el Fòrum de l'Aula Virtual, s'haurà de desenvolupar -mitjançant un exercici escrit- un dels temes tractats al Mòdul 3: l'evolució, el foc, l'origen de la guerra, el paper de la dona a la Prehistòria, el futur de la nostra espècie, etcètera.

 

 

Amunt

Consulta del model d'avaluació

Aquest semestre, aquesta assignatura pot supera-se per una doble via: per una banda, a partir de l'avaluació continua (AC); per l'altra, mitjançant la realització d'un examen final (EX).

Donades les circumstàncies actuals derivades del Covid, a
quest semestre, excepcionalment, els que realitzin l'AC no poden presentar- se a EX para augmentar nota. Sí podran aquells que suspenguin l'AC.

La fórmula d'acreditació de l'assignatura es la següent: EC o EX.

Opció seguint i superant l'AC: AC Nota final de l'assignatura.

Opció amb EX: EX Nota final de l'assignatura.
EX = 100% de la nota
Nota mínima EX
EX = 5.0


 

Amunt

INFORMACIONS I CONSELLS DE LA UOC:

Expressió oral i escrita
En la qualificació de les PACs d'aquesta assignatura es tindrà en compte la correcció en l'expressió oral i/o escrita. Si algun dels vostres treballs té més de cinc faltes d'ortografia i/o altres  errades (lèxiques, sintàctiques) us donarem l'oportunitat de corregir-lo i tornar-lo a entregar en el termini de 48 hores a partir del moment en que us hem comunicat les incorreccions.  Els accents no es tindran en compte en el cas d'estudiants amb teclats internacionals. Si no corregiu els errors en el termini establert, la qualificació de la vostra prova es veurà afectada en la forma que el /la docent consideri adient i proporcional a les mancances detectades.

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

1) fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies;
2) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

a) D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: http://cv.uoc.edu/~grc0_003632_web/COM_EVITAR_EL_PLAGI_4.pdf

b) D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 101) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. Al seu torn, la Normativa de drets i deures de la UOC (art. 9) estableix que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu i en regula els procediments disciplinaris aplicables.

c) Pel que fa a la normativa pròpia de la UdL, el text de referència pot trobar-se a: http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordenacio_academica/Normativa_dxavaluacix_pel_Consell_de_Govern_de_26_febrer_de_2014_-text_definitiu-.pdf

 

Amunt