Història d'Amèrica del Nord Codi:  21.137    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Història d'Amèrica del Nord estudia i interpreta els episodis fonamentals, així com els seus pressupòsits i conseqüències, de la història d'Amèrica del Nord durant les èpoques moderna i contemporània. 

Es farà especial atenció al període de formació de les colònies, al procés d'independència dels Estats Units, la guerra civil i les seves relacions amb la resta del continent i el camí cap a la formació d'una nova potència del sistema. Posteriorment, s'analitzarà el paper dels Estats Units durant tot el segle XX: des del seu paper durant la Segona Guerra Mundial, fins a la Guerra Freda. En definitiva, analitzarem els trets fonamentals de la seva pendular política exterior entre l'intervencionisme i l'aïllacionisme.

A banda de l'estudi factual, l'assignatura analitzarà els diferents debats ideològics que tenen lloc tant en els moments previs a la independència, com en el període de la República, i la creació d'un liberalisme amb característiques pròpies.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Conèixer l'evolució de la història de les colònies angleses a Amèrica del Nord.
 • Comprendre l'origen el sistema polític instaurat en la Constitució de 1787.
 • Entendre el paper que varen tenir el liberalisme en la conformació del sistema polític americà.
 • Conèixer les fases de l'expansionisme territorial nord-americà, així com les bases del seu sistema econòmic.
 • Explicar els factors que van portar a la Guerra Civil dels Estats Units.
 • Traçar el procés que porta a Estats Units a esdevenir una potència des de finals del segle XIX i principis del segle XX  
 • Analitzar el paper dels Estats Units durant el període de Guerra Freda
 • Comprendre el procés històric que converteix Estats Units en la primera potència mundial actual

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.

Competències transversals

 • Dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

Competències específiques

 • Realitzar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat.

Amunt

Unitat 1: La formació dels Estats Units: de la creació de les Colònies fins a la Declaració de la Independència

1. Introducció a la Història dels Estats Units: debats historiogràfica

2. La formació de les colònies i l'administració colonial

3. Els debats ideològics previs a la independència i la formació de la tradició liberals

4. La Revolució liberal i la independència dels Estats Units: la formació d'una Confederació d'Estats

5. La creació del model liberal. La constitució federal, i el sistema de partits. Els primers presidents i la seva empremta liberal

Mòdul 1 de l'assignatura

Unitat 2: Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana

1.  El naixement de la nova República i les primeres presidències: George Washington, John Adams i Thomas Jefferson

2. La Guerra anglo-americana del 1812 i els seus efectes

3.  La dècada dels bons sentiments i la conformació de la Doctrina Monroe

4. El govern de Quincy Adams i l'inici de la democràcia jackosiana

5.  La democràcia jacksoniana i el govern de Polk

6.  La Religió i la conformació de la República dels Estats Units

Mòdul 2 de l'assignatura

Unitat 3.  La creació d'una potència: de l'enfrontament civil cap a la formació d'un Imperi

1. Les sues seccions dels Estats Units

2. L'ampliació del territori dels Estats Units cap a l'Oest i cap al Sud

3. Cap a la Guerra Civil: destrucció i construcció

4. De la doctrina Monroe al Corol·lari Roosevelt: la formació d'una política exterior pròpia. 

Mòdul 3 de l'assignatura

Unitat 4. La creació d'una superpotència

1. El progressisme polític dels anys 20: Roosevelt,  Taft i Wilson

2. La Gran Depressió i els seus efectes en la societat

3. El  New Deal i el triomf de la reforma liberal

4. La Intervenció a la II Guerra Mundial i la construcció de l'ordre de  postguerra freda

5. Conformació dels moviments conservadors vs. Liberals

6. La Guerra Freda

7. Els Estats Units en un món multipolar. Cap a un nou lideratge global.

Lectura: Hernández Alonso, Juan José (2002). Los Estados Unidos de América. Historia y Cultura. Madrid: Ediciones Almar.

     - Capítol: "Harry S. Truman: El Fair Deal y la Guerra Fría", pp. 363-378.

     - Capítol: "La Adminsitración de Eisenhower: La América de la Afluencia", pp. 379-395

     - Capítol: "La Nueva Frontera y la Gran Sociedad", pp. 395-412.

     - Capítol: "Crisis política y pesadilla nacional: las presidencias de Nixon, Ford y Carter", pp. 413-438.

     - Capítol: "El nuevo orden mundial: Reagan y Bush", pp. 439-458.

Amunt

Material Suport
El liberalisme i la formació dels Estats Units Audiovisual
Wiki de l'assigntatura Història d'Amèrica del Nord Web
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) XML
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) DAISY
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) EPUB 2.0
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) MOBIPOCKET
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) KARAOKE
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) HTML5
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) PDF
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana XML
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana DAISY
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana EPUB 2.0
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana MOBIPOCKET
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana KARAOKE
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana HTML5
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana PDF
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi XML
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi DAISY
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi EPUB 2.0
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi MOBIPOCKET
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi KARAOKE
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi HTML5
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb diferents suports de material

1. Els mòduls de l'assignatura, que podeu trobar a l'apartat de recursos.

2. Algunes lectures obligatòries, que conformaran els materials d'alguna de les unitats i que estan detallades en l'apartat de continguts.

3. Un vídeo docent sobre el paper del liberalisme en el context de la formació de la història d'Amèrica del Nord.

4. Una wiki de suport dels materials i de les lectures.

Amunt

Asimov, Isaac (2012). El Nacimiento de los Estados Unidos. Madrid: Alianza

Asimov, Isaac (2012). Los Estados Unidos desde 1816 hasta el final de la Guerra Civil. Madrid: Alianza

Asimov, Isaac (2012). Los Estados Unidos desde el final de la Guerra Civil hasta la Primera Guerra Mundial. Madrid: Alianza

Grant, Susan-Mary (2014). Historia de los Estados Unidos de America. Madrid: Akal.

Hernández Alonso, Juan José (2002). Los Estados Unidos de América: Historia y Cultura. Salamanca: Ediciones Almar.

Jenkins, Philip (2012). Breve Historia de Estados Unidos (4a. ed.). Madrid: Alianza Editorial.

Morison, Samuel Eliot, Commager, Henry Steele, Leuchtenburg, William E. (1999) Breve historia de los Estados Unidos. México: Fondo de Cultura Económica. 

Pani, Erika (2016). Historia mínima de Estados Unidos. Madrid: Turner Publicaciones.

Amunt

Metodologies docents. 

- Selecció i preparació de recursos docents en diversos suports (paper, pdf, web, vídeo-conferències, audiovisuals, imatges, etc.)

- Potenciació del treball cooperatiu e interactiu a l'aula, inclòs l'anàlisi de recursos docents mitjançant discussions guiades.

- Fomentar la reflexió del propi procés d'aprenentatge mitjançant recursos, com poden ser els dietaris, l'auto-avaluació o la resposta a comentaris d'avaluació.

- Utilització de las tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Aula

L'aula disposa dels següents espais de treball:

Des de l'espai Tauler, el professor distribuirà les informacions necessàries per al desenvolupament de l'assignatura, recordarà i comunicarà les activitats que caldrà realitzar per superar l'assignatura i donarà altres indicacions oportunes que estimularan i orientaran la feina que s'haurà d'anar fent al llarg del semestre.

A l'espai Debats es realitzaran exercicis o compartiran suggeriments i comentaris en relació amb les obres a treballar. El debat serà un espai per al diàleg obert i estimulant.

Des de l'espai Fòrum es podran enviar missatges, comentaris, etc. d'interès general. En aquest espai es pot demanar ajuda als altres companys i al professor. Per això es demana que les consultes que no siguin molt personals es facin a través del Fòrum.

Temporització

Cada estudiant és lliure de distribuir-se el temps com més li convingui, en funció de la seva disponibilitat i/o ritme d'aprenentatge. Ara bé, és imprescindible que cada estudiant s'organitzi d'una manera idònia que li permeti llegir els materials de manera activa i preparar les activitats amb prou antelació i en compliment dels terminis i criteris pel seu lliurament i avaluació.

Observacions sobre l'accés, ús i participació al campus virtual

Es recorda que s'ha de fer un bon ús del Campus Virtual en tant que àmbit acadèmic amb el respecte mutu entre usuaris. Els usuaris del Campus Virtual i les seves eines han d'observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Avaluació Continuada (AC)

L'assignatura està pensada per a ser cursada seguint el model d'Avaluació Continuada, fórmula que garanteix el correcte aprenentage i l'assoliment tant de les competències, com els continguts i objectius inicials. D'aquesta manera, aquesta assignatura consta de 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) obligatòries. Per superar l'AC, cal lliurar TOTES les PAC's, a partir de les quals es calcularà una mitjana aritmètica. Encara que, com s'ha comentat, es recomana cursar l'assignatura seguint l'AC, aquells alumnes que no la puguin seguir, no lliurin totes les activitats o no les superin, tenen a la seva disposició l'opció de realitzar un examen final.

Com s'avaluaran les activitats?

Les activitats formatives seran avaluades segons els següents criteris i característiques: 

- Adequació. Es valorarà el grau de resposta a la pregunta o a allò que demana l'enunciat; el grau d'utilització dels conceptes i termes principals; el grau de qüestionament productiu dels conceptes i termes principals.

- Comprensió i coneixement. Es valorarà el grau de comprensió i coneixement del tema treballat i de la temàtica general de l'assignatura, inclosos els enfocaments teòrics i crítics rellevants; l'assimilació i integració de material addicional no tractat directament a l'assignatura.

- Desenvolupament argumental i crític. Es valorarà el grau de coherència de la línia argumental sostinguda al llarg de tota l'activitat i recolzada en l'anàlisi; el grau d'integració de les citacions bibliogràfiques en la pròpia argumentació; el grau de capacitat per anar més enllà de les idees presentades en la bibliografia crítica; el grau d'originalitat i/o independència de pensament i de capacitat crítica.

- Estructura i organització. Es valorarà el grau de coherència i elegància de l'estructura; la qualitat en l'organització del material.

- Expressió i estil. Es valorarà el grau de domini de la llengua tant des del punt de vista gramatical com pel que fa a la coherència i la cohesió; el grau d'adequació al registre acadèmic; el grau d'ús de terminologia especialitzada.

- Presentació de l'aparell crític. Es valorarà la presentació de notes i bibliografia d'acord amb uns criteris d'estil coherents i reconeguts en l'àmbit acadèmic.

- Presentació formal. Es valorarà la presentació formal en aspectes com ara: cos i tipus de lletra, interlineat, pàgines numerades, bona distribució de paràgrafs, bon ús dels recursos gràfics (cursiva, negreta, cometes...), inclusió del nom de l'estudiant i de l'assignatura a la primera pàgina, títol de l'enunciat a l'encapçalament del treball.

En aquelles activitats que es produeixin i que siguin de tipus col·lectiu a l'aula, com poden ser els debats, també es tindrà en compte la qualitat i originalitat de les intervencions, així com el grau d'interacció amb les opinions dels companys durant el debat.

Com i on he de lliurar les activitats?

Heu de lliurar les activitats a l'espai Registre d'AC de l'aula en fitxer Word. Format del Text: Times New Roman 12 o Arial 11, amb espai interlineal 1,5 i marges 3cm. Es valoraran negativament els treballs que no compleixin els requeriments d'extensió, format del text, format del fitxer i nom del fitxer.

Com es calcularà la nota final de l'avaluació continuada?

Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant haurà de realitzar totes les activitats formatives de l'assignatura. La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada. La qualificació final de D es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre d'activitats formatives realitzades). Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les activitats formatives.

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:


1. de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies;
2. de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).
Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

1. D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: http://cv.uoc.edu/~grc0_003632_web/COM_EVITAR_EL_PLAGI_4.pdf 
2. D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. LaNormativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 101) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. Al seu torn, la Normativa de drets i deures de la UOC (art. 9) estableix que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu i en regula els procediments disciplinaris aplicables.
3. Pel que fa a la normativa pròpia de la UdL, el text de referència pot trobar-se a: http://www.udl.cat/export/ sites/UdL/udl/norma/Ordenacio_ academica/Normativa_ dxavaluacix_pel_Consell_de_Govern_de_26_febrer_de_2014_- text_definitiu-.pdf

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

Examen

Per a preparar l'examen, l'estudiant ha d'haver llegit i estudiat totes les lectures obligatòries del curs i els materials UOC de l'assignatura. L'estudiant podrà acollir-se a aquest model si opta per no seguir l'avaluació continuada o bé si, en el cas d'haver optat per l'avaluació continuada, no ha superat la mitjana de les PACs amb un 5 o més o bé no ha lliurat totes les PACs.

Amunt

El professor utilitzarà diferents formes de feedback en funció del procés d'aprenentatge tant de l'aula en general com de cada estudiant en particular. El professor anirà orientant les activitats. 

Feu tantes consultes com cregueu necessari. El professor tractarà de respondre el més aviat possible. Sigueu clars i concisos. El professor també procurarà ser-ho. Sempre que la resposta pugui ser d'interès general farà servir el tauler o el fòrum per divulgar-la.

Amunt