Introducció al dret Codi:  21.200    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció al Dret porta a terme una presentació general i introductòria als elements bàsics que permeten, des d'una perspectiva interdisciplinar, adquirir una visió i comprensió adequada del fenomen jurídic dins les societats contemporànies. El punt de partida són els coneixements propis de l'àmbit disciplinar anomenat 'Teoria general del Dret', que ofereix una reconstrucció coherent i ordenada d'aquells aspectes estructurals que són comuns no solament a les diferents branques del Dret, sinó fins i tot als diversos sistemes jurídics que podem trobar a les societats del nostre entorn cultural (nocions de norma jurídica i sistema jurídic,  conceptes jurídics bàsics, interpretació i aplicació del Dret, etc.). A banda,  l'assignatura aporta també molts elements d'altres camps de coneixement, com ara la sociologia, la ciència política o la filosofia jurídica, per tal d'oferir una millor comprensió i una visió més acurada i global d'allò que és el Dret i del paper que aquest desenvolupa a les complexes societats actuals.

Amunt

En el Pla d'estudis de la UOC aquesta assignatura està situada a l'inici del Grau, junt amb altres matèries introductòries i/o transversals per a la formació integral que reclama l'estudi de l'Administració Pública, des d'una perspectiva interdisciplinària. Com indica el seu nom, l'assignatura assenta els fonaments per a més tard ampliar i aprofundir en els coneixements jurídics que exigeix l'estudi de l'Administració Pública. 

Amunt

L'interès que té aquesta assignatura per a la pràctica professional és, principalment, indirecte. Tenir una sòlida formació jurídica bàsica contribueix, sens dubte, a ser un millor professional en la gestió i administració pública. La formació jurídica bàsica proporcionada per aquesta assignatura és fonamental per assolir moltes de les competències específiques que reclama l'estudi de l'Administració Pública.

Amunt

En realitat, atès que és introductòria, aquesta matèria no pressuposa coneixements previs especials, més enllà d'aquells de cultura general adquirits en la formació preuniversitària. De la mateixa manera que passa amb altres matèries que conformen el primer curs, un dels objectius de la nostra assignatura és proporcionar part dels coneixements previs i de les eines que seran d'utilitat per tal d'afrontar l'estudi d'aquest Grau.

Tanmateix, és important conèixer i ser conscients de la realitat social en la que ens trobem, així com ser capaços d'adoptar un punt de vista reflexiu i crític enfront d'aquesta realitat. El fenomen jurídic té les seves arrels en el món social i, per tant, la seva comprensió profunda només és possible si som coneixedors del món que ens envolta i de les relacions que el constitueixen, així com dels seus antecedents històrics. Aquestes relacions són la matèria concreta sobre la qual opera el dret. De manera que com estudiants d'aquesta assignatura, és també important estar al corrent de l'actualitat i ser capaços de prendre posició davant dels esdeveniments socials, polítics i econòmics que la defineixen.

Amunt

Objectius:

 • Adquirir els coneixements bàsics per entendre què és el dret i comprendre la seva importància en la societat.
 • Saber identificar i definir les nocions més fonamentals que comparteixen diferents sectors de l'ordenament jurídic i saber utilitzar amb competència un vocabulari jurídic especialitzat.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i comprendre les relacions entre els continguts de l'assignatura i la realitat, social, històrica, política i econòmica actual. 

 

Competències

Transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 

Específiques

 • Identificar i comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Comprendre les principals institucions jurídiques, el seu contingut i evolució històrica.

 

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consistirà en 4 PACs (Proves d'Avaluació Continuada).

Amunt

 La assignatura està organitzada en set unitats, que s'agrupen en quatre grups, cada un dels quals és objecte d'una prova d'avaluació continuada.

1 - EL DRET: PER QUÈ I PER A QUÈ?

2- EL DRET: QUÈ ÉS I COM ÉS?

3 - ELS CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS.

4- VEURE APROXIMACIÓ A L'ORDENATGE JURÍDIC ESPAÑOL.

5- LA DIMENSIÓ INSTITUCIONAL DEL DRET.  L'ESTAT DE DRET.

6 - DRET I JUSTÍCIA.

7 - EL DRET EN ACCIÓ: INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET.

Descripció i relació de continguts

Les dues primeres unitats, titulades "El dret: per què i per què?" I "El dret: ¿Què és i com és?", s'estudiaran conjuntament i desenvoluparan una aproximació a la noció de dret. A la primera unitat, s'explica, per una banda, les raons que justifiquen l'existència dels sistemes jurídics a la societat, i per una altre, les seves funcions i finalitats. En la segona unitat, s'aborda l'especificitat de les normes jurídiques respecte a altres sistemes normatiu i  s'expliquen les seves característiques principals, tipologia i atributs en el marc del que tradicionalment es coneix com a generalitat del dret.

El segon grup ho conformen la tercera i la quarta unitat. La tercera unitat es centra en els conceptes jurídics fonamentals. Aquests conceptes són bàsics en un doble sentit: primer, perquè es tracta de conceptes molt generals i transversals, que són comuns a diversos àmbits del dret, i en segon lloc, perquè la resta de conceptes jurídics més concrets depenen en última instància d'aquests fonaments . Resulta imprescindible tenir un adequat coneixement d'aquestes nocions per introduir-se en el món jurídic.

La quarta unitat es centra en els trets i estructura de l'ordenament jurídic espanyol. En concret analitza les fonts del dret, la jerarquia normativa i els principals tipus de disposicions legals a l'ordenament espanyol així com les principals branques de l'ordenament jurídic.

La quinta unitat aborda tres qüestions: l'ideal de l'estat de dret, la dimensió institucional del dret espanyol, detenint-se en l'estudi dels principals òrgans i institucions que conformen l'Estat espanyol i els drets fonamentals. Aquesta unitat serà estudiada juntament amb la darrera, dedicada a les relacions del Dret i la Justícia, que podem denominar la dimensió valorativa del Dret.

Per últim, s'estudia el sisè mòdul titulat "El dret en acció: interpretació i aplicació del dret", que aborda un àmbit que no es refereix estrictament a qüestions estructurals dels sistemes jurídics, sinó més aviat al que podríem anomenar "el dret en acció ". En efecte, el dret no s'esgota simplement en la producció de normes, en la promulgació legislativa que afegeix (o elimina) nous elements al sistema, sinó que aquests elements són interpretats després per diferents actors (advocats, funcionaris, jutges, juristes, etc.), alguns d'ells amb capacitat d'aplicar-los (bàsicament jutges i funcionaris públics) per resoldre els conflictes que es plantegen en casos concrets. Lluny de ser tasques mecàniques, la interpretació i aplicació de les normes jurídiques suscita una sèrie de dificultats i problemes específics que meriten molta atenció i donen lloc a tot un àmbit d'estudi que en els últims anys ha experimentat un interès espectacular: l'argumentació jurídica.

Amunt

Funcions del dret PDF
Norma jurídica i sistema jurídic PDF
Interpretació i aplicació del dret PDF
Vídeo presentació Audiovisual
Què és el dret? PDF

Amunt

I.- Materials bàsics.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquest assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya, així com la lectura que forma part de la primera Unitat del semestre. Aquests materials, però, han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant. Per això, és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'algun manual de referència.

En aquest sentit, entre d'altres, es pot consultar:

 • Atienza, Manuel (2003): El sentido del Derecho, Ed. Ariel, Barcelona.
 • Latorre, Ángel (2002): Introducción al Derecho, Ed. Ariel, Barcelona.
 • Nino, Carlos Santiago (2003): Introducción al análisis del Derecho, Ed. Ariel, Barcelona.

II.- Materials complementaris.

Junt amb les anteriors, en les diferents Unitats didàctiques es podran indicar lectures addicionals per facilitat la comprensió dels continguts de l'assignatura.

 


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt