Economia política Codi:  21.204    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Comprendre els motius que expliquen l'evolució d'una economia i el comportament dels seus agents és un element important en l'aprenentatge d'un estudiant de titulacions referides a l'àmbit de coneixement de les Ciències Socials.

Com funcionen els mercats de productes i de factors? Què hi ha al darrera  del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics? Aquestes són dues de les principals preguntes que ha d'afrontar un estudiant que tracta d'entendre com funciona l'economia actual. L'estudi d'aquests aspectes es porta a terme en la branca de la teoria econòmica anomenada microeconomia. 

Per la seva banda, el comportament conjunt dels agents s'estudia en la macroeconomia, la qual permet veure l'economia de manera agregada, tractant conceptes tan importants com el Producte Interior Brut (PIB), l'atur o la inflació.

Amunt

L'assignatura d'Economia Política està situada a l'inici del Pla d'Estudis del Grau en Gestió i Administració Pública, junt amb altres matèries introductòries o transversals (com pot ser l'Introducció al Dret). En aquest sentit, aquesta és una assignatura que proporciona una formació bàsica en Economia, i proporciona conceptes i instruments per copsar l'entorn organitzatiu i social en el que es desenvolupa l'actució de l'Administració Pública.

Des d'aquesta perspectiva, la comprensió de conceptes com mercat, PIB o balança de pagaments faciliten la base per abordar facetes de la gestió pública, tals com l'elaboració de pressupostos, formulació de polítiques públiques, a la vegada que ens situa en disposició d'entendre i interpretar documents de naturalesa econòmica.

Amunt

L'assignatura facilita la comprensió del funcionament actual de l'economia. Per tant, constitueix un curs bàsic per qualsevol persona que es desenvolupi professionalment en l'àmbit de les Ciències Socials.

Amunt

Competències


Competències específiques


1. Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, aíxí com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica.

2. Capacitat per interpretar, analitzar i avaluar polítiques públiques. 

3. Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmics-financers de les administracions públiques.

 

Competències transversals
 

1. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

2. Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 

 

Objectius

 

1. Conèixer els principals conceptes econòmics

2. Comprendre en quins motius basen les seves decisions els consumidors.

3. Analitzar com els canvis en els preus o en la renda modifiquen les decisions dels consumidors.

4. Identificar quins factors determinen les decisions de producció de les empreses.

5. Conèixer les diferents estructures possibles de mercat.

6. Estudiar com els canvis en la intensitat de la competència afecten les decisions de producció i la determinació dels preus per part de les empreses.

7. Conèixer el significat i el procés de càlcul de les macromagnituds més destacades

8. Entendre el vincle que uneix aquestes macromagnituds entre si.

Amunt

Mòdul didàctic 1: El funcionament del mercat: la demanda i l'oferta

1. Conceptes i principis bàsics d'economia

2. La funció de demanda

3. La funció d'oferta

4. L'equilibri de mercat

5. El concepte d'elasticitat

Mòdul didàctic 2: L'empresa i les estructures de mercat

1. L'empresa: producció, costos i maximització de beneficis

2. Estructures de mercat

3. Les fallades de mercat: el paper de l'estat

Mòdul didàctic 3: Objectius macroeconòmics

1. Magnituds macroeconòmiques bàsiques

2. Objectius macroeconòmics principals

Mòdul didàctic 4: Polítiques macroeconòmiques

1. Els models macroeconòmics

2. La política monetària

3. La política fiscal

Mòdul didàctic 5: Les relacions econòmiques internacionals

1. Teoria econòmica i economia internacional

2. Economia política de la globalització

Amunt

Vídeo presentació Audiovisual

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.          

Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt