Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials Codi:  21.205    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

"Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials" és una assignatura del grau en Gestió i Administració Pública, ubicada en el segon semestre de la titulació i amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Els seus continguts pertanyen, d'una banda, a l'àrea de coneixement de la metodologia de les ciències socials i, de l'altra, a l'àmbit de la informació i documentació. Aquesta assignatura es complementa amb "Competències TIC per a la Gestió i l'Administració Pública".

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que els alumnes coneguin les principals fonts d'informació i recursos documentals en l'àmbit de les ciències socials, adquirint les habilitats necessàries per a cercar i gestionar la informació mitjançant les eines més adients i actualitzades en cada moment.
 
Un objectiu més específic de l'assignatura és aconseguir que els estudiants disposin dels instruments essencials per realitzar treballs acadèmics de manera solvent i amb la metodologia adequada. Per aquest mateix és una assignatura molt aplicada i amb marcat caràcter instrumental.

Amunt

L'assignatura s'imparteix durant el segon semestre del Grau. És molt recomanable que els estudiants la matriculin al llarg del primer any dels seus estudis de GAP, ja que s'adquiriran uns coneixements i unes habilitats que fàcilment es podran projectar en l'altres assignatures de caràcter més substantiu.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura marcadament instrumental, es pot afirmar que es projecta sobre un multitud de camps professionals. De fet, les habilitats que conformen la part central de l'assignatura són aplicables fàcilment a moltes activitats professionals, tant del camp de les ciències humanes, socials i jurídiques com també en d'altres.

Amunt

No són necessaris coneixements previs especialitzats, però si un nivell d'usuari estàndard d'ofimàtica i de navegació web. En canvi és important disposar d'un nivell correcte d'expressió escrita en la llengua que elegeixi l'estudiant per realitzar les activitats. Una expressió correcta en els dominis ortogràfics, sintàctic, lèxic i en la puntuació és imprescindiblel per superar els exercicis.

Amunt

Competències: 

Transversals  
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. 
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en la llengua pròpia com estrangera. 
 • Tenir capacitat d'iniciativa i esperí emprenedor. 
 • Tenir capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 
Específiques  
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisis quantitatius i qualitatius per a la gestió pública. 
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.  
Objectius d'Aprenentatge: 

Els principals objectius d'aprenentatge de l'assignatura poden articular-se segons els ítems següents: 
 1. Saber estructurar correctament un treball acadèmic.
 2. Fer us de les pautes de presentació formal establertes per al treball escrit.  
 3. Identificar diferents tipus de text d'especialitat.  
 4. Extreure les idees principals d'un document d'especialitat i fer-ne un mapa conceptual. 
 5. Compondre un sumari complet. 
 6. Redactar la introducció d'un treball, amb tota la informació que ha d'incloure. 
 7. Formular les conclusions en un treball acadèmic. 
 8. Saber redactar els diversos tipus de notes a peu de pàgina. 
 9. Saber documentar les cites amb algun dels dos sistemes de citació (anglosaxó o continental). 
 10. Saber elaborar referències bibliogràfiques aïllades o en una bibliografia final coherent amb el sistema de citació utilitzat. 
 11. Identificar i utilitzar fonts d'informació acreditades. 
 12. Preparar una presentació gràfica amb correcció i eficàcia. 
 13. Expressar-se oralment de manera correcta i eficaç. 
 14. Expressar-se correctament per escrit des d'un punt de vista ortogràfic, sintàctic i lèxic.  
 15. Prendre consciència del plagi i la còpia i evitar-los.

Amunt

Continguts bàsics:

 • La gestió del temps i la metodologia d'estudi.  
 • Els treballs acadèmics (comentari, anàlisis i crítica de textos, recensió, treballs d'investigació).  
 • Els sistemes tècnics de citació bibliogràfica. 
 • El plagi i la copia. 

Amunt

Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials XML
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials DAISY
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials EPUB 2.0
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials MOBIPOCKET
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials XML
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials HTML5
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials PDF
Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials OAI-MPH

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt