Fonaments de gestió pública Codi:  21.206    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és una introducció als principals paradigmes, conceptes i instruments de la gestió pública. El seu objectiu principal és el d'aportar les claus analítiques que ajudin a comprendre la dinàmica i el funcionament de les administracions públiques actuals, enteses -en un sentit ampli- en el seu context polític, econòmic, jurídic i organitzatiu.

L'assignatura presenta diferents paradigmes (des del model burocràtic fins a la nova gestió pública i la gestió relacional) que, d'alguna manera, formulen respostes diferents a la pregunta fonamental de com les administracions públiques han d'organitzar-se i prestar els seus serveis. L'anàlisi dels principals enfocaments serveix per presentar als estudiants les polèmiques i els punts candents del debat que han marcat (i que marquen) la pràctica de la professió. Per fer-ho, l'assignatura planteja estudis de cas com a material de suport o bé en les seves proves d'avaluació contínua.

Amunt

L'assignatura de "Fonaments de gestió pública" aporta les bases teòriques i conceptuals necessàries per entendre alguns dels principals debats sobre els models de gestió i funcionament de les administracions públiques. En aquest sentit, ofereix una bona base introductòria per a assignatures del Grau més especialitzades en àmbits específics de la gestió pública (com la direcció de personal, la gestió de pressupostos, les polítiques públiques, etc.).

Amunt

Els continguts de l'assignatura aporten informació rellevant sobre models organitzatius i de gestió pública que poden ser d'interès per a gestors de recursos públics i per als professionals que treballen en el sector públic o en àmbits relacionats.  

Amunt

Competències: 


Tranversals:
 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 
Específiques
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic. 
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques. 
 • Desenvolupar i posar en practica els mètodes d'anàlisis quantitatius i qualitatius per a la gestió pública. 
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública. 
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics]. 
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmic-financers de les administracions públiques. 
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de la Administració. 
 • Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dins de l'àrea de la gestió i administració pública. 
 Objectius d'Aprenentatge: 
 
L'objectiu principal de l'assignatura és conèixer i entendre l'evolució que han experimentat les organitzacions públiques, així com les principals tendències i reptes de les organitzacions en canvi. 
 
Aquest objectiu general es pot concretar en els objectius més concrets com, per exemple:  
 • Entendre les particularitats de l'administració pública moderna: en quina mesura els principis burocràtics han resultat inamovibles? Què diferencia una administració pública d'una empresa privada? 
 • Comprendre i analitzar els factors que van afavorir el sorgiment i expansió de la Nova Gestió Pública i identificar els seus principis bàsics. 
 • Analitzar les capacitats dels gestors públics en un entorn de governança en xarxa. 
 • Identificar les claus de la pressupostació i de la gestió de personal en administracions modernes.
 • Relacionar la crisi del model burocràtic amb les noves estructures post-burocràtiques. 

Amunt

Continguts bàsics:  

 • Introducció a la gestió pública (GES 1)
 • De l'administració pública tradicional a la nova gestió pública (GES 2)
 • Gestió relacional i xarxes de polítiques (GES 3)
 • Pressupostació i gestió de personal (GES 4)

Amunt

Contractació temporal a l'Administración Pública: última jurisprudència Audiovisual
Aspectes laborals de la llei de contractes del sector públic Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt