Història política i social contemporània Codi:  21.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura pretén centrar-se en els grans esdeveniments que han marcat la història política i social contemporània. En aquest sentit, es presenten les grans transformacions que es produeixen en l'àmbit econòmic, cultural i polític, des de l'últim terç del segle XVIII, passant per l'esclat de la Primera Guerra Mundial i fins la segona meitat del S. XX. 

 
Així doncs, s'estudia les transformacions derivades de la Revolució Industrial i de la Revolució Liberal que, inspirades per la Il¿lustració, reconfiguren la societat i l'individu europeus sobre noves bases que coneixem com a modernitat; i estableixen, al llarg del segle XIX, els fonaments dels estats nacionals moderns i l'hegemonia europea a nivell mundial que coneixem com a Imperialisme. Igualment, l'estudi del S. XX se'ns presenta com un període marcat per forts contrastos i tensions, des de la competència de models polítics oposats, que desembocarà en molts casos en confrontacions armades, fins el manteniment de grans desigualtats socioeconòmiques a nivell planetari en el marc del procés de descolonització i de canvis culturals, tecnològics i científics d'un abast desconegut fins al moment.

Amunt

Dins del pla d'estudis del grau de Gestió i Administració Pública que ofereixen la UOC i la UB de forma conjunta, l'assignatura Història política i social contemporània es planteja com a materia de formació bàsica, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits europeus (ETCS) equivalents, orientativamemt, a 150 hores de dedicació de l'alumnat.

L'assignatura proporciona una formació transversal, de manera, juntament amb les altres assignatures que formen la matèria bàsica del grau, seveix de base per successius aprenentages, amb un enfocament plurisdiplinar de l'Administració pública i de la gestió publica, d'acord amb allò que estableix el pla d'estudis. En aquest context, la nostra assignatura dota l'alumnat dels coneixements que li permeten formar-se una visió crítica i fonamentada de la història social, econòmica i política contemporània, i poder així, relacionar la historia recent amb l'evolucio de les administracions públiques i el paper actual.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura en el camp professional és sobretot indirecte. Un bon professional en la gestió i administració pública ha de tenir, sens dubte, una bon coneixement de la historia recent, que li permeti contextualizar l'administració; entendre l'administració com a fenòmen historic, que neix i es desenvolupa amb els estats nacionals, és una de les perspectives d'estudi imprescindibles per la formació d'un graduat en gestió i administració pública.

Amunt

El pla d'estudis no requereix coneixements previs específics per poder cursar aquesta assignatura. No obstant, és importat haver cursat durant els estudis de l'itinerari pre-universitari alguna assignatura d'historia general, de manera que, en els casos en que no sigui així, és convenient que l'alumnat demani al consultor alguna bibliografia complementaria per ajudar a la correcta comprensió d'aquesta assignatura.

Amunt

Competències: 

 
Transversals  
 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 
Específiques  
 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les Instituciones polítiques. 
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques. 
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans. 
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques. 
 • Coneixement dels aspectes mes rellevants de la historia política i social contemporània.
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració.
Objectius d'Aprenentatge:  
 • Disposar dels coneixements bàsics per formar-se una visió crítica i fonamentada de la història social, econòmica i política contemporània. 
 • Conèixer els aspectes més rellevants de la història política i social contemporània i saber-los relacionar amb el paper actual de les administracions públiques. 
 • Conèixer i identificar els ideòlegs i líders principals, així com les seves aportacions. 
 • Disposar dels elements històrics clau per entendre els problemes més candents que es plantegen en la societat d'avui, com ara els problemes vinculats al medi ambient i a l'esgotament dels recursos, als col¿lectius més desafavorits (dones, tercera edat, immigrants, etc.), als nous moviments socials, als fonamentalismes o als fenòmens identitaris. 
 • Comprendre els canvis tecnològics, econòmics, polítics i socials de les principals etapes del món contemporani. 
 • Analitzar críticament textos, materials estadístics, mapes i altres documents referents a qüestions de tipus social, econòmic, administratiu i polític. 
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi aplicada al cas de fenòmens socials des de la complexitat que resulta de la interacció dels elements econòmics, socials, polítics i culturals.

Amunt

Continguts bàsics:

1. La formació del món contemporani

 • Les transformacions econòmiques.
 • Les transformacions polítiques
 • Restauració i revolucions burgeses

2. Nacionalisme, colonialisme i imperialisme

 • Expansió del capitalisme: transformacions econòmiques i socials
 • Nacionalisme i consolidació dels estats burgesos
 • L'imperialisme.

3. El món entre guerres

 • La primera guerra mundial
 • La revolució russa
 • la segona guerra mundial,
 • El període entre les dues guerres mundials.

4. Descolonització i guerra freda.

 • L'aparició, apogeu i atenuació de la primer guerra freda
 • La descolonització (1945-1973) i
 • La segona guerra freda: origen, desenvolupament i final (1974-1991).
 

Amunt

Història contemporània Web
Història IV. El segle dels contrastos XML
Història IV. El segle dels contrastos DAISY
Història IV. El segle dels contrastos EPUB 2.0
Història IV. El segle dels contrastos MOBIPOCKET
Història IV. El segle dels contrastos KARAOKE
Història IV. El segle dels contrastos XML
Història IV. El segle dels contrastos HTML5
Història IV. El segle dels contrastos PDF
Història IV. El segle dels contrastos OAI-MPH

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquest assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests materials, però, han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant. Per això, és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'algun manual de referència.

En aquest sentit, entre d'altres, es pot consultar:

VILLARES, R.; BAHAMONDE, A. El mundo contemporáneo : siglos XIX y XX. Madrid : Grupo Santillana, 2001. (capítols 1,2 i 3)

FELIU MONFORT, G.; SUDRIÀ, C. Introducció a la història econòmica mundial. València : Universitat de València; Barcelona : Universitat de Barcelona, 2006 (capítols 1,2,3,4,5 i 6)

HAYWOOD, J. Atlas histórico universal. Barcelona : Plaza & Janés, 1999. (només com a element auxiliar des d'un punt de vista geogràfico-històric)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt