Sistema polític espanyol Codi:  21.209    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Descripció

Aquesta assignatura té per objectiu principal explicar els grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol actual. És per tant una asignatura rellevant pels estudiants dels programes als quals va associada, concretament el Grau en Gestió i Administració Pública i el Grau de Ciències Socials. Donat el seu caràcter, aquesta assignatura no és també d'interés només per estudis afins com els de Dret o Ciència Política, sinó en general per a tots els alumnes interessats en comprendre millor les característiques i funcionament de la política espanyola.

En aquest sentit, fent servir aquestes eines politològiques s'examinarà, al llarg del curs, el sistema polític espanyol, centrant l'atenció en dues de les dimensions fonamentals: l'entramat politicoinstitucional (institucions i regles de joc polític) i els principals actors que intervenen en el sistema polític, tant de caràcter individual (ciutadans) com col·lectiu (partits, sindicats, etc.).

Amunt

En l'estudi del sistema polític espanyol es tindran en compte eines teòriques i d'anàlisi bàsiques de la ciència política (conceptes, enfocaments teòrics, indicadors, etc.). Per a alguns estudiants (segons quin sigui l'itinerari acadèmic que segueixin) aquestes eines constituiran un repàs del que ja han estudiat en assignatures anteriors, mentre que per a d'altres constituiran un avenç del que analitzaran amb més deteniment en assignatures posteriors (Comportament Electoral, Democràcia: teoria i anàlisi, etc.). També cal remarcar que aquesta assignatura és una optativa dins la menció en Ciència Política dins el Grau de Ciències Socials.

Amunt

L'assignatura no requereix uns coneixements específics previs.

Amunt

L'assignatura no requereix uns coneixements específics previs.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és facilitar a l'estudiant el coneixement dels grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol, a partir de la utilització d'eines teòriques i analítiques de la ciència política. De manera més concreta, es vol aconseguir el següent: 

 1. Proporcionar un instrumental politològic bàsic (conceptes, enfocaments, indicadors, etc.) per a l'anàlisi de la realitat política.  
 2. Situar els orígens i l'evolució històrica del sistema polític espanyol (sobretot, del procés de transició i consolidació democràtica).  
 3. Examinar l'organització i els elements institucionals bàsics del sistema polític espanyol.  
 4. Analitzar la relació que hi ha entre societat i política a Espanya mitjançant l'estudi dels principals actors, tant de caràcter col¿lectiu com individual.  
 5. Destacar la rellevància i la influència de les característiques de les institucions i dels actors polítics en la configuració i en la dinàmica del sistema polític espanyol.  
 6. Dotar l'estudiant d'un marc general i de les eines analítiques necessàries per a poder diagnosticar i avaluar el funcionament de la democràcia espanyola.

Competències: 

Bàsiques:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'ensenyament secundari general, i que es troba habitualment en un nivell on, si bé es recolza en llibres de text avançats, inlou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin aplicar les tècniques d'investigació, recerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.

Tranversals:  

 • Que els estudiants siguin capaços de considerar diverses perspectives sobre temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar-hi les conclusions i decisions a què arribin.
 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 

Específiques:

 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les instituciones polítiques. 
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans. 
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Coneixement dels aspectes mes rellevants de la historia política i social contemporània. 
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració. 
 • Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials.

 

Amunt

En relació amb els continguts, l'assignatura es divideix en els següents blocs temàtics:

 • El sistema política espanyol en la perspectiva històrica: el passat autoritari i la transició a la democràcia.
 • Les regles de joc de la democràcia espanyola. 
 • L'organització d'interessos polítics. 
 • Les bases subjectives de la política. 
 • Eleccions, sistemes de partits i comportament electoral a Espanya.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt