Anàlisi de dades en l'Administració pública Codi:  21.211    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les dades numèriques es troben cada cop més presents a totes les esferes d'activitat de la societat actual: en les organitzacions públiques i privades i en la vida quotidiana de qualsevol ciutadà. Les tècniques de l'estadística serveixen per fer un ús eficient i eficaç d'aquestes dades.

Com es poden resumir i descriure les dades que hem recollit respecte una característica d'un grup d'individus o casos? Fins a quin punt aquest resum és representatiu? Quines són les condicions que ens permeten assegurar que podrem extreure conclusions vàllides respecte una població (un conjunt d'individus o casos) si només podem aconseguir conèixer les característiques d'una mostra? Com podem conèixer i mesurar la relació que existeix entre les diferents característiques dels membres d'una població?

Conèixer com es poden respondre aquestes preguntes és extremadament important per qualsevol professional de les administracions públiques. De fet, la paraula "estadística" té els seus orígens en la "ciència de l'estat" encarregada de recollir informació rellevant per a poder governar.

Aquesta assignatura presenta els conceptes fonamentals de la probabilitat i de l'estadística d'una manera aplicada i pràctica. L'objectiu és que l'estudiant comprengui la lògica de l'estadística i la seva utilitat a l'hora d'estudiar els fenòmens que interessen les administracions públiques: l'activitat de les organitzacions públiques i les característiques de les societats a les quals han de servir.

L'assignatura ofereix els fonaments tècnics i metodològics que han de permetre que l'estudiant sigui capaç d'enfrontar-se de forma flexible i autònoma amb les necessitats de tractament de dades quantitatives que se li plantejaran en el marc del seu treball en les administracions públiques. En aquest sentit, es dóna prioritat a l'anàlisi i tractament de dades, així com l'adquisició de conceptes i mètodes aplicats, evitant continguts matemàtics excessivament formalistes.

Amunt

L'estadística s'ha convertit en una ciència transversal que dóna suport a totes les disciplines científiques, des de les ciències naturals fins a les ciències socials. Els mètodes estadístics capaciten l'estudiant per transformar dades en informació útil i rellevant que pot ser interpretada per poder entendre correctament la realitat i, així, ser capaços de prendre decisions adequades en el món laboral i professional.

Amunt

Si es disposa de temps, és aconsellable fer una lectura de qualsevol llibre d'estadística elemental (nivell batxillerat, COU, o equivalent), que tracti temes d'estadística descriptiva, distribució normal, i conceptes introductoris d'inferència estadística.

Amunt

L'objectiu fonamental de l'assignatura és aportar a l'alumnat el coneixement de les tècniques estadístiques bàsiques, amb la finalitat que, en el seu futur professional, l'ajudin en el procés de presa de decisions. Més concretament, en acabar el curs, l'estudiant ha de;

- Saber identificar quina és la font més adient per obtenir les dades que han de permetre implementar les tècniques d'anàlisi estadística descriptiva, amb l'objectiu d'assolir la informació que es vol obtenir.

- Conèixer els estadístics de síntesi més habituals dins del conjunt d'eines i tècniques englobades dins de l'estadística descriptiva. 

- Comprendre la utilitat, els avantatges i els inconvenients de cadascun d'aquests estadístics, així com conèixer en quines situacions és més adequat utilitzar-los.

- Saber calcular els estadístics. 

- Saber interpretar adequadament els resultats obtinguts.

Competències:

Competències transversals:

Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.

Competència específica:

Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisis quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.

Amunt

 - Estadística descriptiva univariant.

- Mostreig, variables aleatòries i distribució normal.

- Inferència estadística: els invervals de confiança i els contrast d'hipòtesis.

- Relació entre variables: correlació i regressió simple.

- Anàlisi multivariant (regressió múltiple)

Unitat

Contingut

Material

Activitats

1. Estadística descriptiva univariant

1. Introducció a l'estadística

2. Descripció de dades mitjançant taules i gràfics

3. Descripció de dades mitjançant estadístics

4. El concepte de probabilitat

5. Distribucions de probabilitat discretes

6. Distribucions de probabilitat contínues

Estadística descriptiva univariant (PDF)

 

Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R i R-Commander (PDF)

 

Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander (PDF)

PAC 1

2. Inferència d'informació per a una població

1. Distribucions mostrals i teorema central del límit

2. Distribució de la mitjana mostral

3. Distribució de la proporció mostral

4. Distribució de la variància mostral

5. Intervals de confiança per a una població

6. Contrastos d'hipòtesi per a una població

Inferència d'informació per a una població (PDF)

 

Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander (PDF)

PAC2

3. Inferència d'informació per a dues poblacions o més

1. Contrastos d'hipòtesi per a dues poblacions

2. Comparació de grups mitjançant ANOVA

Inferència d'informació per a dues o més poblacions (PDF)

 

 Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander (PDF)

PAC3

4. Relació entre variables: causalitat, correlació i regressió

1. Relació entre variables

2. Anàlisi de la correlació

3. Models de regressió simple

4. Models de regressió múltiple

Relació entre variables: causalitat, correlació i regressió (PDF)

 

Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander (PDF)

PAC4

5. Introducció al disseny i anàlisi d'enquestes

1. Disseny de qüestionaris

2. Disseny i selecció de la mostra

3. Anàlisi de qüestionaris: estudi parcial d'un cas

Introducció al disseny i anàlisi d'enquestes (PDF)

 

 

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Anàlisi de dades en l'Administració pública PDF
Guia d'estudi PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt