Dret administratiu I Codi:  21.212    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La matèria Dret administratiu està concebuda com un dels eixos fonamentals del Dret públic, juntament amb el Dret constitucional i el Dret de la Unió Europea. La Constitució espanyola de 1978 dedica una part important del seu articulat a l'Administració pública a la qual integra dintre dels poders de l'Estat, atès que aquesta serveix l'interès general però, a la vegada, ofereix uns drets als ciutadans que ha de respectar. Es tracta, per tant, d'un constant equilibri entre l'actuació d'un poder públic i les garanties que tenen els seus destinataris, els ciutadans.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Gestió i Administració (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix conjuntament amb la Universitat de Barcelona dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

En aquest sentit, l'assignatura de Dret Administratiu I s'ofereix un cop s'han assolit ja uns determinats coneixements en l'àmbit del Dret Públic (a través de l'assignatura Estructures Administratives), a la vegada que aquesta assignatura dóna els elements conceptual necessaris par a l'estudi d'altres assignatures (com, per exemple, Dret Administratiu II, Règim d'ocupació pública o Contractació i activitat de l'Administració).

Amunt

La presència quotidiana de l'Administració pública i del Dret administratiu durant tota la vida dels ciutadans i en els àmbits més insospitats fan que aquesta assignatura tingui un interès directe per a la pràctica professional. El Dret administratiu està en constant expansió, segons es dedueix de la lectura diària dels butlletins oficials.

Els advocats que es dediquen al Dret administratiu acostumen a treballar en camps com l'urbanisme (llicències, plans), el medi ambient, els serveis públics (concessionaris, drets dels usuaris), les sancions administratives, els contractes amb l'Administració, les subvencions, etc. Cal dir que un gran nombre dels assumptes que es plantegen davant dels tribunals de justícia pertany a l'ordre contenciós administratiu. En aquest punt té gran importància el concepte d'acte i procediment administratiu que s'estudia en aquesta assignatura i que s'han configurat com un dels pressupòsits per a l'accés als tribunals.

Cal dir, però, que també pot ser de gran utilitat des d'una altra perspectiva com és la del funcionari que s'integra en una Administració pública i que ha d'aplicar constantment el Dret administratiu des de la defensa de l'interès general. A més a més, hem de dir que la matèria de Dret administratiu està present en la immensa majoria de temaris d'oposicions als cossos de funcionaris.

Amunt

Competències:
 
- Competències transversals:
 • Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.
- Competències específiques:
 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos económico-financiers de les administracions públiques.
 • Comprensió de les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i evolució històrica.
 • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.
 
Objectius d'Aprenentatge:
 
Com a continuació lògica d'allò estudiat en l'assignatura Estructures Administratives, l'estudi d'aquesta nova assignatura té com a objectiu continuar analitzant els aspectes essencials de l'ordenament juridicoadministratiu, entès aquest com la part de l'ordenament jurídic que té per objecte regular l'organització, els mitjans i les formes d'actuació de les administracions públiques i, consegüentment, les relacions jurídiques que s'estableixen entre aquestes administracions i la resta de subjectes que operen en l'àmbit jurídic.
 
Més concretament, els objectius perseguits en aquesta assignatura són els següents:
 • Conèixer el sistema de fonts normatives pròpies del dret administratiu, en especial el reglament, com a forma paradigmàtica de l'activitat normativa sorgida de l'Administració mateixa, i la legislació delegada.
 • Saber determinar les característiques especials de la posició de l'Administració en el conjunt de l'ordenament jurídic, en aspectes com les potestats administratives que deté, els principis de la seva actuació i la relació amb els tribunals de justícia.
 • Conèixer els moments i les fases bàsiques del procediment administratiu.
 • Conèixer els recursos administratius.
 • Comprendre el concepte d'acte administratiu com a figura més característica en què es concreta l'activitat de l'Administració, quan aquesta es produeix en exercici de les seves potestats públiques, i estudiar-ne també les modalitats, els requisits que ha de reunir, els supòsits en què es produeix la seva invalidesa i els mitjans de què disposa l'Administració per a fer efectiu el compliment de les seves resolucions.
 

Amunt

Mòdul 1: Fonts del Dret administratiu

 • L'Administració i el sistema de fonts normatives: consideracions prèvies.
 • Principis bàsics de la relació entre llei i el reglament.
 • El concepte i la justificació del reglament.
 • Els límits de la potestat reglamentària.
 • Les classes de reglament.
 • El règim d'invalidesa dels reglaments.
 • La legislació delegada.
 • Altres fonts de l'ordenament juridicoadministratiu

Mòdul 2: La posició jurídica de l'Administració

 • La posició jurídica de l'Administració: L'Administració i la Llei.
 • L'Administració com a titular de potestats.
 • Les relacions entre Administració i Justícia: el principi d'autotutela.
 • Conflictes entre l'Administració i el poder jurisdiccional. La regulació dels conflictes jurisdiccionals a la Llei Orgànica 2/1987.

Mòdul 3: El procediment administratiu

 • El procediment administratiu.
 • La legislació sobre procediment administratiu. Classes de procediments.
 • Els principis del procediment.
 • L'element subjectiu del procediment. L'interessat.
 • Les fases del procediment.
 • Els recursos administratius.

Mòdul 4: Acte administratiu

 • L'acte administratiu.
 • Validesa i invalidesa dels actes administratius.
 • Anul·lació i revocació.
 • La coacció administrativa.

Amunt

El procediment administratiu PDF
La posició jurídica de l'Administració PDF
L'acte administratiu PDF
Les fonts del dret administratiu PDF

Amunt

Característiques específiques del material didàctic de l'assignatura

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests mòduls didàctics han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant, per això és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'un manual de la matèria. 

Els manuals que es consideren el complement més adequat dels mòduls didàctics són els del Prof. Dr. Luis Cosculluela Montaner: Manual de Derecho administrativo I, Ed. Civitas, Madrid (darrera edició), en el que trobareu explicacions clares sobre tots els temes que es plantegen en els mòduls didàctics; i també el manual del Prof. Dr. Juan Alfonso Santamaría Pastor: Principios de Derecho Administrativo General, Ed. Iustel, Madrid, 2018.

Per altre banda, per tal d'ampliar el contingut d'alguns dels apartats dels mòduls, teniu també al vostre abast, com a material complementari de l'assignatura, i en l'apartat de fonts d'informació de l'espai de recursos de l'aula, diversos articles, estudis o parts de monografies que, o bé es corresponen a lectures que s'indiquen en els mateixos mòduls, o bé són útils, a criteri dels consultors, per aprofundir alguns dels temes tractats; en alguns casos aquests textos poden ser necessaris per a treballar les activitats complementàries del semestre i, per això, es poden anar ampliant al llarg del curs.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt