Dret del treball i de la seguretat social Codi:  21.213    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Com indica el nom de l'assignatura, en la mateixa s'aborden dues matèries diferents però molt relacionade entre si:1)El dret del treball (anomenat també dret laboral; 2)El dret de la Seguretat Social.

El dret del treball sorgeix com a disciplina autònoma entorn d'una figura clau-el contracte de treball- i un fenomen de singular importància i originalitat -les relacions col.lectives de treball-, el tractament jurídic del qual dóna lloc a les dues parts més importants d'aquesta disciplina: El dret individual del treball i el dret col.lectiu del treball, anomenat també "Dret sindical".

En el nostre cas, l'assignatura se centra, substancialment, en l'estudi del Dret del individual del treball, aprofundint en les relacions jurídiques entre empresaris i treballadors, des dels origens històrics fins al dret actual. L'assignatura introudiex, també, a l'estudi d'algun dels aspectes més rellevants del dret col.lectiu del treball, en especial, el conveni col.lectiu com a font específica del dret del treball, la Llibertat sindical i els conflictes col.lectius.

L'assignatura contempla, tantmateix, que l'Estat no es limita a la regulació normativa de les relacions laborals,sinó que s'ocupa igualment de la seva efectivitat per mitjà de determinats instruments que també formen part del dret al treball, concretament, l'Administració laboral i la Jurisdicció social. Sens perjudici d'oferir materials per l'estudi d'aquesta darrera a l'alumnat que hi pugui estar evenutalment interessat, l'assignatura, d'acord amb el Pla d'Estudis del Grau en GAP, se centrarà en el tema de l'Administració laboral, en el si de la qual s'emmarca la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

Finalment, l'assignatura contempla el fet que la intervenció de l'Estat en les qüestions socials no s'ha limitat a la regulació de les relacions laborals pròpiament dites, sinó que s'ha estès també a la protecció del treballador quan aquest perd el lloc de treball a causa de determinades contingències: atur, invalidesa, jubilació, etc. Aquest fet va donar lloc a l'aparició de les anomenades assegurances socials,la normativa de les quals s'ha estudiat tradicionalment dins el dret del treball. Quan les asse gurances socials evolucionen vers un sistema de protecció social més ampli,per tal com cobreix qualsevol persona i no tan sols els treballadors per comp te d'altri, sorgeixen els sistemes de Seguretat Social, que, atès aquest origen històric, també s'estudien, tradicionalment, en aquesta assignatura.

 

Amunt

En el Pla d'estudis de la UOC aquesta assignatura està situada en el segon curs del Grau, junt amb altres matèries diverses, que configuren el caràcter interdisciplinari dels estudis en Gestió i Administració Pública. D'acord amb la memòria del Grau, l'assignatura forma part del bloc de matèries jurídico-administratives i, com indica el seu nom, pretén dotar l'alumnat de coneixents sòlids sobre el dret del treball i de la seguretat social.

Amunt

L'assignatura té un evident interès per a la pràctica professional d'un gestor públic. En primer lloc, des de la perspectiva del treball en el si de l'organització administrativa, ja sigui en l'àmbit específic de l'administració laboral o en el camp dels recursos humans dins de l'amplissim entramat de les organitzacions administratives. També des de la perspectiva del treball en el sector privat i del tercer sector que manté estretaes relacions amb l'administració (sindicats, gestories, i altres).

Amunt

El pla d'estudis del Grau no exigeix cap requisit previ concret per poder seguir aquesta assignatura. No obstant, el caràcter jurídic de la mateixa i el seu contingut aconsella haver superat les assignatures jurídiques ubicades a primer curs, en especial, la de Introducció al Dret i la de Dret Constitucional.

Amunt

Competències:
 
Competències transversals:
 • Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.
Competències específiques:
 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos económico-financiers de les administracions públiques.
 • Comprensió de les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i evolució històrica.
 
Objectius d'Aprenentatge:
 
A grans trets podem dir que l'objectiu de l'assignatura és conèixer el contingut bàsic de la relació jurídica que existeix entre treballador i empresari, la incidència que té en ella l'activitat dels agents col·lectius (sindicats i associacions patronals), així com les funcions que exerceixen els poders públics en relació amb aquestes qüestions.
 
Explicitant els objectius de forma més concreta, l'assignatura persegueix els següents:
 • Saber identificar els elements que determinen l'existència d'una relació laboral.
 • Conèixer les condicions mínimes de treball que fixen les normes legals (salari, jornada, etc.) i el contingut bàsic del poder de direcció.
 • La dinàmica de la relació laboral (gènesi, variacions i extinció).
 • Els agents col·lectius actuants i el desenvolupament de la seva activitat.
 • La intervenció dels poders públics en les relacions laborals.
 • Coneixer l'organització i activitat de l'administració laboral així com els aspectes bàsics del sistema de Seguretat Social
 • Poder desenvolupar casos pràctics en relació amb aquestes qüestions.

En definitiva, en acabar el curs, l'alumant haurà de conèixer les institucions més importants del dret del treball i de la Seguretat Social, amb un nivell suficient per a permetre un estudi més profund per mitjà d'assignatures optatives o de tercer cicle.

 

Amunt

 • Antecedents, fonts i àmbit d'aplicació del Dret del Treball.
 • La relació laboral. Naixement, durada i contingut del contracte de treball.
 • Vicissituds i extinció del contracte de treball.
 • Llibertat sindical i conflictes col.lectius.
 • L'Administració Laboral i el sistema de Seguretat Social.
 

Amunt

Amunt

 

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. No obstant, és interessant que aquests es complementin amb l'estudi d'algun un manual de la matèria (com els que trobareu llistats en el proper apartat).

Per altra banda, si voleu ampliar els vostres coneixement sobre la matèria us podeu endinsar en les nombroses obres i pàgines web que s'aconsellen al final de cada guia d'estudi.

Per últim, recordar-vos que, a banda dels mòduls didàctics, de les lectures proposades i de la bibliografia de consulta, també considerem com a material didàctic de l'assignatura els que, en el seu cas, formin part de les activitats d'avaluació continuada (tals com articles, capítols de llibre i/o legislació de referència).

 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt