Direcció i gestió de persones Codi:  21.214    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Direcció i gestió de Persones ofereix la visió de la gestió de recursos humans (RRHH) pròpia de l'alta direcció d'una organització. Per tant, el treball de les persones és analitzat en relació al conjunt de l'estratègia de l'organització i del seu desenvolupament global en un entorn competitiu específic.

El seu focus no és, doncs, el conjunt d'activitats que realitzen els departaments de RRHH (selecció, compensació, desenvolupament, etc.), ni en la tasca de gestió de persones que dia a dia desenvolupen els supervisors o supervisores de qualsevol nivell jeràrquic. L'interès de l'assignatura se centra, en contrast, en una visió molt més general: comprendre com l'entorn actual de les organitzacions (la societat del coneixement) condiciona la manera en que cal dur a terme la direcció de RRHH, trobar un adequat encaix entre l'estratègia de l'empresa i la seva política de RRHH, fer que aquestes polítiques de RRHH permetin desenvolupar capacitats valuoses per a competir i, finalment, comprendre l'impacte estratègic de les polítiques de conciliació

Amunt

Es tracta d'una assignatura essencial en el conjunt del pla d'estudis del Grau de Gestió i Administració Pública de la UOC. Ofereix una formació sistemàtica sobre la gestió de les persones en el context de la societat contemporània, posant èmfasi en els reptes organitzatius en una societat canviant i competitiva. S'utilitzen les teories sobre els recursos humans però també altres complementàries que analitzen els reptes de les societats actuals que condicionen la gestió de les persones en el context de la direcció i de l'administració pública.
Els estudiants podran relacionar conceptes i coneixements adquirits en assignatures prèvies que tinguin com a objectiu comprendre el funcionament de les organitzacions i el paper que tenen en ells la relació entre les persones i l'adequació del seu perfil a les tasques de l'organització. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura es podran complementar amb altres obtinguts al llarg del curs

Amunt

Aquesta assignatura ha de permetre a l'alumne integrar-se en un equip de gestió i administració de persones no només des del punt de vista de la contractació de recursos humans, si no des del punt de vista sistèmic, és a dir, com la gestió dels recursos humans d'una organització en el seu dia a dia pot millorar la seva posició en el conjunt de la societat. Aquests coneixements són necessaris tant per treballar a l'administració pública com a les empreses privades i altres organitzacions com els partits polítics, les organitzacions no governamentals i qualsevol altra organització de la societat civil.

Amunt

Competències transversals:

* Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.

* Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

* Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

* Lideratge i capacitat de treball en equip.

Competències específiques:

* Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.

* Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques.

* Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.

* Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].

* Entendre, interpretar i gestionar els recursos económico-financiers de les administracions públiques.

Aquesta assignatura, dedicada al funcionament del factor humà, pretén iniciar l'estudiant en els coneixements bàsics referents a la gestió de persones a l'empresa. Podreu comprovar que la gestió de recursos humans és una activitat plenament inserida en els diferents àmbits de l'empresa i, per tant, podreu observar com alguns dels temes tractats s'apunten en altres assignatures relacionades amb l'activitat empresarial.

A grans trets, els quatre mòduls de què consta aquest material tenen els objectius següents:

* Conèixer l'origen de la funció de gestió de personal i com aquesta s'insereix en la gestió de l'empresa.

* Adquirir una visió general dels aspectes relatius al comportament humà que afecten el funcionament empresarial.

* Descriure les tasques o les activitats que porten a terme els responsables de la gestió dels recursos humans de les empreses.

* Conèixer els agents de les relacions laborals i quins són els seus àmbits d'operació segons els estils de gestió empresarial.

* Qüestionar la dicotomia entre personal i recursos humans i indicar els reptes actuals de la tasca de gestionar persones.

Amunt

1.- Introducció al comportament organitzacional.

2.- Comportament humà en la organització.

3.- Instruments de direcció de persones en les organitzacions: introducció a la gestió de RH.

4.- Relacions laborals

Amunt

La gestió estratègica dels recursos humans: anàlisi i formulació d'estratègies PDF

Amunt


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt