Dret i administració de la Unió Europea Codi:  21.215    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La Unió Europea (UE) influeix cada vegada més en el nostre entorn polític, econòmic i social. El coneixement de la seva estructura i el seu funcionament s'està convertint en un instrument necessari, tant per a desenvolupar les diferents activitats professionals, com per a comprendre i assimilar millor l'extensa, i sovint complexa, informació que ens arriba de les institucions europees.

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació horitzontal sobre la Unió Europea, posant l'accent en aquells temes clau que permetin entendre què és i què fa la UE, com s'organitza i cap a on avança el procés d'integració europea. El programa pretén cobrir els aspectes més importants de l'estructura institucional, jurídica i financera de la Unió, així com les fonts del seu ordenament jurídic i el funcionament del seu sistema judicial. L'enfocament, per tant, és general i institucional. Estem davant d'una assignatura que podríem qualificar d'impacte horitzontal, és a dir, que resulta imprescindible per situar i entendre tant aspectes globals com específics de l'ordenament jurídic espanyol, de la política exterior d'Espanya  i fins i tot de les relacions entre l'Estat central i les comunitats autònomes.

Amunt

L'assignatura Dret i Administració de la UE s'imparteix amb continguts idèntics al Grau de Relacions Internacionals, amb el nom d "Unió Europea". Es tracta de dues assignatures obligatòries de 6 crèdits i els estudiants de tots dos Graus comparteixen les mateixes aules i professors col·laboradors. A l'apartat "Objectius i competències" s'epecifiquen les competències que es treballen.

Amunt

Actualment, a tots els treballs d'àmbit jurídic (sector públic i privat) es pressuposa que el professional disposa d'un cert coneixement del dret de la UE. Per aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la UE i del seu dret, existeixen diferents possibilitats, com per exemple:

-L'ingrés en l'estructura d'alguna de les institucions europees o d'algun dels seus òrgans. Existeix en aquest cas la via del funcionariat (concursos), i també la possibilitat de treballar-hi per un període determinat a través de contractes temporals (els perfils acostumen a ser específics). La informació i els formularis es troben a la Web de l'oficina de selecció de personal de la UE (EPSO) i també es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

-Igualment, les administracions autonòmiques, locals i centrals estan cada cop més interessades en persones que disposin de coneixements generals i també especialitzats en l'àmbit de la UE. En les oposicions a aquestes administracions cada vegada hi ha més exigències vinculades al funcionament de la Unió Europea

-També en l'àmbit privat, l'exercici de l'advocacia en despatxos professionals pressuposa que el professional liberal disposa de certs coneixements sobre el dret de la Unió Europea, que és la base per poder comprendre la majoria de les normes que regeixen especialment en l'àmbit del dret d'empreses.

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura "Sistema constitucional espanyol".

Amunt

La UE és el resultat d'un procés evolutiu de més de 50 anys que avui per avui encara es troba en fase de definició. L'últim pas en aquest procés s'ha produït l' 1 de desembre de 2009 amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és, doncs, el d'oferir els elements jurídico-polítics necessaris per entendre i valorar la participació d'Espanya i les seves Comunitats Autònomes en el fenomen d'integració europea i, viceversa, entenent la incidència de les institucions i els actes jurídics per elles generat en el conjunt de l'estat espanyol. Aquest objectiu global es concreta bàsicament en els següents:

-Situar històricament  i políticament la creació de les Comunitats Europees i el naixement posterior de la Unió Europea: tot i que sovint es confonen, ambdós conceptes no són sinònims i una correcta distinció és fonamental:

-Delimitar els objectius i finalitats de les Comunitats Europees i la Unió, distingint-los dels objectius dels Estats membres;

-Conèixer les institucions i òrgans comunitaris, pel que fa  a la composició, funcions i instruments de treball;

-Entendre qui i com s'adopten els actes jurídics comunitaris i de quina manera es produeix la inserció d'aquests  actes en els ordenaments jurídics interns del Estats;

-Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el seu compliment.

-Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual, desprès del fracàs de la Constitució Europea de 29 d'octubre de 2004, establertes en el Tractat de Lisboa de 13 de desembre de  2007.

-Adquirir coneixements bàsics d'algunes de les polítiques europees més importants.

GRAU DE GAP

Competències específiques:

-Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

 Competències transversals:

-Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.

-Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

-Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions

GRAU DE RELACIONS INTERNACIONALS

Competències bàsiques:

-Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. ç

- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.  

Competències específiques 

- Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les organitzacions internacionals, amb particular atenció a la Unió Europea.

  METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

En aquesta assignatura es realitzen tres Proves d'avaluació continua (PAC).  

Amunt

Els continguts s'estructuren en  funció del nombre de PACS a realitzar, en tres unitats de continguts, cada una d'elles subdividides en diferents temes, així com una última unitat de síntesi i estudi, per a la prepació de les proves finals presencials:

Unitat 1-PAC1:  Configuració de la Unió Europea.

-Temal 1: ¿Què es la Unió Europea?

-Tema2:  Breu història de la Unió Europea.

-Tema 3:  Membres, ampliació i retirada.

-Tema 4:  Competències.

-Tema 5:  Cooperació reforçada.

-Tema 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió.

Unitat 2-PAC2:  Estructura orgànica i financera i procediments legislatius de la Unió Europea.

-Temal 7:Model organitzatiu.

-Temal 8: Comissió Europea.

-Tema 9: Consell Europeu i Consell.

-Tema 10: Parlament Europeu.

-Tema 11: Tribunal de Justícia.

-Tema 12: Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu.

-Tema 13: Altres òrgans de la Unió.

-Tema14: Procediments legislatius.

-Tema 15: Pressupost.

Unitat 3-PAC3:  Fonts del dret i tutela judicial de la UE.

-Tema 16 : Fonts del dret de la Unió Europea (I): tractats.

-Tema 17: Fonts del dret de la Unió Europea (II): dret derivat.

-Tema 18: Fonts del dret de la Unió Europea (III): altres normes.

-Tema 19: Relacions entre el dret de la UE i els drets nacionals.

-Tema 20: Tutela judicial (I): competència contenciosa.

-Tema 21:Tutela judicial (II): recurs de cassació. Competència consultiva, prejudicial i arbitral.

-Tema 22: Vies no jurisdiccionals de tutela dels drets dels particulars.

 Unitat 4-Síntesi i Estudi

- Repàs dels mòduls i les tres PACS de l'assignatura per a la preparació de les proves finals presencials.

 Aquests mòduls intenten respondre, entre d'altres, a les següents qüestions:

 

  1. Per què es van crear les Comunitats Europees i per què sota la forma jurídica d'organitzacions internacionals? Què és la Unió Europea?
  2. Quins són els objectius que han d'assolir i de quines competències disposen per fer-ho?
  3. Quin sistema institucional i orgànic es preveu per assolir els objectius i exercir les competències?
  4. Quins són els actes jurídics sorgits d'aquestes institucions?
  5. Com s'articulen les relacions entre aquest ordenament jurídic de la UE i els ordenaments jurídics estatals (p.e., a nivell de jerarquia)?
  6. Qui aplica el dret de la UE: els òrgans dels Estats membres o només les institucions europees?
  7. Qui garanteix judicialment el compliment del dret comunitari: el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) o també els jutges interns?

Amunt

1-Presentacion y origen Audiovisual
2-Líneas de evolución Audiovisual
3-Estructura general Audiovisual
4-Miembros y condición Audiovisual
6-Objetivos de la UE Audiovisual
5-Procedimiento de adh Audiovisual

Amunt

A  l'aula disposeu d'un Wiki, la UOCpèdia (Enciclopèdia de Dret Internacional Públic i de Dret de la Unió Europea) en el què hi consten entrades de dret internacional públic i de dret comunitari que us poden ser útils per aclarir determinats conceptes relatius a les dues assignatures.

Des de l'aula també podreu accedir a altres eines de suport, formades pels textos normatius més rellevants de la UE: el TUE, el TFUE, el TCE, el TCEEA, el Tractat de Niça, etc., a través de l'enllaç a la pàgina Web EUR-Lex.

A l'aula també trobareu 6 videos docents sobre els orígens, l'evolució i els objectius de la UE, amb la finalitat d'ajudar-vos a introduir-vos en l'estudi de l'assignatura.

 

 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt