Hisenda pública Codi:  21.216    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Hisenda Pública s'enmarca dins el bloc de matèries obligatòries de Grau de Gestió i Administració pública.

La Teoria de la Hisenda Pública té com a nucli d'estudi l'administració pública, la seva intervenció en el sistema econòmic i les relacions entre els diferents agents que intervenen. La Hisenda Pública esdevé un camp de coneixement bàsic, sobre el que s'aniran construint la resta de coneixements relacionats amb l'àmbit de l'administració i el sector públic. L'assignatura d'Hisenda Pública es converteix en un coneixement imprescindible per els estudis de Gestió i Administració Pública, sent un punt de partida per a d'altres matèries que ampliaran les competències específiques i transversals de l'alumne.

Aquesta assignatura pretén oferir a l'estudiant els coneixements necessaris per entendre què és el sector públic, com es relaciona amb el sector privat, on rau la justificació de la seva existència i per què en els darrers anys els seu pes en el conjunt de les economies ha anat en augment.

El sector públic intervé en pràcticament tots els àmbits econòmics i socials, sobre tots els agents econòmics, i en tots els actes de la nostra activitat diària, des de regular el trànsit en les carreteres, fins a millorar la nostra educació, passant per millorar la nostra salut, des de gestionar el registre dels naixements fins el control de les defuncions, passant per el registre dels llocs de residència, des de regular les condicions higièniques d'un restaurant, fins als permisos per poder obrir la terrassa del bar, passant per la recaptació dels impostos per a la prestació del serveis, un infinit llistat d'actuacions en el que l'administració, d'una o altre forma, amb més o menys intensitat, intervé.

El sector públic és a més l'agent econòmic que major aportació fa a l'economia i a la societat, és la major organització econòmica que existeix en un país, no hi ha cap altre agent qui tingui una aportació similar, ni en grandària ni en tipologia, a la que realitza el sector públic. Un gegant d'aquestes característiques necessita d'un ampli i detallat estudi per poder-lo gestionar. 

Amunt

Objectius d'Aprenentatge:

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura d'Hisenda Pública són:

 • Dotar als alumnes d'eines que els hi permetin analitzar i definir les actuacions del sector públic, la relació amb les fallades del mercat i definir les possibles correccions.
 • Conèixer el pes del Sector Públic en l'economia i entendre les implicacions que representen per el conjunt del sistema econòmic i social.
 • Analitzar els motius pels que el sector públic intervé en l'economia mixta i avaluar les diferents justificacions d'aquestes intervencions.
 • Conèixer les funcions que desenvolupa el sector públic i entendre els objectius i les conseqüències
 • Conèixer l'estructura del pressupost i els seus cicles, i entendre el pressupost com a eina bàsica de quantificació de l'activitat financera del sector públic.
 • Entendre les causes i conseqüències de l'evolució de la despesa i quins són els conceptes de despesa del sector públic més significatius.
 • Analitzar els diferents tipus d'ingressos públic i les seves fonts, així com les implicacions de cada tipologia.
 • Conèixer els diferents tipus d'impostos i la seva incidència sobre el sistema econòmic en general, i sobre el individu en particular.
 • Entendre la problemàtica dels sistemes d'administració pública multinivell tant des de la perspectiva de les despeses com de les fonts de finançament. 
Competències:
Competències transversals:
 • Ús i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.
Competències específiques:
 • Conèixer l'estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics, i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurar la qualitat dels serveis públics.
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos económico-financiers de les administracions públiques.
 

Amunt

Mòdul 1. La Teoria de la Hisenda Pública. Delimitació del sector públic

Aquest és un mòdul introductori, on s'exposa la justificació de la intervenció del sector públic en l'economia i es defineixen les 3 funcions bàsiques: funció assignativa, redistributiva i estabilitzadora. També es definiran els instruments que utilitza el sector públic per a intervenir en la economia privada. Per últim conté la delimitació institucional i els indicadors de dimensió del sector públic.

Mòdul 2. El pressupost

Aquest mòdul recull el concepte i característiques del pressupost, els seus principis reguladors i el cicle pressupostari, així com l'estructura pressupostària, tant des de la perspectiva dels ingressos, com de les despeses. Per últim, el mòdul recull el compte financer, els diferents saldos pressupostaris i les diferents tècniques pressupostàries.

Mòdul 3 Els ingressos públics

El mòdul dels ingressos públics exposa en primer lloc les tipologies dels ingressos públics, per passar seguidament a explicar els diferents tipus de tributs. El mòdul detalla àmpliament l'impost com a tribut més important, i explica els principis impositius i la incidència impositiva. El mòdul també conté un apartat referit al dèficit i el deute públic com a fonts de finançament.

Mòdul 4. Les figures tributaries més representatives

Aquest mòdul fa un repàs exhaustiu de les figures tributàries més representatives del sistema tributari, en concret del impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats, impost sobre la riquesa, dels impostos sobre el consum, i finalment dedica un apartat a les cotitzacions socials.

Mòduls 5. Les despeses públiques

Aquest mòdul fa en primer lloc un recull de les teories de l'evolució de la despesa, seguit dels seus efectes redistributius. Aquest mòdul fa una recull detallat dels diferents tipus d'avaluació de la despesa, i per últim es centra en el tipus de despesa.

Mòdul 6. La hisenda pública multinivell

Aquest últim mòdul fa un repàs sobre l'organització territorial del sector públic, explicant conceptes bàsics com la descentralització, el finançament dels governs multinivell, i per últim, fa especial menció al finançament dels governs subcentrals a Espanya.

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt