Dret administratiu II Codi:  21.217    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tradicionalment el Dret administratiu s'ha impartit a les Facultats de Dret en dues assignatures anuals: Dret administratiu I i Dret administratiu II. El primer era també conegut com a Part general, on s'estudiaven les principals institucions i conceptes amb un caràcter abstracte; el segon, la Part especial, coneixia de regulacions concretes. En els estudis de Gestió i Administració Pública UOC-UB se segueix el mateix itinerari formatiu.  L'expansió de les actuacions de les Administracions públiques ha comportat també la del Dret administratiu. Matèries que es tractaven a Dret administratiu I s'ofereixen ara a Dret administratiu II, i d'aquest últim han anat sortint matèries que són actualment objecte d'assignatures específiques (Dret urbanístic, Dret administratiu econòmic o el Dret del medi ambient). Per tant, l'assignatura Dret administratiu II que s'ofereix no tanca el tractament del Dret administratiu, sinó que fa atenció a alguns dels seus eixos principals: la revisió dels actes en via administrativa, les garanties jurisdiccionals i la responsabilitat patrimonial. Posteriorment es tractaran continguts addicionals, també pertanyents a a la part especial del Dret administratiu, com són contractació administrativa; l'activitat de l'administració i els béns públics, a l'assignatura obligatòria "Contractació pública i activitat administrativa".

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Gestió i Administració Pública (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix conjuntament amb la Universitat de Barcelona dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

En aquest sentit, l'assignatura de Dret Administratiu II es cursa després d'haver estudiat la part general de Dret Administratiu I, per tant, una vegada s'han assolit ja uns determinats coneixements conceptuals de la matèria. A la vegada, la superació d'aquesta assignatura possibilita també poder cursar altres assignatures com Contractació Pública i Activitat Administrativa, Dret Públic de Catalunya o Dret de la Funció Pública.

Amunt

La intervenció, directa o indirecta, de l'Administració en l'esfera vital del ciutadà és actualment una constant en la qual el Dret administratiu apareix amb una doble faceta. D'una banda regulant o fixant el marc en el què actua el poder públic, d'altra servint de garantia al ciutadà.

Des de la primera perspectiva el Dret administratiu pot ser de gran utilitat per aquella persona que vol treballar en una Administració pública. En aquest sentit cal destacar que la matèria de Dret administratiu es troba present en la immensa majoria de temaris d'oposicions als cossos de funcionaris.

Pel que fa a l'exercici de l'advocacia, generalment en defensa dels interessos dels ciutadà front actuacions de l'Administració, s'acostuma a treballar en àmbits com l'urbanisme (llicències, plans), el medi ambient, els serveis públics (concessionaris, drets dels usuaris), les sancions administratives, els contractes amb l'Administració, les subvencions, etc. Cal recordar que un gran nombre dels assumptes que es plantegen davant dels tribunals de justícia pertany a l'ordre contenciós administratiu. En aquest punt té gran importància l'estudi de les garanties procedimentals i jurisdiccionals com a complement indispensable de l'estudi de l'acte administratiu què és el resultat d'un procediment i és susceptible de control pels tribunals.

L'interès que té per a la pràctica professional es fa palès en la importància que, igual que en Dret administratiu I, es dóna als casos pràctics. Es tracta d'aplicar els conceptes estudiats a supòsits de fet habituals en la relació entre ciutadà i Administració.

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura de Dret Administratiu I.

Amunt

L'estudi de l'assignatura ha de permetre a l'estudiant, d'una banda consolidar els seus coneixements de Dret administratiu i, de l'altra, assolir un nivell més concret de coneixement de l'ordenament jurídicoadministratiu, tant pel que fa a les relacions que s'estableixen entre les Administracions i els ciutadans, com respecte a les diferents formes d'actuació de l'Administració pública.

Des d'aquesta perspectiva, els materials didàctics i les diferents activitats acadèmiques plantejades han de traduir-se en l'assoliment d'unes determinades competències, que podem agrupar en dos grans blocs:

1.- Competències transversals:

 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisions i criteris clars.
 • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

2.- Competències específiques:

 • Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits de fet.
 • Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb valors ètics.
 • Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat.
 • Anàlisi crític de l'ordenament jurídic.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, com després veurem amb més detall, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

 

Amunt

L'assignatura es divideix en quatre grans blocs.

1. La revisió dels actes en via administrativa

La revisió dels actes en via adinistrativa inclouen tant els recursos administratius com els diferents mecanismes de revisió d'actes. Els recursos administratius són una realitat molt arrelada en el Dret administratiu. Els recursos es plantegen davant actes administratius, i és  la pròpia Administració la que els resol. En aquest bloc analitzarem la naturalesa del recurs administratiu i les seves funcions, la seva regulació i els tipus de recurs ordinaris. Per una altra banda, estudiem tant la revisió d'ofici d'actes nuls, la declaració de lesivitat d'actes anul·lables i la revocació d'actes administratius.

 • Naturalesa i funcions
 • Els tipus de recursos administratius i el seu règim jurídic
 • Els recursos ordinaris
 • Disposicions comunes sobre els recursos administratius
 • Recursos d'alçada, reposició i extraordinari de revisió
 • La revisió d'ofici

2. Les garanties jurisdiccionals

Aquest bloc és el complement indispensable de l'estudi de l'acte administratiu (matèria que va ser objecte del darrer mòdul de l'assignatura de Dret Administratiu I), en tant que aquest és el resultat d'un procediment i és susceptible de control judicial pel Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Aquest apartat s'estudiarà a través del mòdul "garanties jurisdiccionals", que tracta els següents aspectes

 1. La jurisdicció contenciosa administrativa.
 2. Òrgans i competències.
 3. Les parts en el procés contenciós-administratiu.
 4. Objecte del recurs i pretensions de les parts.
 5. El procediment contenciós-administratiu.
 6. L'execució de sentències.
 7. Procediments especials. La protecció dels drets fonamentals de la persona.

3. Les garanties patrimonials: la responsabilitat patrimonial

En aquest apartat s'aborden parcialment les garanties patrimonials, és a dir, els mecanismes elaborats pel Dret administratiu per a recomposar la incidència de l'activitat administrativa sobre l'esfera patrimonial dels particulars, centrant-nos en el marc de garanties que estableix la legislació de responsabilitat de l'Administració. Aquesta part es correspon a part del mòdul sobre garanties patrimonials.

 • L'evolució i el significat de la responsabilitat patrimonial de l'Administració.
 • Requisits i Pressupòsits.
 • El procediment de responsabilitat patrimonial.

Amunt

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Els mòduls didàctics s'han de considerar com una eina per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant. És per això que és convenient que aquests materials es complementin amb l'estudi d'un manual de la matèria.

Amb la finalitat d'ampliar el contingut d'alguns dels apartats dels mòduls, teniu també al vostre abast, com a material complementari de l'assignatura i fonts d'informació, diversos articles o estudis que o bé es corresponen a lectures indicades en els mateixos mòduls o bé són útils a criteri dels consultors. Això permetrà aprofundir algun dels temes tractats; en alguns casos aquests textos poden ser necessaris per a treballar les activitats complementàries del semestre que s´indiquen a la bibliografia i es poden trobar com a material associat a l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt