Drets fonamentals i llibertats públiques Codi:  21.219    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els drets fonamentals i les llibertats públiques estan lligats a la dignitat humana.  Tant el seu reconeixement com les seves garanties són imprescindibles en qualsevol Estat democràtic i, evidentment, han d'estar garantits de manera especial per la seva Constitució i per tots els poders públics.  Els ciutadans, qualsevol persona, han de respectar el seu contingut també tot i ser ells mateixos titulars de drets.

Aquesta assignatura té per objecte examinar quins són els drets reconeguts en la Constitució espanyola actual, veure'n el seu contingut, les seves garanties i la seva eficàcia.

Com és evident els reptes sorgeixen davant de casos reals quan s'han de resoldre conflictes entre diferents drets i/o interessos.  Com poden ser, per exemple, el conflicte entre el dret a la intimitat i el dret a la informació.  La necessitat de transparència que reclama qualsevol democràcia consolidada amb l'exigència d'un tractament de dades respectuós amb la privacitat dels particulars.  O la pugna entre la seguretat i la llibertat; o la llibertat d'expressió i el dret a l'honor.  Totes aquestes qüestions, tries, no tenen una solució única ni simple.  Què ha de prevaldre?  El dret d'un nen a saber qui és la seva mare biològica o el dret a la intimitat de la mare?  Per resoldre totes aquestes qüestions és important saber quins drets reconeix la Constitució, quines són les seves garanties i quins són els principis interpretatius que utilitzen les administracions, els tribunals o qualsevol persona per resoldre-ho.  Es farà especial referència a la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans perquè són ells qui tenen la última paraula a l'hora d'especificar com s'han d'interpretar aquests drets.  En definitiva, com i quin dret o interès ha de prevaldre en cada cas i en base a quins arguments.

Amunt

Competències:

Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos económico-financiers de les administracions públiques.
 • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.  

Objectius d'Aprenentatge:

 • Comprendre l'origen dels drets fonamentals, d'on sorgeixen, per què, què són, quins es consoliden primer i en quins termes.
 • Comprendre i descriure el sistema de drets i llibertats establert a la Constitució espanyola i el seu règim jurídic.  Saber quins són i per què es reconeixen aquests.
 • Comprendre i descriure el sistema de garanties constitucionals dels drets i les llibertats i identificar-ne els instruments principals.  Distingir entre les garanties normatives i institucionals i les jurídiques.
 • Descriure la diversa tipologia de drets i classificar-los segons els elements objectius i subjectius.
 • És determinant saber identificar les diverses tècniques constitucionals d'interpretació dels drets i aplicar-les en la resolució de situacions de conflicte o concurrència.
 • Resoldre supòsits pràctics on es plantegin controvèrsies jurídiques relatives als drets i llibertats.

Amunt

 • Dimensió constitucional dels drets fonamentals
  • Caracterització general del sistema de drets i llibertats
  • Règim jurídic dels drets fonamentals
 • Les garanties dels drets fonamentals en relació amb l'activitat de les Administracions Públiques
  • Garanties no jurisdiccionals (normatives i institucionals) dels drets fonamentals
  • Garanties jurisdiccionals dels drets fonamentals
 • Règim jurídic dels drets que afecten específicament l'activitat de les Administracions Públiques
  • La igualtat
  • Drets constitucionals que afecten l'activitat de les Administracions Públiques (selecció)

Amunt

Drets i llibertats PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt