Polítiques públiques Codi:  21.222    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura fa una presentació de les polítiques públiques a un nivell general, de manera que al llarg del seu estudi es desenvolupa una visió completa comprensiva no només de què es una política pública sinó de tot l'iter que va des de la definició d'un determinat problema fins a la implementació i avaluació de la corresponent política. Està concebuda com una assignatura obligatòria, de tercer curs, amb 6 crèdits (ECTS) de dedicació. 
L'assignatura assenta la base conceptual sobre els següents continguts concrets:  a) Concepte de política pública; b) Definició dels problemes públics; c) Finestres d'oportunitat i formulació d'alternatives; d) Presa de decisions; e) Implementació i f) Avaluació
Aquests continguts es consideren imprescindibles per la formació dels gestors públics, ja que és aquest el camp professional propi dels titulats en GAP.
Per cursar l'assignatura, no són necessaris uns coneixements previs específics, però sí que es recomana disposar dels coneixements generals que s'adquireixen amb la superació de les assignatures del grau que tenen caràcter de bàsiques.
 

Amunt

Es tracta d'una assignatura cabdal en el conjunt del pla d'estudis del Grau de Gestió i Administració Pública de la UOC. Ofereix una formació sistemàtica sobre la formulació de les polítiques publiques des del punt de vista del procés polític. En concret s'utilitzen les teories més rellevants de la ciència política i de l'administració pública per explicar quin és el paper dels diferents actors que intervenen en la política. Els estudiants podran relacionar conceptes i coneixements adquirits en assignatures prèvies que tinguin com objectiu descriure el funcionament dels governs i l'administració pública en general. Entendran que les polítiques publiques són el resultat d'un procés de negociació política, i que cada política pública té una dinàmica pròpia.

Els coneixements adquirits en aquesta assignatura es podran complementar amb altres obtinguts al llarg del curs, a assignatures com la de sistema polític espanyol, sistema constitucional espanyol, estructures administratives, fonaments de gestió pública i fonaments teòrics de la decisió pública

Amunt

Aquesta assignatura junt amb altres relacionades amb el procés polític i l'administració pública ha de permetre a l'alumne integrar-se en un equip d'analistes sobre les polítiques públiques en el sector privat o públic, actuar com assessor de partits polítics, governs i altres actors polítics com ara els grups d'interès.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura no cal disposar coneixements previs específics sobre l'elaboració de les polítiques públiques però si tenir algunes referències sobre el funcionament dels sistemes polítics i les seves característiques. També és útil tenir coneixements d'història contemporània per entendre el desenvolupament de les polítiques públiques com una de les característiques dels governs del segle passat. En aquest sentit també és útil estar familiaritzat amb l'evolució de l'Estat del benestar.

Amunt

Objectius:

Referits a coneixements
 • Aprendre la metodologia de l’anàlisi de les polítiques públiques.
 • Adquirir coneixements sobre el procés d’elaboració de les polítiques públiques.
 • Entendre la definició dels problemes i la construcció de l’agenda.
 • Comprendre la formulació d’alternatives.
 • Reconèixer la presa de decisions, les característiques i la distribució de poder entre els actors que participen en el procés.
 • Saber formular els escenaris institucionals on es desenvolupa l’acció política.
 • Conèixer la implementació de les polítiques públiques.
 • Preguntar-se factors de l’avaluació de les polítiques públiques.

 Referits a habilitats, destreses.
 • Saber valorar i augmentar l’hàbit de lectura com a eina imprescindible d’aprenentatge.
 • Gaudir de comprensió lectora i tenir capacitat d’anàlisi i interpretació crítica de textos científics.
 • Saber buscar informació, seleccionar-la i desenvolupar la capacitat de recerca.
 • Disposar d’habilitats per elaborar i redactar informes per escrit, així com sintetitzar idees i conceptes.
 • Aplicar l’anàlisi de les polítiques públiques a estudis de casos.
Competències:

Competències transversals:
 • Ser capaç d’analitzar, organitzar i planificar l’activitat professional de forma òptima.
 • Comunicar-se correctament, oralment y per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor.

Competències específiques:
 • Disenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l’entorn econòmico, així com el marc teòric i legal que regula l’activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d’anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.
 • Utilitzar les TIC (tecnologíes de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estrategies de millora organizativa i assegurament de la cualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos económic-financers de les administracions públiques.
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l’Administració.
 • Determinar les conseqüencies que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dins de l’àrea de la gestió i administració pública

Amunt

 • Anàlisis de polítiques públies i actors polítics
 • Definició del problema, establiment de l'agenda i canvi en les polítiques públiques
 • Pressa de decisions, implementació i avaluació
 • El paper de la burocràcia i l'administració pública
 

Amunt

Material Suport

Amunt

Els materials bàsics de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests mòduls didàctics han de considerar-se com una guia per l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant, per això és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'algun manual de la matèria. Les referències d'aquests manuals les podeu trobar en l'apartat de bibliografia.

Per una altra, al campus també tindreu a disposició pàgines webs, vídeos i articles acadèmics que us ajudaran a aprofundir i eixamplar el vostre coneixement sobre l'assignatura.

Amunt

Bibliografia bàsica:

Harguindéguy J. B. Análisis de políticas públicas. Madrid: Tecnos, 2013

MOLINS, J.; MUÑOZ, L; MEDINA, I. Los grupos de interés en España. La influencia de los lobbies en la política española. Madrid: Tecnos, 2016

SUBIRATS, J; KNOEPFEL, P; LARRUE, C; VARONE, F. Análisis y gestión de políticas públicas, Madrid: Ariel, 2008

 

Altre bibliografia recomanada:

AGUILAR, L.F. La hechura de las políticas. México : Miguel Ángel Porrúa, 1996.

AGUILAR, V.L. El estudio de políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa, 2003.

MATAS, J. (ed.). El control político de la administración. Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials : Editorial Mediterrània, 2001. 

MÉNY, Y.; THOENIG, J.-C. Las políticas públicas. Barcelona : Ariel, 1992. 

OSBORNE, D.; GAEBLER, T. La reinvención del gobierno : la influencia del espíritu empresarial en el sector público. Barcelona : Paidós, 1994. 

PETERS, B.G. The politics of Bureaucracy. New York : Routledge, 2010.

SABATIER, P.A. Theories of policy process. Boulder, (Colo.) : Westview Press, 2007.   Enllaç

SUBIRATS, J. Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública. Ministerio para las Administraciones Públicas, 1994. 

 

Amunt

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir en la realització, entre altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico/pràctiques, enregistrament vídeos o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. L'estudiant ha de tenir els dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Com apuntàvem anteriorment, en el marc de l'EEES, aquesta assignatura es pot avaluar de dues maneres diferents: o bé a partir de la superació de l'avaluació continuada i la realització d'una Prova de Síntesi; o bé mitjançant la realització d'un Examen Final per aquells estudiants que no hagin realitzat o no hagin superat l'avaluació continuada (si s'ha superat l'avaluació continuada, l'estudiant també pot optar per fer l'examen final, si així ho desitja).

Avaluació Continuada

La metodologia d'avaluació continuada (AC) ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'autoaprenentatge, ja que permet establir un ritme de seguiment de l'assignatura pautat i permet ponderar a l'estudiant el seu grau d'assimilació dels continguts que va treballant mitjançant les diferents activitats. Pel que constitueix un factor clau per assolir amb èxit l'objectiu docent de l'assignatura.

Pel que fa l'assignatura de Polítiques Públiques, l'avaluació continuada estarà formada per un total de quatre Proves d'Avaluació Continuada (PACs) que s'aniran proposant en el context de cada unitat d'aprenentatge, en les dates assenyalades en el calendari de l'aula.

Aquestes activitats poden consistir en la realització de tasques molt diverses com, per exemple, la resolució de supòsits pràctics, comentaris de text, la resposta de qüestionaris, participació en debats, etc. Cal deixar clar, però, que el seguiment de l'avaluació continuada requereix un cert grau d'esforç per part de l'estudiant que es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original; tenint present, a més, que la UOC disposa de mecanismes eficaços de detecció de plagi o de còpia.

En aquests casos, i amb independència de quin sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema d'avaluació recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implícits, i d'aquestes conductes se'n poden derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants de la Universitat.

Cal tenir en compte que cadascuna de les PACs pot preveure també la realització obligatòria d'un qüestionari tipus test sobre els principals continguts de la Unitat que s'estigui treballant. Aquests qüestionaris podran ser generats automàticament a través d'un aplicatiu Moodle i es podran realitzar en qualsevol moment (dintre del termini temporal previst per a cada Unitat), si bé una vegada l'estudiant decideixi iniciar el qüestionari només disposarà d'un temps determinat (per exemple, 15-20 minuts) per completar-lo, sense possibilitat de repetir-lo una segona vegada.

Finalment, el seguiment de l'avaluació continuada pressuposa necessàriament la lectura i estudi previ dels materials docents, d'acord amb els itineraris establerts.

La qualificació d'avaluació continuada és qualitativa i s'exposa de la següent manera:

A: Qualificació molt bona

B: Qualificació bona

C+: Qualificació suficient

C-: Qualificació baixa

D: Qualificació molt baixa

N: No s'emet qualificació

Com ja hem dit, el seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent. En cas que no sigui així, per exemple mitjançant la utilització com a resposta de les activitats de la simple còpia de textos sense cita d'autor (ja siguin de llibres, de material provinent d'internet o d'altres companys) o també quan el contingut de l'activitat realitzada sigui clarament insuficient, la qualificació corresponent serà una D.

En aquest supòsit, l'estudiant podrà continuar fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'Examen final per superar-la.

La qualificació final de l'Avaluació Continuada vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el semestre. En aquest sentit, per a establir la qualificació final d'AC es ponderarà a més del nombre de PACs realitzades, els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment dels coneixements i les competències acadèmiques i professionals que s'estableixen per aquesta assignatura. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

 Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció de dues C- o una D en els exercici d'AC desqualifica automàticament a l'estudiant per superar-la.

La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada.

La qualificació final de D es reserva no només als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades), sinó també en aquells casos en què el contingut del treball presentat per l'estudiant sigui clarament insuficient.

Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PACs.

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura estarà en funció del model de seguiment escollit: model d'AC o Examen final (virtual). 

La resta d'estudiants (qualificacions finals d'AC de C-, D, N; nota numèrica inferior a 5 punts), hauran d'acreditar a l'Examen Final que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs. Aquest examen tindrà una durada de dues hores.

Amunt