Dret privat Codi:  21.223    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret privat està concebuda com una introducció a l'estudi del civil en els aquells aspectes que són de més interès per la formació d'un gestor públic. En concret els continguts s'estructuren  entorn a tres eixos que es corresponen amb l'estudi de: a) La relació jurídica b) Els contractes, i c) Els béns.   L'enfocament de l'assignatura es teòrico-pràctica, d'acord amb el objectius d'aprenentatge connectats a la mateixa. Està concebuda com una assignatura obligatòria, de tercer curs, amb 6 crèdits (ECTS) de dedicació.  L'assignatura assenta la base conceptual sobre uns continguts concrets del dret privat (relació jurídica, contractes i béns, com s'ha dit abans), que es consideren imprescindibles per la formació dels gestors públics, ja que és aquest el camp professional propi dels titulats en GAP. Per cursar aquesta assignatura, no cal disposar d'uns coneixements previs específics, però sí que és molt recomanable disposar d'uns coneixements generals de Dret i, en menor mesura, es recomanen uns coneixements previs d'Història contemporània. 

Amunt

Aquesta assignatura es cursa al tercer any del grau, on els/les alumnes ja han adquirit uns mínims coneixements de Dret que es requereixen per comprendre un Dret com el Dret Privat diferent de les matèries de Dret Públic que són la base d´aquest grau. 

Amunt

Amb aquesta assignatura l´alumne/a podrà adquirir els coneixements necessaris per entendre una sèrie d´institucions que es projecten en el tràfic jurídic habitual.

Així, s´assumiran coneixements tècnics sobre la persona física i els aspectes que afecten a les seves relacions amb altres persones, les diverses modalitats de persones jurídiques, les relacions entre persones, els principals tipus de contractes i els diferents tipus de drets que les persones tenen sobre els seus béns. A més, i atenent als diversos sistemes jurídics civils que existeixen en el nostre estat, es facilitaran les claus per poder determinar quin d´ells és l´aplicable a una situació concreta. 

Amunt

No hi ha assignatures prèvies de les quals es recomani l'estudi i superació.

No obstant això, és recomanable tenir uns mínims coneixements de Dret, essent molt recomanable haver cursat ja l´assignatura d´Introducció al Dret d´aquest grau

Amunt

Objectius:

 • Adquirir els coneixements jurídics corresponents als blocs temàtics de l'assignatura: La relació jurídica, concepte, subjectes i objecte; Els drets reals i el dret de propietat i el contracte i obligacions. 
 • Aplicar en els supòsits pràctics les habilitats específiques, conèixer les normes i saber aplicar-les a cada supòsit concret.

Competències:


Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.


Competències específiques:

 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Comprensió de les principals institucions jurídic-privades, el seu contingut i evolució històrica.

Amunt

 • El Dret privat. En particular, el Dret civil com a Dret privat general. L´aplicació dels diferents Drets civils que coexisteixen a l´estat espanyol.
 • La relació jurídica. En particular, la persona com a subjecte de la relació. Les persones jurídiques.
 • Els principals tipus de contracte.
 • El dret de propietat i els altres drets reals.

Amunt

Material Suport

Amunt

La base de l´estudi de l´assignatura el trobem en els mòduls didàctics que es faciliten per la Universitat Oberta de Catalunya.

No obstant, és interessant que aquests es complementin amb l'estudi d'algun manual de la matèria (com els que trobareu llistats al final dels mòduls), i amb l´anàlisi de les lleis que s´enumeren en el propi mòdul didàctic.

Amunt

En cadascú dels mòduls es recomana, al final d´aquests, la bibliografia complementària i la legislació amb la que els/les alumnes podran complementar els coneixements d´aquesta assignatura. 

Amunt

La metodologia d´aquesta assignatura comprèn una part teòrica important, amb la finalitat que l'estudiant assoleixi els coneixements legals bàsics de la matèria, que es combina amb la realització de supòsits pràctics, principalment mitjançant les proves d´avaluació continuada. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació contínua consisteix, d'una banda, en la lectura i estudi dels materials docents facilitats, i, d'altra banda, en la realització i la presentació en les dates fixades de 4 proves d'avaluació continuada (PAC), una per cadascun dels mòduls didàctics.

Les PAC podran consistir en la resolució de casos pràctics, qüestions teòriques, qüestions veritable-fals, preguntes i respostes tipus test, comentaris de text, etc.

Els enunciats, instruccions i el temps necessari per a la realització de cadascuna de les proves s'explicitaran en la pròpia PAC, tenint en compte que l'activitat s'ha de resoldre una vegada estudiada la matèria de referència. El consultor facilitarà, en la data assenyalada en aquest pla docent i en la PAC corresponent, unes solucionis tipus als exercicis proposats. Cal ressaltar que la finalitat bàsica d'aquestes solucionis tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així ja una tasca d'autoavaluació. 

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual. La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de còpia i plagi; en casos de còpia i/o plagi, la qualificació corresponent serà una D. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar el Monogràfic de la Biblioteca sobre Citació Bibliogràfica, disponible a l'apartat de "Fonts d'Informació" de l'aula.

També tindran la qualificació de D les PAC amb un nivell molt insuficient o clarament deficient, així com aquelles que demostrin deixadesa en la seva relació i/o no comptin amb un mínim de qualitat.

La qualificació de quedarà reservada per les PAC amb una qualificació d'excel·lent o de notable alt, la de B per les quals tinguin una qualificació de notable no alt, i la C+ per les quals siguin qualificades simplement amb un aprovat. La qualificació de C- quedarà per les quals no aconsegueixin els mínims per superar la prova i la de D, a més de para les anteriorment enunciades, també per aquelles que siguin deficients en el seu contingut i/o redacció.

Si una PAC és qualificada amb una D, l'estudiant podrà continuar fent l'EC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

Per superar l'avaluació contínua amb una qualificació d'aprovat (C+, B o A), l'estudiant ha de realitzar totes les PAC (QUATRE en total). Si en una d'elles obté una qualificació de C-, podrà aprovar l'avaluació contínua si la resta estan aprovades i ha obtingut, bé una A en alguna d'elles, bé 2 PAC amb la qualificació de B. Si en dos d'elles obté una qualificació de C-, podrà aprovar l'avaluació contínua si en les altres 2 PAC ha obtingut una qualificació de A.

De la nota mitjana obtinguda en aquestes PAC (el valor de cadascuna serà del 25%) s'obtindrà la nota de l'avaluació contínua; aquesta nota podrà incrementar-se fins a un màxim d'1 punt atenent a altres circumstàncies que denotin que l'estudiant ha obtingut els coneixements necessaris de l'assignatura.

Després de la realització de les PAC, l'estudiant obtindrà la qualificació final de l'avaluació continuada que li permetrà superar l'assignatura si aquesta és de C+, B, o A sense necessitat de realitzar l'examen final.

Si l'estudiant no ha realitzat totes les PAC, però sí almenys la meitat d'elles, la qualificació final d'avaluació continuada d'aquest no podrà ser superior a C-, havent de realitzar l'examen final per superar l'assignatura.

Si l'estudiant ha realitzat solament una de les 4 PAC, la qualificació final d'avaluació continuada d'aquest no podrà ser superior a D, havent de realitzar l'examen final per superar l'assignatura.  

Si l'estudiant no ha realitzat cap de les PAC, la qualificació final d'avaluació continuada serà de N.

 

Amunt

Per als estudiants que hagin realitzat l'avaluació contínua i l'hagin superat (A, B, C+), la qualificació final de l'assignatura serà la nota final d'avaluació contínua.

La resta dels estudiants (qualificacions de l'avaluació contínua de C-, D, N) hauran d'acreditar en un examen final virtual que han aconseguit els objectius i les competències de l'assignatura descrites en aquest pla docent, sobre la base de tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs. Aquest examen final podrà consistir en la resolució de casos pràctics, qüestions teòriques, qüestions veritable-fals, preguntes i respostes tipus test, comentaris de text, etc.

Amunt