Règim dels ingressos públics Codi:  21.224    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura Règim dels Ingressos públics examina, en primer lloc, els principis constitucionals que regeixen a l’àmbit tributari i que constitueixen un dels límits del poder financer dels diferents nivells d’Hisenda territorial (estatal, autonòmic i local). A continuació, s’analitzen les distintes formes de creació de les normes tributaries, posant enfasi a les especialitats pròpies de l’àmbit tributari i la repercussió dels tractats internacionals i el Dret de la Unió Europea. Aquest estudi de les normes tributàries es completa amb els criteris tant d’interpretació com d’aplicació de les normes tributàries i la seva eficàcia en el temps i en l’espai. Així mateix, s’aborda l’estudi dels ingressos públics, entre els que destaquen els tributaris, als que es dedica una especial atenció. 

En segon lloc, després de la delimitació del tribut en el conjunt d’ingressos públics i els principis que el presideixen, s’aborda l’anàlisi dels elements d’identificació (fet imponible i obligats tributaris) i de quantificació (base imponible, i liquidable tipus de gravamen i deute tributaria) que el composen. Així mateix, s’estudien les diferents formes d’extinció de les obligacions tributàries.

Finalment, s’analitzen els procediments d’aplicació dels tributs i de revisió dels actes de naturalesa tributaria. Així, després d’examinar els principis generals i les normes comunes de l’aplicació dels tributs, es procedeix a analitzar el procediment de gestió (dirigit a la quantificació i també a la comprovació de les deutes tributàries), el d’inspecció, el de recaudació i els de revisió. A més, s’estudien les infraccions i sancions tributàries i el procediment sancionador.

Amunt

El coneixement de la fiscalitat resulta fonamental per al professional que exerceix la seva activitat en l'àmbit de la gestió i l'administració pública, especialment pel que fa al règim dels ingressos públics.

Amunt

Objectius:
 • Assimilar el contingut dels principis constitucionals tributaris, així com la naturalesa i caràcters de les normes tributàries.
 • Entendre les conseqüències de l'estructura territorial complexa del nostre Estat en l'activitat financera pública.
 • Conèixer i diferenciar els distints tipus d'ingressos públics, especialment els tributaris.
 • Identificar i entendre els diferents elements que integren els tributs.
 • Comprendre els diversos procediments tributaris de gestió, recaptació i inspecció, així com les possibilitats de revisió.
 • Distingir les sancions que preveu l'ordenament jurídic per la realització de les infraccions tributàries.
Competències:

Competències transversals:
 • Ús i aplicació de les TIC’s en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d’analitzar, organitzar i planificar l’activitat professional de forma òptima.
 • Tenir capacitat per a l’aprenentatge autònom i l’adaptació a noves situacions.

Competències específiques:
 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l’ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l’entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l’activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos económic-financers de les administracions públiques.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els tres mòduls següents:

Mòdul 1. Marc normatiu dels ingressos públics

 • Concepte i classes d'ingressos públics
 • Ingressos tributaris i preus públics
 • Altres ingressos públics
 • Les normes tributàries
 • L'aplicació de les normes tributàries

 

Mòdul 2. Elements del tribut

 • El fet imposable
 • Els subjectes del tribut
 • La quantificació del tribut
 • L'extinció del deute tributari

 

Mòdul 3. Procediments tributaris

 • Aspectes generales y normes comunes
 • Procediments de gestió tributària
 • Procediments de inspecció tributària
 • Procediments de recaptació tributària
 • Procediments de revisió tributària
 • Procediment sancionador tributari

Amunt

Material Suport
Introducció Règim dels ingressos públics PDF

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats als mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts.

A més, resulta imprescindible l'ús de textos normatius per a l'estudi d'aquesta matèria.

Amunt

 • (2009). Actividades de derecho financiero y tributario : un enfoque por competencias / Ana María Delgado García, Rafael Oliver Cuello (coords.). Barcelona : Bosch. ISBN: 978-84-7698-869-5.
 •  (2017). Curso de Derecho Financiero y Tributario / Juan Martín Queralt [et al.]. Madrid : Tecnos. ISBN: 978-84-3095-541-1. 
 • (2017). Derecho financiero y tributario : parte general / Fernando Pérez Royo. Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Civitas. ISBN: 978-84-4703-921-0.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau Gestió i Administració Pública, dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

L'aprenentatge d'aquesta assignatura s'estructura en diverses unitats d'aprenentatge integrades per materials docents, recursos de l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i activitats d'Avaluació continuada (PACs).

El correcte seguiment de les activitats i els exercicis establerts com a itinerari d'aprenentatge per a cada unitat és fonamental per al desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per a aquesta assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge establerts.

L'Avaluació Continuada, com a part integrant dels itineraris d'aprenentatge establerts, està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en un component important de la valoració del rendiment acadèmic de cara a la qualificació final de l'assignatura, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar el seu procés d'aprenentatge, amb un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat.

Encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) i el mínim de seguiment d'Avaluació Continuada, és fonamental que l'estudiant treballi les PACs i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura per a l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

Al tram final de l'assignatura, s'obrirà un període final de síntesi que durarà fins el dia abans del primer torn d'examen, durant el qual tots els estudiants podran participar en una bústia específica a on podran plantejar els seus dubtes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Un o diversos consultors resoldran els dubtes plantejats.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació contínua es composa de quatre proves d'avaluació contínua (PACs) que s'aniran enunciant al llarg del curs en els terminis especificats al calendari de l'aula. Cada PAC es composa d'un test de deu preguntes i de dues activitats de diferent naturalesa: casos pràctics, elaboració de quadres o esquemes, comentaris de normativa o de jurisprudència... La darrera PAC pot consistir en la participació en un debat, elaboració d'un informe...

Les PAC han de ser lliurades dins dels terminis fixats, i que són coneguts des del primer dia del semestre, a través, a més del calendari, d'aquest Pla Docent. En qualsevol cas, el termini de lliurament de cadascuna de les activitats és improrrogable.

El consultor facilitarà unes solucions tipus als exercicis proposats. Cal ressaltar que la finalitat bàsica d'aquestes solucions tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

En tot cas, la simple presentació de les PAC no implica superar l'avaluació, sinó que és necessari que les solucions s'adeqüin als objectius plantejats pel consultor (tenint en compte que en les respostes facilitades es valora tant la correcció de les mateixes com l'argumentació jurídica utilitzada).

Els enunciats, instruccions i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC, tenint present que l'activitat s'ha de resoldre una vegada estudiada la matèria de referència.

El seguiment de l'Avaluació Contínua pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls, d'acord amb els itineraris d'aprenentatge establerts.

La qualificació final d'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el curs.

A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

- Per poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o Al'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una D en una de les proves d'avaluació contínua desqualifica automàticament a l'estudiant per superar l'AC, havent de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

- La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada.

- La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC i afectarà a tots els estudiants implicats (amb independència del nombre de PACs realitzades).

- La qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PACs.

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del pla docent. La UOC disposa de mecanismes i eines de detecció de plagi i còpia. Per ajudar a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la Guia d'elaboració de les PACs disponible en l'apartat "Recursos de l'aula". En casos de plagi, còpia o mal ús del sistema d'AC, la qualificació corresponent serà una D. L'estudiant podrà continuar fent l'AC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

D'altra banda, com ja s'ha assenyalat, al finalitzar l'avaluació contínua, s'obrirà durant uns dies el període de síntesi en l'espai de l'aula habilitat a aquests efectes. Durant aquest període, el consultor farà balanç del que s'ha treballat durant el semestre, al temps que els estudiants podran plantejar els dubtes oportuns relatius a l'assignatura.

Amunt

Prova de síntesis

Els estudiants que han seguit i superat l'avaluació contínua han de realitzar una prova de síntesi presencial. La prova de síntesi, que durarà 1 hora, pren com a referència els objectius, competències, continguts i activitats treballats en l'avaluació contínua i també la continguda en els materials. 

La prova de síntesis consistirà en respondre dues preguntes breus. Abans de finalitzar el semestre, els consultors facilitaran més informació als estudiants sobre la mateixa.

Examen final presencial

Els estudiants que no superin o no hagin seguit l'avaluació contínua (qualificacions C-, D o N), o vulguin obtenir una millor qualificació, han de presentar-se a un examen final presencial.

Per a aquells estudiants que no hagin seguit o superat l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda en l'examen final presencial.

Per a aquells altres que busquin una millora en la seva qualificació de l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà la que sorgeixi de l'encreuament de la nota final d'avaluació contínua amb la qualificació obtinguda en l'examen final presencial. En aquest cas, i d'acord amb la normativa acadèmica, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda en l'avaluació contínua.

L'examen final consta de quatre preguntes de desenvolupament. Abans de les dates d'exàmens, els professors facilitaran més informació als estudiants sobre el mateix.

 

Amunt