Dret públic de Catalunya Codi:  21.225    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La consolidació de l'Estat autonòmic a l'Estat espanyol fa imprescindible el coneixement d'una part fonamental del seu dret i de les seves institucions públiques: la referida a la instància autonòmica de poder. El dret públic de Catalunya queda emmarcat per la Constitució de 1978, i està format per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el conjunt de normes jurídiques catalanes que el despleguen i que són elaborades, aplicades i controlades per tot un seguit d'institucions que integren la Generalitat de Catalunya.

L'Estatut del 2006 ha suposat iniciar una nova etapa en l'autonomia que Catalunya va recuperar durant la transició política. En aquesta assignatura s'expliquen d'una manera global i sistemàtica els principals elements de l'ordenament públic català, posant especial èmfasi en les novetats de tot ordre que comporta aquest nou Estatut, interpretat d'acord amb les SSTC del 2010.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Gestió i Administració (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix conjuntament amb la Universitat de Barcelona dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'assignatura de Dret Públic de Catalunya s'ofereix com a assignatura optativa. Està pensada per l'alumnat que ja ha assolit uns determinats coneixements en l'àmbit del Dret Públic (a través de les assignatures com Sistema Constitucional Espanyol, Dret Administratiu I i II o Dret i Govern Local) i que així mateix vol seguir especialitzant-se en aquest àmbit, tot estudiant amb més deteniment el Dret Públic de Catalunya.

Hi ha una profunda interrelació entre aquesta assignatura i les que, en general, tracten del dret públic: tant del dret administratiu com del dret constitucional, bàsicament, però també del dret financer. Un coneixement suficient de les institucions jurídiques fonamentals d'aquests àmbits es dóna per suposat i, a partir d'aquesta base imprescindible, aquesta assignatura fa front al repte de conèixer el contingut del dret públic català, així com el seu funcionament a la pràctica quotidiana.

Amunt

Si bé ens trobem en un context històric de creixent privatització funcional i orgànica en relació amb les nostres administracions públiques, és també cert que estem assistint a una progressiva publificació de nombroses esferes de la vida privada i, en conseqüència, a una gradual influència del dret públic sobre el privat. Per tant, el coneixement del dret públic de Catalunya és imprescindible per als graduats que pretenguin operar en l'àmbit de les relacions amb els poders públics a Catalunya.

Concretament, el contingut d'aquesta assignatura és de cabdal importància per als graduats que desenvolupin la seva tasca professional en el sector públic, en tasques de gestió, coordinació, execució i assessorament pròpies dels cossos superiors i tècnics de l'Administració pública, institucions polítiques i altres organitzacions de caràcter públic que operen en l'Administració pública autonòmica.

A més a més, cal destacar que l'assignatura també interessa als graduats que treballin des del sector privat en empreses i actors que es relacionen amb l'Administració catalana, com ara: consultories, organitzacions polítiques, empreses concessionàries de serveis públics, contractistes de l'Administració, assessors, analistes polítics, gestors públics, concessionàries de serveis públics, gabinets de comunicació, fundacions, ONG, etc.

Amunt

Per a estudiar profitosament Dret Públic de Catalunya es recomana haver superat les assignatures bàsiques de Introducció al Dret i Dret Constitucional Espanyol.

D'altra banda, i tot i no ser un requisit obligatori, el fet d'haver superat amb èxit assignatures obligatòries de Dret Públic, com ara Dret Administratiu I i II o Dret i Govern Local, permetrà a l'estudiant encarar l'assignatura amb un coneixement més ampli i ben assentat de les estructures jurídiques administratives de l'Estat en els seus diferents nivells.

Amunt

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn jurídic, polític, social, financer i econòmic de Catalunya, així com sobre l'estructur de l'administració pública catalana per a comprendre'n el funcionament organitzatiu: 
  • Conèixer el marc polític i normatiu que crea i emmarca el govern autonòmic a Catalunya
  • Analitzar els elements fonamentals del govern autonòmic a Catalunya
  • Conèixer el marc institucional del govern autonòmic a Catalunya
  • Explorar les competències i potestats autonòmiques a Catalunya
  • Entendre el marc de finançament dins el qual es desenvolupen les polítiques del govern autonòmic de Catalunya
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació, i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Competències

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat per a gestionar la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat de treball en equip en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat i innovació).
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Capacitat per a identificar els pressupostos teòrics dels actors públics, com també les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Capacitat per a analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Capacitat per a entendre i saber aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit de la gestió pública i l'administració electrònica.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Amunt

Mòdul didàctic 1: L'autonomia política de Catalunya

1.- La comunitat autònoma de Catalunya

2.- Els drets i deures estatutaris. Els principis rectors

 

Mòdul didàctic 2: El marc institucional de la Generalitat de Catalunya

1.- El sistema institucional de la Generalitat de Catalunya

2.- El Parlament de Catalunya

3.- El president de la Generalitat

4.- El Govern

5.- L'administració de la Generalitat

6.- Les altres institucions de la Generalitat

 

Mòdul didàctic 3: El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya

1.- Les fonts del dret de Catalunya

2.- Les competències de la Generalitat

3.- El marc econòmic i tributari de la Generalitat de Catalunya

Amunt

Material Suport
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya XML
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya DAISY
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya EPUB 2.0
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya MOBIPOCKET
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya KARAOKE
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya HTML5
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya PDF
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya XML
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya EPUB 2.0
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya MOBIPOCKET
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya HTML5
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya PDF
L'autonomia política de Catalunya XML
L'autonomia política de Catalunya DAISY
L'autonomia política de Catalunya EPUB 2.0
L'autonomia política de Catalunya MOBIPOCKET
L'autonomia política de Catalunya KARAOKE
L'autonomia política de Catalunya HTML5
L'autonomia política de Catalunya PDF

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Els materials d'estudi es divideixen en vuit mòduls didàctics.  Els materials es poden complementar, per resoldre dubtes, ampliar coneixements, etc., amb l'estudi d'algun dels manuals de la matèria que se citen en l'apartat següent. A més, en els mòduls didàctics es poden trobar nombroses referències bibliogràfiques per a cada bloc temàtic, per tal d'oferir la possibilitat d'aprofundir en la matèria que es desitgi a aquells estudiants que ho vulguin fer. Així mateix, es considera fonamental el maneig, a l'hora d'estudiar l'assignatura, de les normes jurídiques fonamentals que es van citant, començant, òbviament, per la pròpia Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat el 2006 i també, tot i que en menor mesura, el Reglament del Parlament de Catalunya.

També cal tenir en compte que la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 va declarar inconstitucionals certs preceptes de l'Estatut i va establir la interpretació que cal fer de molts preceptes.

En qualsevol cas, l'estudiant haurà de tenir en compte quelcom que l'acompanyarà al llarg de tota la seva carrera professional com a jurista: les lleis i reglaments són modificats amb més rapidesa i freqüència que les corresponents edicions i reculls. Les bases de dades són, en aquest context, un instrument fonamental.

Amunt

Barceló, Mercè; Vintró, Joan (coords.) (2011). Dret Públic de Catalunya. Barcelona: Atelier.

Ridao, Joan (2018). Curs de Dret Públic de Catalunya. Madrid: Marcial Pons.

També tenen molt interès algunes de les pàgines Web d'institucions com ara la del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, entre d'altres.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Dret de la UOC adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Aquesta assignatura s'estructura en quatre unitats d'aprenentatge. Les tres primeres estan integrades per materials docents, recursos a l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i Proves d'Avaluació Continuada (PACs). La quarta, que inclou l'Espai de Síntesi, es dedica a la reflexió general de l'assignatura i a l'estudi, per preparar la prova de síntesi o l'examen final. El seguiment de les proves i les activitats establertes com a itinerari d'aprenentatge per a cada unitat és fonamental per al desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per l'assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge.
Com a part integrant del procés d'aprenentatge, l'avaluació continuada està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat del seu procés d'aprenentatge. Per tant, encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) i mínim de seguiment de l'avaluació continuada, és fonamental que l'estudiant treballi les PACs i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura i de l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.
El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric, amb el qual es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant. Però cal tenir en compte que a més de les hores que cal dedicar al procés d'aprenentatge, cal "invertir" també unes hores en les tasques de planificació i organització de l'assignatura i en les tasques d'interacció i comunicació. Així, la  quantificació horària prevista seria la següent:

 • Tasques de planificació i organització de l'assignatura (lectura del pla docent, identificació dels diferents materials i recursos de l'aula i familiarització amb ells): 2 hores.
 • Procés d'aprenentatge, que inclou, per a cada una de les quatre primeres unitats d'aprenentatge: lectura i estudi dels mòduls, lectura de la GES, de l'enunciat de la PAC i de la normativa, doctrina i sentències per a la realització de la PAC, realització de la PAC, lectura de les solucions a la PAC i del material complementari identificat a la GES; i finalment, la preparació i realització de la prova final: 90 hores.
 • Tasques d'interacció i comunicació, que inclou el seguiment i participació de les diferents bústies i espais públics de comunicació de l'assignatura (tauler, fòrum, debat i setmana de síntesi): 8 hores.


Recomanacions generals

És recomanable fer el màxim ús de les possibilitats que ofereix el campus virtual: fòrum, debat, etc. De gran interès és també el material que trobareu al taulell virtual de la Biblioteca. D'aquest taulell ens interessen fonamentalment dos grans apartats :

 • Publicacions Oficials, on trobareu el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a text complet, així com els sumaris del Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Dret, on trobareu, diverses bases de dades, on es poden fer cerques de legislació i jurisprudència.

És molt aconsellable treballar amb el text de les normes a les quals es fa referència. També tenen molt interès algunes de les pàgines Web d'institucions a les que hem fet referència a l'apartat Bibliografia i fonts d'informació.

Pautes per a la preparació de les activitats de l'avaluació continuada

Cada una de les activitats fixa les pautes per a la seva correcta realització. Per tant, és qüestió de llegir-les atentament. És essencial entendre, com a regla general, que el que és important és l'esforç en la construcció d'arguments jurídics fonamentats seriosament. No es tracta tant d'encertar amb la resposta correcta, que també (si és possible i si hi ha una resposta única), sinó de respondre amb el desenvolupament d'una activitat diligent en la recerca, l'anàlisi i l'exposició coherent i argumentada dels materials suggerits en cada cas.

Espai de síntesi

La darrera setmana abans de l'avaluació final, s'obrirà un espai de síntesi a través del qual el consultor canalitzarà el tancament del semestre i es podran formular preguntes i dubtes tant sobre el contingut de l'assignatura com de l'avaluació final.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada, tot i ser un component essencial per a la valoració del rendiment acadèmic al llarg de tot el semestre, s'ha d'entendre fonamentalment com una eina a disposició de l'estudiant que, per una banda, facilita seguir un ritme de treball rigorós i organitzat i, per l'altra, permet a l'estudiant tenir un millor control en el seu procés d'aprenentatge. L'avaluació continuada té fonamentalment una dimensió formativa. Per això, amb les activitats programades es persegueix que els alumnes assoleixin no únicament els objectius substantius (coneixement dels aspectes essencials del dret públic de Catalunya) sinó també els instrumentals (correcte maneig de les eines necessàries per a conèixer el dret públic de Catalunya).

L'avaluació continuada es composa de tres PACs. Els enunciats, les instruccions, el temps per a la realització de cadascuna de les proves i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC. Cada PAC constarà d'un test, d'un conjunt de preguntes que requereixen una resposta breu o sintètica i un supòsit pràctic. El consultor facilitarà, a la data assenyalada en aquest pla docent i a la PAC corresponent, unes solucions tipus als exercicis proposats. La finalitat bàsica d'aquestes solucions tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així ja una tasca d'autoavaluació.

El seguiment de l'avaluació continuada pressuposa necessàriament la lectura i estudi dels materials docents d'acord amb els itineraris establerts. Cada una de les PACs s'ha de resoldre un cop estudiada la matèria de referència.

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del pla docent.  La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de les PAC" disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula. En casos de plagi, còpia o mal ús del sistema d'avaluació continuada, la qualificació corresponent serà una D, per a tots els implicats. També tindran aquesta qualificació les PACs amb un nivell molt insuficient o clarament deficient. Amb una D en una PAC, l'estudiant podrà continuar fent l'avaluació contínua (AC), però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

Per tal de superar l'avaluació continuada, l'estudiant ha d'entregar (dins del termini indicat) i aprovar com a mínim amb una C+ les 3 PACs.  Això no obstant, si un estudiant té una única C- pot compensar-la amb una B o una A en qualsevol de les altres PACs. Si no s'entreguen les 3 PACs no se superarà l'avaluació continuada. Si l'estudiant entrega no entrega cap PAC o només una, tindrà NO Presentat (N). Si entrega 1 o 2 PACs, tindrà normalment una C-.

La qualificació final de l'avaluació continuada vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el curs. A aquests efectes les intervencions en els debats que es plantegin durant el semestre serviran per modular la nota obtinguda en el conjunt de les PACs.

Un cop acabada l'avaluació continuada, i just abans dels exàmens, hi haurà un període anomenat Espai o setmana de síntesi. Aquest espai servirà per resoldre els dubtes que puguin existir sobre materials o exàmens abans de les proves finals i exàmens. Les dates d'inici i tancament de la setmana de síntesi figuren al calendari.

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura consistirà en una prova presencial escrita, on caldrà acreditar que s'han assolit els objectius de l'assignatura. El seguiment o no de l'avaluació continuada determinarà la denominació i el contingut d'aquesta prova presencial. 

El caràcter principal de l'avaluació continuada suposa que l'estudiant que la segueixi i l'aprovi (A, B, C+) no caldrà que faci un examen global de fi de curs, sinó una prova de síntesi de 60 minuts, que servirà per a confirmar que s'ha seguit adequadament el procés formatiu. Per a preparra la PS caldrà treballar tot el material objecte d'estudi al llarg del semestre.

Els estudiants que no superin l'avaluació continuada (per no haver-la completat o per haver obtingut una qualificació C- o D), hauran de realitzar un examen final presencial, que determinarà la seva nota de l'assignatura. A aquest examen hi podran optar també els estudiants que hagin superat l'avaluació continuada però que vulguin millorar la nota final de l'assignatura (per aquests casos, la nota final vindrà determinada pel creuament de les dues notes d'acord amb el quadre de qualificacions finals de l'apartat anterior). L'examen final, de dues hores de durada, constarà de dues preguntes de resposta llarga, dues preguntes de resposta breu i un test de vint preguntes.

Amunt

Finalitzat el termini de lliurament de cada una de les PACs, es publicaran unes solucions tipus als exercicis proposats i un comentari general dels resultats.  Així mateix, quan el consultor ho cregui convenient també en farà algun comentari individualitzat.

Amunt