Institucions socials i polítiques contemporànies Codi:  21.226    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Sovint existeix una diferència important entre el que estudiem i allò que vivim i veiem al nostre entorn. Moltes vegades, les teories o els termes que se'ns ofereixen des d'una assignatura semblen de difícil aplicació en la nostra vida quotidiana. Això resulta especialment xocant pel que fa a les ciències socials, doncs tothom té una experiència directa -i segurament profunda- del que és viure en societat i de tot el que està relacionat amb ella, per exemple, la política.

En aquesta assignatura s'ha intentat reduir al màxim aquesta diferència. Al llarg d'aquest curs tindrem com a objecte d'estudi l'àmbit de la política, un tema ampli i tan antic com les primeres civilitzacions. Ara bé, en aquesta assignatura allò que ens interessarà sobretot és estudiar els nous trets que es destaquen a la política dels nostres dies. És a dir, allò que podem constatar llegint els diaris de cada dia, allò que ens sorprèn o que ens fa reflexionar i que, en definitiva, se situa en el rerefons de les nostres vivències quotidianes pel que fa a la política. 


Amb aquesta assignatura l'estudiant adquirirà suficient bagatge per poder afrontar les controvèrsies conceptuals més teòriques (pertanyents a l'esfera del pensament o les idees polítiques) i també aquelles d'ordre més pràctic (pròpies de l'organització política), tot superant els prejudicis i els plantejaments maniqueïstes que poden derivar del sentit comú.


Per a assolir-ho, establirem 3 blocs d'estudi, dividits en 5 mòduls didàctics relacionats entre ells però que permetran aprofundir en quatre àmbits i objectes d'estudi de la ciència política:

 

Bloc 1:

Mòdul 1) L'arena sociopolítica: institucions i actors

Mòdul 2) El govern representatiu

 

Bloc 2:

Mòdul 3) Noves tendències participatives en les democràcies contemporànies

Mòdul 4) Descentralització de l'Estat

 

Bloc 3:

Mòdul 5) Globalització econòmica i política

Amunt

Aquesta assignatura optativa (amb el nom "Institucions socials i polítiques contemporànies") forma part del Grau de Gestió i Administració Pública i també del Grau de Ciències Socials.

La inclusió d'aquesta assignatura en aquests plans d'estudis té un gran valor. Aquesta assignatura ha de servir per prendre una nova actitud davant del que ens envolta, una visió alhora més formada (que té uns criteris) i més informada (que coneix). Connectar el passat i el present, així com diverses tradicions culturals o científiques ens pot servir per, des de la síntesi, aconseguir una perspectiva d'anàlisi profunda i rigorosa amb la qual analitzar el món en què vivim, en a contraposició a la superficialitat i a la immediatesa amb la que es tracten moltes vegades temes com els que veurem al llarg del curs en l'anomenada cultura de masses (televisions que desculturitzen, mitjans de comunicació barroers, etc.).

En general, les ciències socials no són, en principi, disciplines que ens permetin fer una aplicació tecnològica dels nostres coneixements (no ens serveixen per construir cotxes, reparar ordinadors, i segurament tampoc per guanyar diners) però, en canvi, com el seu nom indica, ens permeten aplicar els seus coneixements a nosaltres mateixos, transformant la nostra visió, i amb ella a nosaltres.

Amunt

No es requereixen coneixements previs. La seva funció introductòria està dissenyada per tal que qualsevol persona amb formació en matèries afins pugui seguir el curs sense problemes de comprensió.

Amunt

L'objectiu de l'assignatura no pot ser altre que ajudar-nos a repensar sobre temes novedosos -però que ja són una realitat amb la qual convivim- en el món de la política. Això té una especial rellevància quan, com és el nostre cas, es viu en democràcia i, per tant, la nostra intervenció -més o menys limitada- contribueix a l'elaboració de decisions públiques.

Alguns d'aquests temes als que prestarem atenció al llarg del curs són, per exemple: la democràcia d'audiències, els partits d'electors, els nous moviments socials, ONGs, la democràcia electrònica, la descentralització política, els processos de millora de la qualitat de la gestió pública o la globalització econòmica i política. Tots ells ens plantegen nous reptes i suggereixen noves qüestions que abordarem al llarg del curs. Per fer-ho, prendrem com a protagonistes de les nostres anàlisis a les institucions i a les organitzacions socials i polítiques. Tant les unes com les altres resulten peces claus de l'entramat sociopolític que estudiem.

Podeu trobar uns objectius una mica més concretats en la introducció que apareix en el mòdul 0 de l'assignatura. De fet, quan la llegiu us adonareu que hem extret trossos de la mateixa per inserir-los aquí.

Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se correctament, oralment y per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actores públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
 • Coneixement dels aspectes més rellevants de la historia política i social contemporània.
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració.

Amunt

La present assignatura s'estructura en cinc mòduls didàctics  organitzats en tres blocs d'estudi, relacionats entre ells però que permetran aprofundir en cinc àmbits d'estudi de la ciència política, tot presentant els debats existents en relació als mateixos: 

1) L'arena sociopolítica: institucions i actors

2) El govern representatiu

3) Noves tendències participatives en les democràcies contemporànies

4) Descentralització de l'Estat

5) Globalització econòmica i política

 

Mòdul 1:  L'arena sociopolítica: institucions i actors

El mòdul 1, el més curt  i metodològic, el dedicarem a presentar la distinció entre dues peces fonamentals -institucions i organitzacions- que ens servirà, més endavant, per a poder interpretar millor els elements que fomenten el canvi i la transformació institucional -el tema pilar d'aquest curs- i els que s'hi oposen.

Tema 1: Una introducció: Les regles del joc

Tema 2: Les aportacions de l'institucionalisme 

 

Mòdul 2. El govern representatiu  

En el mòdul 2 tractem tot allò que fa referència al sistema institucional de les democràcies contemporànies. Descobrirem com aquestes poden considerar-se un espècimen de govern representatiu i ens preguntarem sobre la seva legitimitat actual i també la de les seves institucions.

Tema 3: Lògica representativa i participativa 

Tema 4:  Les democràcies d'audiències

Tema 5: Crisi de la democràcia?

 

Mòdul 3. Noves tendències participatives 

En el mòdul 3 les protagonistes són, en canvi, les organitzacions i, especialment, la seva aportació al procés d'aprofundiment en la participació dels ciutadans en les democràcies d'avui. Qüestions com fins a quin punt les noves ONG  i els moviments socials s'escapen a les formes tradicionals de fer política, o fins a quin nivell les noves tecnologies són aplicables a les democràcies per augmentar la participació centraran aquest mòdul.

Tema 6: Nous moviments socials
Tema 7: Governança i capital social

 

Mòdul 4. Descentralització de l'Estat

En el mòdul 4 parlarem dels processos de descentralització política i administrativa entesos com uns processos per a la millora de la gestió pública que busquen apropar les institucions als ciutadans.

Tema 8: La descentralització polític

Tema 9: La descentralització administrativa 

 

Mòdul 5. Globalització econòmica i política

En el mòdul 4, parlarem de la globalització, com a fenomen complex que afecta la política. Veurem com alhora que la globalització econòmica pot limitar el poder dels Estats, els processos d'integració supranacional intenten recuperar el poder perdut. I enmig d'aquests processos a gran escala no oblidarem els ciutadans. Com afecta tot això la seva capacitat de control? En definitiva, en quina posició queda la democràcia?

Tema 10: Què és la globalització

Tema 11: La Unió europea: integració política?

Amunt

Material Suport

Amunt

L'assignatura té com a material bàsic els blocs didàctics (i els mòduls que els integren). La selecció dels continguts que apareixen a les 3 Guies d'Estudi (GES) corresponents a cadascun dels blocs d'estudi és adequada per a l'assoliment dels objectius que ens plantegem per aquesta assignatura. Així doncs, ens dedicarem, principalment, a entendre i explorar els continguts d'aquests mòduls.

Tot i això, aquests materials es veuran complementats amb lectures optatives, així com amb lectures obligatòries per a fer l'avaluació continuada, lectures que també estan indicades a les tres GES.

Amunt

Per tal de facilitar el seguiment dels continguts i l'ordenació cronològica dels mateixos, l'assignatura s'estructura en 3 Blocs que se subdivideixen alhora en diversos Mòduls Didàctics. Cada mòdul tindrà una durada aproximada d'un mes, al llarg de la qual l'alumne haurà de llegir els materials corresponents. El consultor responsable de l'aula penjarà les 3 Proves de Avaluació Continuada (PACs) a l'aula. Així mateix, convidarà a la participació en diverses activitats per tal d'assegurar una major comprensió dels materials. La valoració d'aquests activitats permetrà ponderar a l'alça la nota obtinguda per l'alumne en les PAC.

Exposem tot seguit, l'ús atorgat a cadascuna de les eines de què disposem a la UOC:

 1. a) Tauler

Es recomana que cada setmana es consulti. El consultor o la consultora hi anirà penjant les intervencions acadèmiques; la informació, les qualificacions i els comentaris sobre els exercicis de l'avaluació continuada, i notícies i activitats d'interès.

 1. b) Consultes

Podeu fer tantes consultes com considereu necessàries, procurant ser clars i concisos. Les consultes es respondran amb un temps no superior a les 48 hores.

 

 1. c) Fòrum

Aquest és un espai obert a comentaris, suggeriments i idees relacionats amb la matèria que cregueu que poden ser útils i interessants per la resta de companys i companyes. La participació activa en aquest espai us ajudarà a seguir millor l'assignatura i a fer-la més engrescadora. D'altra banda, també serà un element a valorar a l'hora d'acabar de definir la nota final. Això no vol dir, ni molt menys, que sigui un espai pensat per a l'avaluació de continguts ni per al lluïment intel·lectual, sinó per a l'error, el dubte i l'aprenentatge col·lectiu.

 

 1. d) Debat

En el debat, a diferència del Fòrum, només es poden enviar missatges que tinguin a veure amb els temes de discussió previstos. Podríem fer l'analogia amb un model presencial dient que el Debat té lloc "a classe" amb el professor, mentre que la discussió del Fòrum es dóna a qualsevol altre espai fora de l'aula. Els temes de debat seran, en principi, proposats pel consultor, que els moderarà seguint unes pautes pensades per fomentar l'aprenentatge a través de la reflexió oberta i compartida. En tot cas, és un espai ideal per sotmetre les idees pròpies, potser equivocades, a l'escrutini públic i veure què donen de sí i quines poden ser algunes de les seves implicacions inesperades pel proponent. Es tracta, en definitiva, d'aplicar en el discurs d'un debat la terminologia i els conceptes derivats dels continguts recollits en els diferents mòduls. La participació en els debats serà tinguda en compte per ponderar la nota d'avaluació continuada. Aquesta ponderació sempre es realitzarà a l'alça, és a dir, el consultor tindrà present les aportacions de l'estudiant per tal de millorar la nota obtinguda en l'avaluació contínua.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Com ja sabeu, a la UOC l'avaluació continuada esdevé no només una manera d'engrescar a fer un treball continuat al llarg de l'assignatura, sinó que es tracta alhora de l'eina bàsica d'avaluació dels estudiants. Aquells de vosaltres que hagueu completat satisfactòriament l'avaluació continuada (després d'haver obtingut una nota mitjana d'aprovat en el conjunt de les proves d'avaluació -per a això cal haver presentat les tres PACs) podreu superar l'assignatura via l'Avaluació Continuada. En aquest semestre doncs, no hi haurà Proves de Síntesi (PS).

La qualificació final de l'AC es definirà per la mitjana aritmètica de les qualificacions de les activitats realitzades. Això significa que el fet de rebre una qualificació baixa o molt baixa d'una activitat no comporta la no superació final de l'AC. L'alumnat que no superi l'AC o que vulgui millorar la seva qualificació podrà presentar-se a l'examen final.

L'assignatura constarà de una PAC per bloc (i.e., 3 PACs), que seguiran el següent calendari:


Bloc 1:

 • Publicació de la PAC1 i GES1: dimecres 18 setembre
 • Lliurament PAC1 per part dels/de les alumnes: Divendres 18 d'octubre
 • Publicació de les qualificacions, feedback i proposta de solució: 25 d'octubre.

Bloc 2:

 • Publicació de la PAC2 i GES2: dilluns 21 d'octubre
 • Lliurament PAC2 per part dels/de les alumnes: Dilluns 18 de novembre
 • Publicació de les qualificacions, feedback i proposta de solució: dilluns 25 de novembre

Bloc 3:

 • Publicació de PAC3 i GES 3: dimecres 20 de novembre
 • Lliurament PAC3 per part dels/de les alumnes: Divendres 20 de desembre
 • Publicació de les qualificacions, feedback i proposta de solució: dilluns 2 de gener.

Publicació de qualificacions finals Avaluació Continuada: 3 de gener.

Amunt

a) Prova de síntesi: per a l'alumnat que hagi superat l'AC

La prova de síntesi constarà d'un únic exercici on l'alumnat haurà de respondre, de forma breu, una qüestió formulada amb relació al treball realitzat al llarg de l'avaluació continuada plantejada durant el curs. La prova es diferencia clarament de l'examen final perquè el seu objectiu és validar uns coneixements i competències ja avaluats per mitjà de l'AC.

b) Examen final: per l'alumnat que no hagi seguit o no hagi superat l'AC

L'examen consistirà en tres parts:

a) L'alumne haurà de respondre 3 preguntes breus (1 punt per pregunta) sobre els materials de l'assignatura.

b) L'alumne haurà d'elaborar un assaig (4 punts) a partir del comentari d'un gràfic, un fragment de text, etc.

c) L'alumne haurà d'elaborar un assaig (3 punts) sobre un tema a escollir entre 2 propostes relacionades amb diferents parts del temari.

Amunt