Informació i documentació administrativa Codi:  21.227    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les administracions públiques recullen i produeixen documents al llarg de l'execució dels processos administratius. Aquests documents contenen informació que pot ser també explotada per al seu anàlisi, com a pas previ a la presa de decisions o redacció de plans estratègics, avaluació d'indicadors de gestió etc. Tant els documents com la informació s'ha de gestionar de manera eficient per garantir els objectius pels quals es crea.
Cada cop més la gestió de documents i de la informació està envoltada de lleis i normes, en el marc de les quals es redacten les polítiques de gestió documental i es dissenyen sistemes de gestió de documents, per tal de garantir l'eficàcia en la gestió. Les lleis obliguen a complir uns requeriments, i les normes recomanen pràctiques sistemàtiques per garantir la gestió eficient dels documents. Per tant, cal conèixer-les.
A més, l'administració electrònica facilita al ciutadà efectuar tràmits amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Això implica un intercanvi de documents electrònics i dades registrades en bases de dades, vinculades en un tràmit concret. Per tant, per cada ciutadà que inicia un tràmit es crea un expedient electrònic que ha de ser gestionat, i al qual ha de tenir accés el ciutadà interessat per veure l'estat del tràmit. A més les administracions públiques s'han de comunicar entre elles, és a dir, han de ser interoperables.
A més, diferent legislació obliga a les administracions públiques a facilitar l'accés a la informació pública (lleis de transparència i de reutilització).
Tenint en compte aquest context l'assignatura vol introduir tots aquests aspectes, i les implicacions que té en la gestió diària, per al professional de l'administració pública.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa dins del Grau de Gestió i Administració Pública. Malgrat aquesta condició d'optativitat, "Informació i Documentació Administrativa" complementa a assignatures bàsiques i obligatòries. En primer lloc complementa "Anàlisi de dades en l'Administració Pública" (I i II), `per què Informació i Documentació dóna les pautes per gestionar les dades amb l'objectiu de garantir la seva fiabilitat, autenticitat, integritat i usabilitat. L'anàlisi de dades és una eina potent per a la presa de decisions en les Administracions públiques, tanmateix si les decisions es prenen sobre dades errònies, les conseqüències poden ser negatives. En segon lloc, complementa a dues assignatures més "Contractació Pública i activitat administrativa" i "Activitat Administrativa"en la vessant de gestió de documents que l'activitat administrativa i específicament la contractació comporta. Aquí la gestió de documents i informació garanteix les característiques imprescindibles que han de conservar sempre els documents: autenticitat, fiabilitat, integritat i usabilitat.

Amunt

 • Treballadors públics en l'àmbit d'administració electrònica o organització.
 • Treballadors públics en l'àmbit arxivístic i de la gestió documental.
 • Treballadors públics en l'àmbit de informàtic.
 • Altres treballadors públics.
 • Consultors i assessors que orienten la seva carrera professional en l'àmbit de les administracions públiques.

Amunt

Per fer aquesta assignatura no calen coneixement previs específics. Tanmateix, és recomanable que l'estudiant que cursi aquesta assignatura hagi ja treballat les assignatures següents: Estructures administratives, Fonaments de la gestió pública, Dret Administratiu I i II, Anàlisi de dades en l'Administració Pública I i II, Contractació Pública i activitat administrativa, i Activitat administrativa.

Amunt

És recomanable que l'estudiant que cursi aquesta assignatura hagi ja treballat les assignatures següents: Estructures administratives, Fonaments de la gestió pública, Dret Administratiu I i II, Anàlisi de dades en l'Administració Pública I i II, Contractació Pública i activitat administrativa, i Activitat administrativa.

Amunt

Objectius:

L'assignatura te com objectiu general introduir-nos en la gestió de la informació i la documentació dels documents generats en el marc dels processos i procediments que tenen lloc a les administracions públiques. Específicament, els objectius són:

 • Saber quin tipus de documents administratius es generen en el marc dels processos i procediments que tenen lloc a les administracions públiques.
 • Garantir aspectes vinculats amb la gestió de documents i informació: protecció de dades, nivells d'accés a la informació i documentació d'acord a la llei de transparència.
 • Familiaritzar-se amb els procediments tècnics de gestió documental i fluxos de treball realitzats sota les directrius de la política de gestió documental de l'administració pública.
 • Conèixer els aspectes vinculats amb la gestió de documents electrònics com per exemple: sistemes de firma electrònica, segell electrònic, Registre Electrònic General, Expedient electrònic, arxiu electrònic únic, digitalització, etc. d'acord a la llei 39/2015.
 • Conàixer quina legislació i normativa internacional està vinculada amb la gestió de documents, i quines obligacions comporten (lleis de transparència, lleis de reutilització de la informació, sèrie de normes 30300, etc).
 • Entendre el paper clau de les normes tècniques d'interoperabilitat i la gestió de documents electrònics com a pilar de la administració electrònica

Competències:

Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se correctament, oralment y per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

  Competències específiques:

 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.

 

Amunt

 • Tipologia i requisits jurídic-administratius de la documentació administrativa.
 • Límits d'accés, protecció de dades i servei als ciutadans en la generació i gestió de la informació por part dels poders públics.
 • Anàlisi i disseny de documents administratius.
 • Gestió documental.
 • Descripció de procediments, gestió de fluxe de treballs i expedients.

Amunt

Material Suport

Amunt

Al llarg del període lectiu, a l'espai de l'aula anomenat "Recursos", l'estudiant disposarà del material de suport que els professors de l'assignatura vagin indicant. Així mateix, els docents poden adjuntar als missatges del tauler del professor els documents que estimin oportuns per clarificar o donar suport als continguts.

Amunt

AENOR (2008). UNE-ISO/TR 26122 IN. Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos. Madrid: AENOR.

AENOR (2016). UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Conceptos y principios. Madrid: AENOR.

Aguado, V.; Cuchillo, M.; Mir, J. i altres (2016). «L'acte administratiu». A: Aguado i Cudolà, Vicenç; Bayona i Rocamora, Antoni; Cases Pallarès, Lluís i altres (2016). Dret administratiu I. Barcelona: FUOC.

Aguilera Ortega, O.; Morales Aguilar, I. (2011). Guía de buenas prácticas para la gestión por procesos en instalaciones deportivas. Màlaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía.

Alamillo, I. (2016). «El régimen jurídico de la firma y el sello electrónicos». A: Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y la comunicación. València: Tirant lo Blanch.

Alonso Martinez, J. A. (2011). Gestió integral d'arxius. Barcelona: FUOC.

Altés, N.; Pejó, X. (2001). Manual de redacción administrativa. Vic: Editorial Eumo.

Álvarez Carreño, S. M. (2017). Metodología de inventariado de trámites administrativos. Múrcia: Universidad de Murcia. Disponible a: https://sede.um.es/sede/tramites/documentos/metodologia-inventariado-tramites-administrativos.pdf [Data de la consulta: juliol de 2017]

Andreu i Bellés, J. (coord.). Manual de documents i llenguatges administratius. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Arakama, J. M.; Arrieta, A.; Loano, J.; Robles, J.; Urrutia, R. (2005). Libro de estilo del IVAP. Zarautz: Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Banisar, D. (2006). Freedom of Information around the World 2006. A Global Survey of Access to Government Information Laws. Privacy International: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/laws_papers/intl/global_foi_survey_2006.pdf [Data de la consulta: 30 de maig de 2017].

BOA. LEY 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150410 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Código de Administración Electrónica. https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565 (Consultat el 16.09.2017). 

BOE. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566 (Consultat el 16.09.2017). 

BOE. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1330 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81822 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 3 de octubre de 2012 (BOE 31 de octubre), de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 27 de octubre de 2016 (BOE de 3 de noviembre), de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10146 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos Electrónicos. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13172 (Consultat el 16.09.2017).

BOE. Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades registrales. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13174 (Consultat el 16.09.2017).

Banisar, D. (2006). Freedom of Information around the World 2006. A Global Survey of Access to Government Information Laws. Privacy International: http://www.humanrightsinitiative.org/
programs/ai/rti/international/laws_papers/intl/global_foi_survey_2006.pdf [Data de la consulta: 30 de maig de 2017].

Buckland, M. (1997). «What is a "Document"?». Journal of The American Society for Information Science, vol. 48, núm. 9, p. 804-809.

Bustelo Ruesta, Carlota (2011). Serie ISO 30300: Sistema de gestión para los documentos. Documentos de Trabajo. Madrid: Sedic, Asociación Española de Documentación e Información. Disponible a: http://www.sedic.es/wp-content/uploads/2011/01/serie-iso-30300.pdf [Data de la consulta: juliol de 2017].

Bustelo, C. (2013). «Procesos de creación y control de documentos». A: C. Bustelo; M. Juncà Campdepadrós (2013). Procesos y herramientas de gestión documental. Barcelona: FUOC.

Campos Acuña, Mª Concepción (coord.); (2016). El Nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. ISBN. 9788470527135.

Castellón Alcalá, H. (2001). El lenguaje administrativo: formas y uso. Granada: Editorial La Vela (Colección Monografías de lengua y literatura).

Castellón Alcalá, Heraclia (2007). «Para una caracterización del lenguaje administrativo». Lingüística y Literatura, núm. 52, pàg. 61-80.

Castellón Alcalá, Heraclia (2009). «Hacia la claridad en los textos administrativos». Revista de Llengua i Dret, núm. 52, pàg. 85-115.

CEN (European Committee for Standardization-Comité Européen de Normalisation- Europäisches Komitee für Normung). CWA 14924-1:2004. European Guide to good Practice in Knowledge Management- Part 1: Knowledge Management Framework. Brussel·les, 2004.

Cermeno, Lluís; Rivas, Elena (2010). Valorar y seleccionar documentos: qué es y cómo se hace. Gijón: Trea.

Cermeno, Lluis i altres (2009). «Tècniques de tractament documental». A: Emilio Capell i Garriga; Mariona Corominas i Noguera (coord.). Manual d'arxivística i gestió documental. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya.

Cerrillo Martínez; A. (coord.); Alguacil Sanz, M.; Cerrillo i Martínez, A. i altres (2016). A las puertas de la administración digital. Una guía detallada para la aplicación de las leyes 39/2015 y 40/2015. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública

Conde Antequera, J. (2009). Lenguaje administrativo y derecho. El lenguaje como aspecto de la actividad administrativa. Madrid: Thomson

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia; Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (2015). Los documentos administrativo: concepto, funciones y características. Clasificación y características de los documentos administrativos emitidos por la Administración. Estilo administrativo en la redacción de documentos. < https://goo.gl/etd9yN>

Consejo Superior de Administración Electrónica (2010). Guía de sedes electrónicas. Disponible a: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/
Documentacion/Metodologias-y-guias/GuiadeSedesElectronicasv1.pdf [Consulta: Maig de 2017].

Cortes Alonso, V. (1989). Manual de archivos municipales. Madrid: ANABAD, 2a. ed. Cruz Mundet, J. R.; Mikelarena Peña, F. (2006). Información y documentación administrativa. Madrid: Tecnos.

DOGC. LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES (Consultat el 16.09.2017).

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC). Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMDGE). Versión 2.0. Documentación complementaria a la Norma técnica de política de gestión de documentos electrónicos. Disponible a: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/
pae_Interoperabilidad_Inicio/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-2012/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdf [Data de la consulta: setembre de 2017].

Duarte i Montserrat, C.; Alsina, A.; Sibina, S. (2002). Manual de llenguatge administratiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Escuela de Formación e Innovación. Administración pública. Lenguaje y estilo administrativo. Redacción de documentos. Región de Murcia.

España (1999). Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Espanya (2010). Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, núm. 25 (29 de gener de 2010), pàg. 8139 a 8156.

Espanya (2015). Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, núm. 236, pàg. 89343-89409.

España (2015). Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaria, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa.

Espanya (2015a). Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Disponible a: https://boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOEA-2015-11881.pdf [Data de la consulta: juliol de 2017].

European Union. Education and Culture DG European standards for making information easy to read and understand. Disponible a: http://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/EN_Information_for_all.pdf [Data de la consulta: maig de 2017].

Federación Española de Municipios y Provincias (2011). Elaboración y gestión de una carta de servicios en la Administración local. https://goo.gl/TYH8SG

Fernández Bajón, M. T. (1996). «Documentación administrativa: una revisión de las tipologías documentales administrativas comunes». Revista General de Información y Documentación, vol. 6, núm. 2, p. 67-90.

Finnell, J. (2011). «Records Management Theory's Dilemma: What is a Record?». Library Philosophy and Practice.

Frohmann, B. (2009). «Revisiting "what is a document?"». Journal of Documentation, vol. 65 núm. 2, p. 291-303.

Gallego Domíguez, O.; López Gómez, P. Introducción a la archivística. García Rodríguez, A. (1994). «Tradición documental: borradores, original y copias». A: Documento y archivo de gestión. Diplomática de ahora mismo. Carmona: S&C Ediciones.

Garcia-Alsina, M.; Ortoll, E. (2012). La inteligencia competitiva. Evolución histórica y fundamentos teóricos. Gijón: Trea. [Col·lecció Biblioteconomía y Documentación].

García-Escudero Márquez, Pilar (2011). Manual de técnica legislativa. Pamplona: Editorial Aranzadi.

García-Escudero Márquez, Pilar (2016). «Iniciativa legislativa del gobierno y técnica normativa en las nuevas leyes administrativas (leyes 29 y 40/2015)».

Gil Ojeda, Y.; Vallejo García, E. (2008). Guía para la identificación y análisis de los procesos de la Universidad de Málaga. Màlaga: Universidad de Málaga. http://www.uma.es/publicadores/gerencia_a/wwwuma/guiaprocesos1.pdf [Data de la consulta: 30 de maig de 2017]

Giserman Liponetsky, Lucas Osvaldo y Lòpez Martínez, Julian. (2015) Guía práctica del nuevo procedimiento administrativo común. Análisis de la nuevas Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las Rozas (Madrid): Editorial Jurídica Sepín, S.L. 9788416521005.

Guerrero Salazar, Susana; Medina Guerra, Antonia M. (2006). Guía para un uso igualitario del lenguaje en las corporaciones locales. «Hablemos en igualdad». Servicio Provincial de Mujeres. Diputación de Almería.

Heredia Herrera, A. Archivística general. Teoría y práctica, 5a. ed.

Juncà Campdepadrós, Manela (2013). Análisis de contenidos. Barcelona: FUOC.

Liberalli Bellotto, H. (1990). «Tipología documental em arquivos: novas abordagens». Arquivo Rio Claro, vol. 9, núm. 1.

Macías García, M.; Álvarez Delgado, J.; Rojas Fernández, C. i altres (2007). Gestión de procesos en la UCA. Guía para la identificación y análisis de procesos V01. Cadis: Universidad de Cádiz. http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos [Data de la consulta: 30 de maig de 2017]

Martín Castilla, J. I.; Latorre Galicia, J. A.; Ruiz Budúa, L. A. (2006). Guías de apoyo a la calidad en la gestión pública local. Guía 6. La gestión por procesos en la Administración local. Orientación al servicio público de la ciudadanía. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas. http://femp.femp.es/files/566-270-archivo/P%C3%A1ginas_de_Gu %C3%ADa_6_(primera_parte).pdf [Data de la consulta: 30 de maig de 2017]

Martín-Gonzalez, Y. (2015). «Aplicación de la norma técnica de interoperabilidad de reutilización de recursos de información en los catálogos de información pública de las comunidades autónomas». Revista General de Información y Documentación, vol. 25-2, p. 287-311.

Mattila, H. (2009). «Els canvis del llenguatge administratiu i jurídic en el món d'avui. Un balanç comparatiu dels últims vint-i-cinc anys». Revista de Llengua i Dret, núm. 51. pàg. 17-37.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Diccionario de términos y conceptos de la Administración Electrónica. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/materiales-ayuda/diccionario-terminos-y-conceptos-administracion-electronica.html (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). Versión. https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Funciones de las oficinas de asistencia en materia de registros y herramientas para su actuación. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Leyes-39-40/Materiales-de-ayuda/Funciones-oficinas-de-asistencia-registro/Funciones%20oficinas%20de%20asistencia%20registro.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía Digitalízate (guía es facilitar el cumplimiento de las leyes por parte de las Entidades Locales a través del acceso y uso de las herramientas tecnológicas que la Secretaría General de Administración Digital pone a disposición de todas las Administraciones públicas). https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/materiales-ayuda/guia-digitalizate-eell.html (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos (edición 2016). https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_NTI_digitalizacion_PDF_2ed_2016.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_de_aplicacion_NTI_catalogo_de_estandares_Publicacion_oficial_2012/Guia_aplicacion_Norma_Tecnica_Interoperabilidad_Catalogo_de_estandares.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico (Edición 2016). https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_NTI_documento_electronico_PDF_2ed_2016.pdf.(Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma écnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico (edición 2016). https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_NTI_expediente_electronico_PDF_2ed_2016.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la administración (edición 2017). https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_NTI_politica_firma_electr_PDF_2ed_2017.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_NTI_Politica_Gestion_DocElect_PDF_2ed_2016.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_NTI_procedimientos_copiado_autentico_PDF_2ed_2016.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales: SICRES 3.0. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_de_Aplicacion_NTI_Asientos_Registrales_SICRES3/2013_ENI_GuiaAplicacion_NTI_SICRES_3_0__2_edicion_NIPO_630-13-095-X.pdf (Consultat el 16.09.2017).

Ministerio para las Administraciones Públicas (2009). Manual de estilo del lenguaje administrativo. Madrid: INAP.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Normas Técnicas de Interoperabilidad. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html (Consultat el 16.09.2017).

Múrcia: Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia.

Portal Administración Electrónica (2017). Esquema Nacional de Seguridad. Disponible a: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ens#.WafqSj5JaM8. [Data de la consulta: juliol de 2017].

Sarmiento, Ramón (2005). «El lenguaje de la administración». Revista de Llengua i Dret, núm. 43, pàg. 13-45.

Schellenberg, T. R. (1961). Tecnicas descriptivas de archivos. Córdoba (Argentina):Universidad Nacional de Córdoba. [Data de la consulta: 18 de març de 2015]. http://www.archivists.org/publications/epubs/ModernArchives-Schellenberg.pdf.

Segovia Marco, Alicia (2015). «La técnica legislativa en la elaboración de anteproyectos de leyes». Gabilex, núm. 1. Disponible a: http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150302/articulo_tecnica_legislativa_as.pdf [Data de la consulta: maig de 2016]

Sierra Valenti, E. (1979). «El expediente administrativo: esbozo de una tipología documental ». Boletín de la ANABAD, tom 29, núm. 2, p. 61-74.

Solucions del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. https://www.aoc.cat/solucions/ (Consultat el 16.09.2017).

Openossad (2008). Metodología OSSAD (I): Fundamentos. Disponible a: https:// openossad.wordpress.com/2008/12/07/metodologia-ossad-i-fundamentos/ [Data de la consulta: juny de 2017]

Openossad (2010). Metodología OSSAD (II). Lenguaje gráfico. Disponible a: https:// openossad.wordpress.com/2010/01/26/metodologia-ossad-ii-fundamentos/ Consulta: Juny 2017].

Ortoll i Espinet, E.; Garcia Alsina, M.; Canals, A. (2015). «Gestionar datos en situaciones de emergencia. Estudio del caso de los fuegos del Alt Empordà en Cataluña». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, núm. 34 (juny) http://bid.ub.edu/es/34/ ortoll.htm [Data de la consulta: 30 de maig de 2017].

Portal Administración Electrónica (2017). Metadatos. Disponible a: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_Metadatos.html#.Wbo5JLJruUk [Data de la consulta: setembre de 2017].

Ridao Martín, J. (2014). «La regulación de la transparencia y del acceso a la información pública en la esfera autonómica. Un estudio comparado». Revista General de Derecho Constitucional, núm. 19.

Rodríguez Ruiz, O.; Bueno Campos, E.; Giner Rodríguez, E.; Imaz Manzanoz, T.;

Sánchez Alonso, Fernando (2008). Manual de redacción de documentos administrativos.

Subdirección General de Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado y Atención al Ciudadano. Manual de documentos administrativos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tarres Chamorro, X. (2005). Guías de Apoyo a la calidad en la gestión pública local. Guia 3. La gestión del conocimiento al servicio de la mejora continua de las administraciones locales. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas (2005).

UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 38, pàg. 433-452.

UNESCO (1991). «Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje». Disponible a: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf [Data de la consulta: maig de 2017]

Unidad de Evaluación y Calidad (2007). Manual y guía. Gestión de procesos en la UCA.

Unió Europea (2014). Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

Vilches Vivancos, Fernando; Sarmiento González, Ramón (2009). «Errores más frecuentes del lenguaje administrativo». Disponible a: http://www.madrid.org/cs/Satelliteblobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename
%3DGUIAPRACTICALENGUAJE(web).pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220500777396& [Data de la consulta: maig de 2017]

Watson, Robert P.; Linch, Thomas D. (1998). Plain English and Public Administration en Public Policy and Administration, vol. 13, núm. 1, pàg. 107-114.

Amunt

Es recomana estudiar els continguts de l'assignatura seguint l'ordre establert en el Pla Docent, d'acord amb les indicacions dels docents i el calendari recollit al Pla Docent i al calendari de l'aula.

L'estudi es pot realitzar amb els materials en suport paper o en suport electrònic. En aquest segon cas, es poden consultar els documents que tenen enllaç web. Els documents en suport web faciliten la consulta ràpida d'altres partes de l'assignatura.

A més d'estudiar el material de l'assignatura, és molt recomanable treballa les lectures que els docents poden indicar al tauler del professor. Aquestes lectures complementàries contribueixen a comprendre la matèria objecte d'estudi, encara que no tenen caràcter obligatori. Les que siguin de caràcter obligatori seran indicades pels docents al tauler del professor.

També es treballaran temes a l'espai de debat vinculats a les temàtiques  treballades.

Per últim, a la metodologia d'aprenentatge és important que els estudiants en qualsevol moment exposin els seus dubtes i comentaris al voltant de les temàtiques objecte d'estudi. Poden exposar-les tant a l'espai del fòrum, per a compartir-les amb els seus companys, com directament a la bústia del professor.

És altament recomanable compartir l'estudi i els dubtes amb altres companys a l'espai del fòrum. Així mateix, els estudiants poden recomanar als seus companys la lectura d'articles o noticies que considerin d'interès.

Malgrat que la participació al fòrum no és obligatòria, a l'avaluació final es tindrà en comptes les aportacions en l'aprenentatge col·lectiu.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

El model pedagògic de la UOC es fonamenta en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades pel consultor, basades en l'aplicació dels coneixements a problemes i circumstàncies properes a la pràctica professional. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, pot comprovar amb l'ajut del consultor el progrés del seu procés d'aprenentatge.

El seguiment de l'avaluació contínua facilita:

 • L'assimilació dels conceptes estudiats en els materials de l'assignatura.
 • La reflexió personal i l'aprenentatge actiu.
 • L'adquisició de les competències i dels hàbits metodològics necessaris per a la resolució de problemes.

L'Avaluació Continuada (AC) per a aquesta assignatura es composa de les proves anomenades PAC (Prova d'Avaluació Continua). Tindran un contingut pràctic, per la qual cosa es prendrà com a base l'estudi de cas.

En aquesta pràctica s'avaluaran els coneixements treballats als mòduls, i serà l'activitat amb major pes per a l'avaluació continua.

Així mateix es realitzaran exercicis pràctics al fòrum, en paral·lel a l'estudi de cada mòdul, que també tindrà influència en l'avaluació final.

Es proposen dos proves d'avaluació contínua (PAC) que s'aniran efectuant en paral·lel amb l'estudi dels continguts de l'assignatura. Aquestes PAC es plantegen com a activitats encadenades, és a dir, que estan relacionades entre ells amb l'objectiu d'entendre la problemàtica documental existent en les organitzacions i com plantejar possibles solucions.

El percentatge de la qualificació final de l'avaluació contínua s'estableix de la següent manera:

 • PAC 1: 50%
 • PAC 2: 50%

Algunes consideracions importants respecte de l'avaluació contínua:

a) La resolució de les PAC és individual, excepte que el consultor indiqui el contrari.

b) És precís obtenir una qualificació de C+ o superior a totes les PAC a fi de superar l'avaluació contínua i poder presentar-se a la prova de síntesi. Aquells estudiants que no lliurin totes les PAC obtindran un 'N' (No presentat) com a qualificació final de l'avaluació continuada.

c) No s'acceptaran lliuraments de les PAC fora del termini establert en el pla docent, sense haver-ho notificat i justificat prèviament.

d) Les PAC hauran de ser lliurades a l'espai de Lliurament i registre d'AC, fent constar el número de la pràctica i els cognoms i nom de l'alumne per tal d'identificar el fitxer que s'adjunta. Per exemple: Pac1_Cognom-1_Cognom-2_Nom.doc.

e) L'incompliment de les normes de presentació i lliurament de les PAC pot comportar que la pràctica no sigui admesa o que es resti puntuació en la qualificació de la mateixa.

AVÍS: Tot i considerar-se perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de treballs no originals (és a dir, còpies/plagis de treballs amb autoria diferent a la de l'estudiant que presenta l'exercici) donat que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter individual. En conseqüència, l'entrega d'una activitat copiada total o parcialment d'un altre treball comportarà la consideració de l'activitat com a suspesa (D) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos.

Detectada la duplicitat/plagi d'una activitat, total o parcialment, automàticament l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen per tal de superar l'assignatura.

En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant/s mitjançant un missatge a la seva bústia personal. Així mateix, el professor informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat amb l'assignatura (Professor Responsable d'Assignatura i Director del Programa).

Amunt

L'avaluació final consisteix en un examen o una prova de síntesis.

Els estudiants que segueixen l'AC i l'han aprovada, queden exempts de fer l'exàmen i només han de fer la prova de síntesis (PS).

Els estudiants que no han seguit o has suspés la AC han d'efectuar l'examen per tal de superar l'assignatura.

L'examen te una durada de dues hores i es fan preguntes vinculades als emes treballats en el material de l'assignatura.

La prova de síntesis te una durada d'una hora, i es fan preguntes vinculades amb els aspectes treballats a les PACs.

Amunt

L'eina de comunicació principal entre els docents i els estudiants és el Tauler del Professor. Per això, és convenient que els estudiants accedeixin regularment al tauler per estar al corrent dels missatges enviats pels docents, doncs contenen informació i comentaris sobre l'assignatura i el desenvolupament de les pràctiques.

El fòrum és un espai destinat a que els alumnes intercanviïn informació entre ells, per tant, en principi, els docents no participaran en les converses que es realitzin. No obstant, si en un moment determinat s'observa que al fòrum es comenta algun dubte o qüestió d'interès general, els docents podran enviar missatges per a confirmar informacions, aportar més informacions o efectuar aclariments. és important l'ús del fòrum per compartir dubtes i opinions. És una manera també de compartir coneixement, i aprendre junts.

Per altra banda, els estudiants podran enviar directament missatges a la bústia del professor per a resoldre dubtes sobre els continguts i el desenvolupament de l'assignatura. No obstant, a fi de compartir dubtes que puguin anar sorgint, es recomana utilitzar el fòrum per a plantejar qüestions sobre el contingut de la matèria.

En el cas de les PAC, els docents enviaran als estudiants feedback personalitzat sobre els avanços de l'estudiant en l'assoliment dels objectius.

Amunt