Introducció a la informació financera Codi:  21.228    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Avui en dia resulta evident que qualsevol professional ha de dominar els fonaments teòrics de la seva àrea, sigui aquesta el màrqueting, la producció, els recursos humans, la logística, etc. Aquest coneixement, adquirit a través de la formació teòrica i de la pràctica, li permet solucionar problemes que tenen un marcat caràcter tècnic. Però al món actual dels negocis, els professionals de qualsevol empresa es veuen sovint obligats a entaular relacions amb altres agents que no pertànyer a la seva àrea funcional (propietaris, altres professionals de la mateixa empresa, possibles accionistes, entitats de crèdit, etc.). En el seu tracte amb aquests agents el professional ha de dominar un llenguatge, el comptable i financer, que li permeti comunicar-s'hi, i conèixer els criteris que aquells empraran per avaluar la seva empresa.
Aquesta és la finalitat que es persegueix en l'assignatura Introducció a la informació financera. Amb ella l'estudiant disposarà d'un conjunt de conceptes i eines que li han de servir per conèixer quin és el contingut i la utilitat de la informació comptable que elaboren les empreses.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica.

Amunt

Es tracta d'una assigantura de formación bàsica

Amunt

És recomanable haver superat l'assignatura de:


- Introducció a l'empresa  

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura "Introducció a l'empresa.

Amunt

Competències específiques 

1 - Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

2 - Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris d'acompliment

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

 

Comprendre: Entendre els conceptes i processos utilitzats per a l'obtenció de les dades comptables

Aplicar: Executar els estàndards establerts a partir de les dades comptables obtingudes

Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

Aplicar: Aplicar la normativa comptable d'acord amb la situació esdevinguda en cada moment

 

 

Objectius

Aquestes competències senyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

Aplicar els principals conceptes de la tècnica comptable, i explicar el contingut bàsic i la utilitat dels estats financers, dins del marc legal espanyol.

Conèixer el concepte, els objectius bàsics i la metodologia de l'anàlisi d'estats financers.

Aproximació a les principals tècniques i eines utilitzades en l'anàlisi dels estats financers, i estudi de les implicacions de la liquiditat, la solvència i la rendibilitat empresarial.

Conèixer les bases dels diferents sistemes de costos, elaborar el seu compte de resultats i captar la importància entre cada un d'ells.

Calcular el punt d'equilibri, i aplicar els conceptes i tècniques de costos a la presa de decisions.

Conèixer els diferents tipus i tècniques d'elaboració dels pressuposts així com els avantatges i limitacions associats a cada un d'ells, i ser capaços d'obtenir uns estats financers pressupostats a partir d'unes estimacions d'ingressos i despeses futures.                      

Competències transversals

1 - Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

2 - Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, en l'àmbit acadèmic i professional

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències transversals vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris d'acompliment

Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

Organitzar la informació seleccionada.

Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, en l'àmbit acadèmic i professional.

Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.

 

Amunt

L'assignatura està dividida en cinc mòduls. 

Mòdul 1. Conceptes bàsics de la comptabilitat 

En aquest primer mòdul estudiarem les funcions, la utilitat i els usuaris de la informació comptable, mentre descrivim breument el marc legal de la comptabilitat a Espanya i esbossem el procés de reformes que li ha portat al seu estat actual.

 1. Finalitats de la comptabilitat

2. Els Usuaris de la comptabilitat

3. Divisió de la comptabilitat

4. La Normativa Espanyola sobre informació comptable

5. Revisió del Pla General de Comptabilitat

6. Les funcions de la comptabilitat financera

7. Llibres i documents de la informació comptable 

Mòdul 2. Continguts dels Estats financers

En el segon mòdul revisarem amb detall el contingut i el significat dels estats financers que elaboren les empreses.  

1. El marc conceptual

2. Formulació de les comptes anuals

3. El contingut dels documents bàsics


Mòdul 3. Anàlisi dels estats financers  

En el tercer mòdul presentarem els conceptes i tècniques que utilitzen els agents per analitzar els estats financers.  

1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers

2. Anàlisi del patrimoni de l'empresa

3. Anàlisi de la rendibilitat

4. Anàlisi d'ingressos i despeses

5. Introducció a l'anàlisi dels fluxos de l'empresa


Mòdul 4. Comptabilitat i gestió de costos

En el quart mòdul estudiarem els conceptes que permeten als professionals conèixer els costos que es generen en la seva empresa i, partint d'això, prendre les millors decisions relatives a la producció i als preus.  

1. La connexió entre la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos

2. El concepte de cost

3. Tipus de costos

4. Els diferents sistemes de càlcul de costos

5. Noves tendències en el càlcul de costos

6. Els costos per a la presa de decisions

Mòdul 5. Gestió pressupostaria 

En aquest cinquè, i últim mòdul, revisarem les tècniques relacionades amb l'elaboració i el control dels pressuposts.  

1.  La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica

2. Tècniques pressupostàries

3. El procés pressupostari

4. Components del pressupost global de l'empresa

5. El Control del pressupost

6. Altres eines de gestió. El Quadre de Comandament integral  

Amunt

Material Suport
Introducció a la informació financera PDF
Vídeo 1: El llindar de la rendibilitat Audiovisual
Vídeo 2: Introducció al concepte i càlcul de l'amortització comptable Audiovisual
Vídeo 3: Les desviacions calculades a partir del pressupost flexible Audiovisual

Amunt

Mòduls didàctics, en format paper que els rep l'estudiant al seu domicili i en pdf disponible a l'aula.

3 Videos de diferents conceptes.

Materials on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples.

Podeu accedir a ells en format pdf. a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Guies d'estudi

Amunt

Amat, Joan; Soldevila, Pilar (2007). Control presupuestario. Barcelona: Gestión 2000.

Amat, Oriol (2008). Análisis económico financiero. 20ª edición. Barcelona: Gestión 2000.

Amat, Oriol (2008). Comprender la contabilidad y las finanzas. 3ª edición. Barcelona: Gestión 2000.

Amat, Oriol (2008). Comprender el nuevo PGC. 3ª. Barcelona: Gestión 2000.

Amat, Oriol; Soldevila, Pilar (2010). Contabilidad de gestión de costes. Barcelona: Ed. Profit.

González, J. (2011). Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera. Fundamentos teóricos y aplicaciones. 4ª edición. Madrid: Ediciones Pirámide.

Label, W.; de León, J. (2015). Contabilidad para no contables. 4ªedición. Madrid. Ediciones Pirámide.

Omeñaca, J. (2008). Contabilidad general. 12ª edición actualizada. Barcelona: Deusto.

Rocafort, A; Ferrer, V. (2008). Contabilidad de costes. Fundamentos y ejercicios resueltos. Barcelona: Ed. Profit.

Amunt

La metodologia definida per la Universitat, sobre la base dels materials didàctics i l'ús del campus, defineix el següent marc de treball de l'assignatura.

Ús del campus


 · Planificació

En aquest espai de l'aula trobareu el calendari docent de l'assignatura. Allà es recullen les dates clau del semestre a més d'altres informacions, com els enunciats, i guies de resolució de les activitats, entre d'altres.


 · Espai de comunicació 

A través de les eines per a la comunicació actualment disponibles a l'aula, la interacció del professor consultor amb els estudiants s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler del professor. Aquest és l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les següents informacions:

1) Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc

2) Requeriments de presentació, dates de lliurament, etc. de les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació continuada.

3) Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.

4) Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.

Debat. A través d'aquest espai es realitzarà la discussió dels casos pràctics o debats que proposi el consultor. S'espera, doncs, la vostra participació!

Fòrum. Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i el consultor de l'assignatura, on es podran plantejar:

-        Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants desitgen compartir amb els seus companys.

-        Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.

-        Comentaris, observacions d'errades, suggeriments per a la millora del material de l'assignatura.

-        ... i qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura que desitgeu plantejar!

 · Avaluació 

En aquest espai, també trobareu, entre d'altres, la bústia a la que cal dirigir les activitats resoltes d'avaluació continuada -i a la que només té accés el professorat consultor- i el registre de qualificacions. 
L'estudiant farà arribar al consultor la seva activitat d'avaluació continuada per mitjà d'aquest espai durant algun dels dies compresos entre la data d'inici i la data final assenyalada a l'espai de Planificació. Tenint en compte que la data de tancament de l'activitat és una data límit, es recomana no esgotar el termini de lliurament. Igualment, la tramesa de solucions a les aules impedeix prendre en consideració les activitats que es lliurin posteriorment

   

Ús del material 


Es recomana llegir tot el mòdul i no aturar-se per un concepte o un dubte
que, potser més endavant es desenvolupa o s'aclareix, o no té rellevància, comptablement parlant, però que sí que ho és per a entendre una actuació comptable concreta.

Però si continua el dubte feu-lo extensiu al consultor, aquest intentarà que la resposta sigui el més ràpida possible. Si la consulta es repeteix per part d'uns quants estudiants, a part de prendre'n nota per la possible correcció del material didàctic, enviarà resposta a tothom i, a més a més, la penjarà dins el tauler del professor. A mesura que avanci el curs, i en funció de les consultes rebudes, el consultor pot indicar un seguit de recomanacions per tal de facilitar i fer més àgils les comunicacions.

Cadascú té unes preferències personals per a estudiar, així i tot, l'estudiant hauria d'observar una sèrie d'indicacions sobre la manera d'enfocar l'estudi de l'assignatura

- La part teòrica no s'ha d'aprendre de memòria, s'ha de conèixer, s'ha d'assimilar, ja que després serà útil per a resoldre els problemes

- Cal respectar l'ordre seqüencial dels mòduls. Els mòduls són consecutius, i es recomana que l'estudiant segueixi l'ordre establert a l'hora de treballar els diferents temes

- Els continguts són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal i com han estat programats pels seus autors. El mòdul 5 desvetlla molts dubtes, però cal arribar-hi amb els conceptes molt clars

- Abans de fer els supòsits finals, s'ha de llegir, sintetitzar i comprendre el mòdul corresponent

- Per a resoldre un supòsit s'ha de llegir molt bé l'enunciat, comprendre el problema i la qüestió plantejada

- Ningú ha nascut amb un manual de comptabilitat sota el braç, per a aprendre cal esforçar-se. Com a mètode d'aprenentatge "l'assaig/error" ha funcionat, funciona i funcionarà sempre

- Sobretot cal practicar molt, i si és possible a mà.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació de l'assignatura es pot obtenir per una doble via:

1) D'una banda, si s'ha superat l'Avaluació Continuada (AC), es pot realitzar una prova de síntesi (PS) presencial. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la mitja entre la nota de la prova de síntesi i la nota de l'AC, tenint en compte els percentatges anteriorment establerts. 

2) De l'altra, tant si s'ha superat l'AC com si no, es pot fer un examen final presencial. Si s'ha superat l'AC, la qualificació final s'obtindrà de la mitja entre la nota de l'examen i la nota de l'AC. Si no, la qualificació final serà la que s'obtingui a l'examen.

L'avaluació continuada és l'opció recomanada a la nostra universitat. En aquest sentit, és important entendre-la no tan sols com un instrument per a l'avaluació durant el semestre, sinó com una eina per a l'aprenentatge progressiu dels continguts de l'assignatura.

La metodologia de treball pròpia de l'avaluació continuada ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'aprenentatge:

- Us permet establir un ritme de seguiment i treball constant necessari per a l'aprenentatge. El fet d'anar avançant progressivament en l'estudi, treball i assimilació del contingut de l'assignatura contribueix a arribar, d'una forma més amena, a l'assoliment final d'uns bons coneixements.

- Us permet ponderar el grau d'assimilació del contingut que aneu treballant mitjançant l'activitat, alhora que pot posar de relleu dubtes que amb l'estudi individual haurien passat inadvertits. El fet d'incidir sobre determinats conceptes des de diferents òptiques de forma recurrent fa de l'avaluació continuada una eina útil per al vostre aprenentatge.

- Permet al consultor valorar si heu assolit els coneixements que es tracten als mòduls didàctics de l'assignatura.

És clar que el seguiment de l'avaluació continuada requereix un esforç important per la vostra part, però és totalment recomanable i constitueix un factor clau per a la consecució amb èxit dels objectius de l'assignatura.  

Activitats d'avaluació continuada
Durant el semestre es proposaran 5 activitats d'avaluació continuada (PAC). La relació entre les activitats d'avaluació continuada (PAC) i els continguts dels mòduls didàctics és el següent:  

PAC1. Mòdul 1 i 2 (part pràctica + qüestionari)
PAC2. Mòdul 3 (part pràctica + debat)
PAC3. Mòdul 4 (part pràctica + qüestionari)
PAC4. Mòdul 5 (part pràctica + debat)
PAC5. Mòduls 1 a 5 (Obligatori) pràctica

 Per optar a superar l'avaluació continuada serà necessari haver lliurat un mínim de 4 activitats (IMPORTANT: la PAC5 és obligatoria) d'acord amb els requisits que s'estableixen a continuació:

- Haver obtingut una nota mínima de3,5 punts en totes les PACs

- Que una de les quatre activitats sigui la PEC5, ja que aquesta és de caràcter obligatori.

La nota final de l'avaluació continuada es determinarà tenint en compte la mitjana aritmètica de quatre de les qualificacions parcials obtingudes, entrant en el càlcul, la qualificació de la PEC5 causa del seu caràcter obligatori, i les tres millors de les restants. També es tindrà en compte la progressió dels resultats. 

L'AC es considerarà superat quan la mitjana calculada d'acord amb el indicat anteriorment tingui un valor igual o superior a 5. 

MOLT IMPORTANT: 

- NO es podrà, per tant, superar l'AC en els següents casos: 

     - Tenir dos o més PACs qualificades com a "no presentat" i/o amb notes menors de 3,5 punts

     - No presentar la PAC5 o que aquesta sigui qualificada amb una nota inferior a 3,5 punts

 NO superar l'Avaluació Continuada (AC) implica que l'estudiant no tindrà dret a realitzar la PS, sinó que ha d'anar directament a l'Examen. 

És valorarà positivament el lliurament de les 5 activitats proposades (sense la mateixa no es tindrà accés a la possible obtenció de la M.H.)    


A més, la Universitat té establert que els estudiants heu de lliurar almenys un 50% de les activitats d'avaluació continuada proposades per tal que la qualificació final d'avaluació continuada que aconseguiu sigui diferent de N. En el marc d'aquesta assignatura, aquest criteri es concreta en la necessitat de presentar un mínim de dues PACs per a tenir dret a rebre una qualificació final d'avaluació continuada. Així doncs, als estudiants que lliurin una o cap de les PACs se'ls assignarà una N ("no qualificat") com a nota final de l'avaluació continuada. 

Cada una de les activitats pot incloure un o més exercicis pràctics i/o teòrics de raonament, la resolució d'algun supòsit o cas, el debat teòric d'un concepte, l'ús actiu de la Xarxa a fi de buscar informació relacionada amb la matèria treballada, i/o l'anàlisi o debat d'algun aspecte de la nova economia que guardi relació amb el contingut de l'assignatura. A més, es podrà demanar la consulta de la Biblioteca de la UOC i la navegació per Internet per a realitzar les tasques de recerca d'informació que es plantejaran a les activitats d'avaluació continuada de l'assignatura.

Els exercicis d'avaluació continuada són personals i la resolució de les activitats haurà de ser necessàriament individual. Això no impedeix el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l'activitat, però sí exigeix el lliurament d'una activitat individual i diferenciada, en quant al fons i a la forma. 

El lliurament d'una activitat d'avaluació continuada copiada o duplicada d'altres estudiant/(e)s del mateix grup o d'un altre diferent (PLAGI), suposarà per a tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos-, la consideració de l'activitat com suspesa (D) i que els estudiants no podran superar l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada, i per tant, no tindran dret a realitzar la PS, sinó que hauran d'anar directament a l'Examen. 

Davant qualsevol incidència d'aquest tipus, el professor consultor donarà coneixement d'aquesta situació als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a la seva bústia personal.

EXTRA: A les PACs 2 i 4 s'oferiran als estudiantes debats com exercici addicional en la PAC, on la màxima puntuació serà 1 punt addicional en la nota final de la PAC. 

0,5 punts pertanyeran a la qualitat de la informació oferta, i els 0,5 punts restants a la participació en el debat. 

 

Amunt

L'avaluació final de l'assignatura es pot obtenir per una doble via: Els estudiants poden optar per un sistema d'avaluació continuada o per la realització d'una única prova d'avaluació final.


Sistema d'avaluació continuada

Els estudiants que segueixin i superin l'avaluació continuada (és a dir, si la qualificació final de l'avaluació continuada ha estat A,B, o C+), poden concloure l'avaluació amb una prova de síntesi (PS) del conjunt de competències de l'assignatura. 


L'objectiu
de la prova de síntesi és verificar el nivell de coneixements assolits per l'estudiant després d'haver realitzat de forma satisfactoria les activitats d'avaluació continuada.

La qualificació de la prova de síntesi es té en compte a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'assignatura, mitjançant l'encreuament de la qualificació de l'avaluació continuada i de la prova de síntesi, el qual podeu consultar a l'apartat avaluació/ consulta del model d'avaluació, d'aquest pla docent.

La durada d'aquesta prova serà de 1 hora.

Examen final

Si l'estudiant no ha superat l'avaluació continuada (és a dir, si la qualificació final de l'avaluació continuada ha estat C-, D o N), haurà de fer un examen final per a poder superar l'assignatura.

També es pot acollir a aquesta opció l'estudiant que vulgui millorar la qualificació obtinguda a l'avaluació continuada. 
En aquest darrer cas, la qualificació d'avaluació continuada es té en compte a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'assignatura, mitjançant l'encreuament de la qualificació de l'avaluació continuada i de l'examen, el qual podeu consultar a l'apartat avaluació/consulta del model d'avaluació d'aquest pla docent.

Aquesta prova tindrà una durada de 2 hores.

Amunt

 

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, tindreu disponibles els enunciats de les proves d'avaluació continuada.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions a través de l'activitat corresponent, apartat "solució". La solució a les activitats en forma de respostes orientatives és una eina important d'aprenentatge. Cal que contrasteu les respostes orientatives amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació i d'aprenentatge fonamental per a garantir l'adequat seguiment de l'assignatura.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada (RAC), accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes habitualment en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El consultor informarà al tauler de la seva publicació i donarà feedback-si s'escau- dels errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula.

D'altra banda i en el mateix registre d'avaluació continuada (RAC) també proporcionarà feedback personalitzat a tots aquells estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge i seguiment de l'assignatura.

En tot cas, qualsevol estudiant pot demanar aclariments o dubtes sobre la seva prova en particular al consultor durant els dies posteriors a la publicació de la solució de la PAC.

Amunt