Contractació pública i activitat administrativa Codi:  21.229    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Amb l'assignatura "Contractació pública i activitat administrativa" ens endinsem en  l'estudi del dret administratiu en línea de continuitat amb allò que  s'ha estudiant en cursos anteriors del Grau, en especial, les bases constitucionals de l'organització i funcionament de l'Administració així com el règim jurídic dels actes administratius i del procediment. En un altre curs es completarà aquesta matèria  amb l'estudi de l'activitat expropiatòria, així com el règim jurídic dels bens públics i de l'urbanisme.

En aquest context, la present assignatura compren dos grans línies temàtiques:

1. D'una banda, s'aborda allò que tradicionalment s'ha denominat l'estudi de les formes de l'activitat administrativa, és a dir, la descripció i l'anàlisi de les principals manifestacions típiques de l'activitat de l'administració que, segons els criteris de sistematització més consolidats, se sol classificar en: Activitat de limitació (autoritzacions i altres procediments de control preventiu i ex post de les activitats privades) Activitat de foment (en especial les subvencions) i Servei públic. S'inclou també l'estudi de l'activitat sancionadora, i altre formes més novedoses com és l'activitat de regulació. Es dedicarà la necessària atenció a cadascuna d'aquestes manifestacions, posant especial èmfasi en aquelles que són més rellevants des d'un punt de vista jurídic.

2. Tot seguit, s'entra en l'estudi del règim de la contractació pública, de màxima importància pràctica en l'àmbit de l'administració. Es tracta, com veurem, d'un règim legal molt condicionat per les directives comunitàries sobre aquesta matèria, i que ha estat objecte de constants modificacions legislatives. Veurem com el simple fet del finançament públic d'un contracte comporta una sèrie de condicionaments a la llibertat de contractar, sobretot pel que fa a la elecció del contractista. I, en un pas més enllà, veurem també com la presència de l'administració pública com a part contractant comporta una modulació substancial de la institució del contracte tal com és conegut en l'àmbit del dret privat.

Amunt

Dins del pla d'estudis del grau interuniversitari de Gestió i Administració Pública que ofereixen la UOC i la UB de forma conjunta, l'assignatura Contractació pública i activitat Administrativa es planteja com a matèria obligatòria, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits europeus (ETCS) equivalents, orientativament, a 150 hores de dedicació de l'alumnat. 

L'assignatura proporciona una formació específica en matèria de contractació pública i de l'activitat administrativa d'intervenció, de foment i de servei públic, així com en matèria dret administratiu sancionador. D'aquesta manera l'assignatura, juntament amb les altres assignatures a que s'ha fet referència, doten a l'alumnat d'un coneixement ampli del dret administratiu general, el qual configura un dels pilars fonamentals del grau en Gestió i administració pública, en el marc de l'enfocament plurisdiplinar que fa  l'Administtració i de la gestió pública, seguint allò que estableix el seu pla d'estudis.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura en el camp professional dels nostres graduats és molt important i directa. Un bon professional en la gestió i administració pública no pot prescindir, com és obvi, d'un bon coneixement de l'activitat de l'administració i del seu règim jurídic: la contractació, les autoritzacions, les subvencions, les sancions, ect... formen part del dia a dia de l'administració pública, com també en formen part essencial les activitats de prestació de serveis públics. Per tant, és  imprescindible, per poder ser un bon gestor públic, coneixer el significat profund i el règim jurídic d'aquestes activitats,  així com dominar els instruments jurídics aplicables en el desenvolupament de les mateixes.

Amunt

L'assignatura Contractació pública i activitat administrativa forma part d'un "paquet" d'assignatures encaminades en el seu conjunt a proporcionar a l'alumnat un coneixent aprofundit de l'Administració pública i del seu dret propi que és el dret administratiu. Per això, tot i que no hi ha cap requisit de coneixements previs per poder-la cursar, és altament recomanable que l'alumnat que es matriculi d'aquesta assignatura hagi superat Estructures administratives, Dret administratiu I i Dret administatiu II

Amunt

Els serveis corresponents de la UOC proporcionen a l'alumnat la necessària informació prèvia a la matricula.

Amunt

L'assignatura es planteja els següents objectius pel que fa als coneixents, habilitats i destreses que ha d'adquirir l'alumnat:

 • comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic de la intervenció administrativa en l'àmbit de les activitats econòmiques i de serveis dels particulars.
 • Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic bàsic de la regulació pública dels serveis d'interès general.
 • Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les ajudes públiques.
 • Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic de la contractació del sector públic.
 • Dominar el vocabulari jurídic precís de la matèria i familiaritzar-se en el maneig d'informes, d'expedients, de decisions i de documentació administrativa en general.
 • Identificar i aplicar la legislació reguladora dels diferents continguts estudiats i aplicar a aquests continguts la doctrina i la jurisprudència corresponents. Resoldre problemes bàsics de legalitat que es plantegin en relació amb els diversos temes que són objecte d'estudi.
 • Treballar en un entorn competitiu i valorar la importància de les aportacions pròpies.
 • Assumir un compromís ètic i responsable en l'estudi i l'aprenentatge de l'assignatura.

Competències:

 • Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Lideratge i capacitat de treball en equip.
 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques. 
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics.
 • Comprensió de les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i evolució històrica.

Amunt

- Plantejament general de les formes de l'activitat administrativa. Evolució històrica, classificació material i principis de les formes de l'activitat Administrativa.

- Estudi particularitzats dels diferents tipus d'activitat: Activitat de limitació, activitat de foment, activitat de servei públic i regulació i activitat sancionadora.

- Estudi del règim jurídic de la contractació del sector públic, en especial el contracte administratiu.

Amunt

Material Suport
L'activitat inspectora i sancionadora PDF
Contractació pública PDF
Activitat de servei públic i regulació PDF
L'activitat de foment PDF
L'activitat d'intervenció PDF

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests materials, poden complementar-se,  per una complerta formació de l'alumnat, amb l'estudi d'algun manual de referència o altre bibliografia recomanada pel professorat. 

Amunt

Les fonts bibliogràfiques de cadascun dels mòdul objecte d'estudi es troben contingudes en el propi material. La bibliografia es recull de forma específica per a cada àmbit concret de la mateixa.

Amunt

Aquesta assignatura s'ubica dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). En conseqüència, la carrega de treball de l'alumnat per aconseguir els objectius d'aprenentage es basa en el sistema de crèdits europeus ECTS (European Credit Transfer System). El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

El seguiment i superació d'aquesta assignatura s'estructura entorn els següents elements

1.- Unitats d'aprenentatge: integrades per materials docents, recursos a l'aula i activitats d'Avaluació continuada (PACs). Al calendari que trobareu a l'inici de l'aula estableix el nombre i el contingut d'aquestes unitats d'aprenentatge.

El correcte seguiment de les activitats i dels exercicis establerts com a itinerari d'aprenentatge per a cada unitat resulta fonamental, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per a aquesta assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge establerts.

2.- Avaluació Continuada: com a part integrant dels itineraris d'aprenentatge establerts, l'avaluació continuada està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic de cara a la qualificació final de l'assignatura, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar el seu procés d'aprenentatge, amb un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat.

En tot cas, cal tenir present que, tot i que no es compleixi amb el ritme (temporització) i mínim de seguiment d'Avaluació Continuada, és fonamental que l'estudiant treballi les PACs i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura per a l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

3.- Espai de síntesi: al tram final del semestre, s'obrirà un periode final de síntesi que durarà fins el primer torn d'examen, durant el qual tots els estudiants podran participar en una bústia específica a on podran plantejar els seus dubtes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Un o diversos consultors resoldran els dubtes plantejats i canalitzarán el tancament de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

La metodologia d'avaluació continuada (AC) ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'autoaprenentatge, ja que permet establir un ritme de seguiment de l'assignatura pautat i permet ponderar a l'estudiant el seu grau d'assimilació dels continguts que va treballant mitjançant les diferents activitats. Per tant, constitueix un factor clau per assolir amb èxit l'objectiu docent de l'assignatura.

Pel que fa l'assignatura Contractació Pública i Activitat Administrativa, l'avaluació continuada estarà formada per un total de tres Proves d'Avaluació Continuada (PACs) que s'aniran proposant en el context de cada unitat d'aprenentatge, en les dates assenyalades en el calendari de l'aula. Cada una de les proves tindrà la mateixa ponderació en la nota de conjunt de l'avaluació continuada Aquestes activitats poden consistir en la realització de tasques molt diverses com, per exemple, el desenvolupament de preguntes, resolució de casos pràctics, comentaris de text, la resposta de qüestionaris, participació en debats, etc. També es pot establir per totes o alguna de les PACs la realització obligatòria d'un qüestionari tipus test sobre els principals continguts de la Unitat que s'estigui treballant. Aquests qüestionaris podran ser generats automàticament a través d'un aplicatiu Moodle i es podran realitzar en qualsevol moment (dintre del termini temporal previst per a cada Unitat), si bé una vegada l'estudiant decideixi iniciar el qüestionari només disposarà d'un temps determinat (per exemple, 15-20 minuts) per completar-lo, sense possibilitat de repetir-lo una segona vegada.

En tot cas, cal tenir en compte que el seguiment de l'avaluació continuada requereix un cert grau d'esforç per part de l'estudiant que es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original; també és important tenir en compte que el seguiment de l'avaluació continuada pressuposa necessàriament la lectura i estudi previ dels materials docents, d'acord amb els itineraris establerts.

La qualificació d'avaluació continuada és qualitativa i s'exposa de la següent manera:

A: Qualificació molt bona

B: Qualificació bona

C+: Qualificació suficient

C-: Qualificació baixa

D: Qualificació molt baixa

N: No s'emet qualificació

 Com ja hem dit, el seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent. En cas que no sigui així, per exemple, responent a les activitats plantejades amb la simple còpia de textos  sense citar a l'autor; o també quan el contingut de l'activitat realitzada sigui clarament insuficient, la qualificació corresponent serà una D. En aquest supòsit, l'estudiant podrà continuar fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'Examen final per superar-la.

La qualificació final de l'Avaluació Continuada vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el semestre. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

 • Per tal de poder superar l'avaluació continuada (AC), l'estudiant ha d'entregar i aprovar com a mínim amb una C+ les 3 PACs. Això no obstant, si un estudiant té una C- en una única PAC pot compensar-la amb les notes obtingudes a les altres PACs. Per tant, si no s'entreguen les 3 PACs, o s'obté una D o dues C-, o una única C- no compensada, no se superarà l'avaluació continuada.
 • La qualificació final d'AC de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (amb un mínim del 50% de PACs lliurades) però no l'han superada.
 • La qualificació final de D es reserva no només als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades), sinó també en aquells casos en què el contingut del treball presentat per l'estudiant sigui clarament insuficient.
 • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat cap PAC o només una.

Cal tenir presents els terminis de lliurament de les activitats que coneixeu des de la primera setmana del semestre a través d'aquest pla docent. Així, els exercicis que no es lliurin en els terminis establerts se'ls assignarà la qualificació N, és a dir, s'optarà per "no emetre qualificació".

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura depén de la situació de l'alumnat al final del període d'avaluació continuada (AC). En particular, cal atendre a les següents opcions:  

- Els estudiants que hagin superat l'AC (A, B i C+), d'acord amb la normativa aprovada per aquest semestre, aprovaran automàticament l'assignatura, sense haver de fer cap prova final addicional.  La nota final de l'AC serà la nota final de l'assignatura. 

- La resta d'estudiants, que no hagin superat l'AC (amb qualificacions C-, D) o bé no s'hi hagin presentat (N), hauran de realitzar l'Examen Final, que serà virtual.  L'examen final ha de servir per acreditar que l'estudiant ha assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs. Des dels serveis operatius de la UOC es donaran les indicacions tècniques necessàries per a la realització de la prova.

Amunt

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, tindreu disponibles les notes de les proves d'avaluació continuada. Al mateix temps, podreu accedir a les solucions a través de l'activitat corresponent, apartat "Criteris de solució". La solució a les activitats en forma de respostes orientatives és una eina important d'aprenentatge. Cal que contrasteu les respostes orientatives amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació i d'aprenentatge fonamental per a garantir l'adequat seguiment de l'assignatura.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes en les dates fixades al calendari; el professor col·laborador informarà al tauler de la seva publicació i donarà feedback -si s'escau- dels errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula.

Amunt