Sistema tributari Codi:  21.232    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'assignatura de Sistema Tributari s'aborda l'estudi de les figures impositives que conformen el sistema tributari actual en els seus diferents nivells d'Hisenda: estatal, autonòmic i local. A més, es pretén que l'estudiant tingui una visió global de tals sistemes tributaris, caracteritzats per la seva complexitat, mutabilitat, extensió, dispersió i heterogeneïtat, que li permeti identificar les relacions que s'estableixen entre els mateixos.

En particular, s'analitzen els elements essencials de cadascun d'aquests impostos per comprendre els diferents mecanismes de liquidació dels mateixos. I, d'altra banda, es proporciona una formació bàsica fiscal que permeti a l'estudiant actualitzar i ampliar en el futur els seus coneixements en aquesta matèria.
A aquests efectes, en primer lloc, s'estudia la fiscalitat directa. Per tant, s'examinen els dos impostos que graven l'obtenció de renda, tant per persones físiques com a jurídiques, residents a Espanya (l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, respectivament), l'impost sobre successions i donacions i l'impost sobre el patrimoni.

En segon lloc, s'analitza la fiscalitat indirecta, prestant-se especial atenció a l'impost sobre el valor afegit, com a màxim exponent dels gravàmens sobre el consum. Així mateix, també s'estudien els impostos especials i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documents.

Finalment, s'aborda la fiscalitat autonòmica i local. D'una banda, en el sistema tributari autonòmic s'analitzen els tributs propis i cedits de les comunitats autònomes de règim comú i es realitza una aproximació als tributs dels règims forals i altres règims especials per raó del territori. I, d'altra banda, en el sistema tributari local s'estudien, bàsicament, els tributs locals, tant obligatoris com voluntaris.

Amunt

El coneixement de la fiscalitat resulta fonamental per al professional que exerceix la seva activitat en l'àmbit de la gestió i l'administració pública, especialment pel que fa al règim dels tributs.

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament l'assignatura "Règim dels ingressos públics"

Amunt

 

Objectius:

1) Identificar els trets essencials de cadascun dels impostos que amb-formen el sistema tributari, en tots els seus nivells d'Hisenda, per entendre les relacions que s'estableixen entre ells.

2) Comprendre els mecanismes de liquidació de les diferents figures tributàries.

3) Dominar les figures tributàries que conformen la fiscalitat directa en el sistema tributari estatal.

4) Conèixer els diferents impostos indirectes del sistema tributari estatal.

5) Assimilar quins són els diferents tributs autonòmics i locals i entendre a quins límits es troben subjectes en la seva configuració.

 Competències:

Competències transversals:

- Ús i aplicació de les TICs en l'àmbit acadèmic i professional.

- Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

- Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques:

- Identificar i comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.

- Conèixer l'estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.

- Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.

- Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.

- Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.

 

Amunt

Mòdul 1. Fiscalitat directa
1) Impost sobre la renda de les persones físiques
2) Impost sobre societats
3) Impost sobre successions i donacions
4) Impost sobre el patrimoni

Mòdul 2. Fiscalitat indirecta
1) Impost sobre el valor afegit
2) Impostos especials
3) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Mòdul 3. Fiscalitat autonòmica i local
1) Sistema tributari autonòmic
2) Sistema tributari local

Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau Gestió i Administració Pública (GAP), dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

Els estudiants comparteixen una aula en què la docència es realitza en català i castellà. El contingut de l'aula i les intervencions de l'equip docent estan disponibles en les dues llengües. I els estudiants poden utilitzar la llengua que vulguin en les seves comunicacions. Els recursos de l'aula estan disponibles també en català i castellà.

L'aprenentatge d'aquesta assignatura s'estructura en diverses unitats d'aprenentatge integrades per materials docents, recursos de l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i activitats d'Avaluació continuada (PACs).

El correcte seguiment de les activitats i els exercicis establerts com a itinerari d'aprenentatge per a cada unitat és fonamental per al desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinaris, i competències professionals) establerts per a aquesta assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge establerts.

L'Avaluació Continuada, com a part integrant dels itineraris d'aprenentatge establerts, està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en un component important de la valoració del rendiment acadèmic de cara a la qualificació final de l'assignatura, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar el seu procés d'aprenentatge, amb un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat.

Encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) i el mínim de seguiment d'Avaluació Continuada, és fonamental que l'estudiant treballi les PACs i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura per a l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

Al tram final de l'assignatura, s'obrirà un període final de síntesi que durarà fins el dia abans del primer torn d'examen, durant el qual tots els estudiants podran participar en una bústia específica a on podran plantejar els seus dubtes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Un o diversos consultors resoldran els dubtes plantejats.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació contínua es composa de quatre proves d'avaluació contínua (PACs) que s'aniran enunciant al llarg del curs en els terminis especificats al calendari de l'aula. Cada PAC es composa d'un test de deu preguntes i de dues activitats de diferent naturalesa: casos pràctics, elaboració de quadres o esquemes, comentaris de normativa o de jurisprudència... La darrera PAC pot consistir en la participació en un debat, elaboració d'un informe, etc.

Les PAC han de ser lliurades dins dels terminis fixats, i que són coneguts des del primer dia del semestre, a través, a més del calendari, d'aquest Pla Docent. En qualsevol cas, el termini de lliurament de cadascuna de les activitats és improrrogable.

El consultor facilitarà unes solucions tipus als exercicis proposats. Cal ressaltar que la finalitat bàsica d'aquestes solucions tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

En tot cas, la simple presentació de les PAC no implica superar l'avaluació, sinó que és necessari que les solucions s'adeqüin als objectius plantejats pel consultor (tenint en compte que en les respostes facilitades es valora tant la correcció de les mateixes com l'argumentació jurídica utilitzada).

Els enunciats, instruccions i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC, tenint present que l'activitat s'ha de resoldre una vegada estudiada la matèria de referència.

El seguiment de l'Avaluació Contínua pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls, d'acord amb els itineraris d'aprenentatge establerts.

La qualificació final d'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el curs.

A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

- Per poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o Al'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una D en una de les proves d'avaluació contínua desqualifica automàticament a l'estudiant per superar l'AC, havent de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

- La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada.

- La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC i afectarà a tots els estudiants implicats (amb independència del nombre de PACs realitzades).

- La qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PACs.

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del pla docent. La UOC disposa de mecanismes i eines de detecció de plagi i còpia. Per ajudar a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la Guia d'elaboració de les PACs disponible en l'apartat "Recursos de l'aula". En casos de plagi, còpia o mal ús del sistema d'AC, la qualificació corresponent serà una D. L'estudiant podrà continuar fent l'AC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

D'altra banda, com ja s'ha assenyalat, al finalitzar l'avaluació contínua, s'obrirà durant uns dies el període de síntesi en l'espai de l'aula habilitat a aquests efectes. Durant aquest període, el consultor farà balanç del que s'ha treballat durant el semestre, al temps que els estudiants podran plantejar els dubtes oportuns relatius a l'assignatura.

Amunt

Prova de síntesi

Els estudiants que han seguit i superat l'avaluació contínua han de realitzar una prova de síntesi presencial. La prova de síntesi, que durarà 60 minuts, pren com a referència els objectius, competències, continguts i activitats treballats en l'avaluació contínua, així com la resta de continguts de l'assignatura.

La prova de síntesi consisteix en respondre dues preguntes breus. Abans de finalitzar el semestre, els professors facilitaran més informació als estudiants sobre la mateixa.

Per superar la prova de síntesi, la qualificació mínima és de 3.5. Si s'assoleix la nota mínima, aleshores la nota de la prova de síntesi es creua amb la nota de l'AC d'acord amb els percentatges esmentats en l'anterior apartat.

Examen final

Els estudiants que no superin o no hagin seguit l'avaluació contínua (qualificacions C-, D o N), o vulguin obtenir una millor qualificació, han de presentar-se a un examen final presencial.

Per a aquells estudiants que no hagin seguit o superat l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda en l'examen final presencial.

Per a aquells altres que busquin una millora en la seva qualificació de l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà la que sorgeixi de l'encreuament de la nota final d'avaluació contínua amb la qualificació obtinguda en l'examen final presencial. En aquest cas, i d'acord amb la normativa acadèmica, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda en l'avaluació contínua.

L'examen final durarà 2 hores i consta de quatre preguntes de desenvolupament. Abans de finalitzar el semestre, els professors facilitaran més informació als estudiants sobre el mateix.

Amunt