Habilitats directives Codi:  21.235    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Qualsevol organització, del tipus que sigui, està constituïda per persones que li donen la seva dimensió real quan posen al servei dels seus objectius les capacitats que posseeixen. Aquestes capacitats es coneixen de forma genèrica com habilitats, o també competències, i es manifesten en la forma de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball.
 
Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament que se'n fa a les organitzacions és el que marca la diferència entre les unes i les altres. I encara que són importants en qualsevol posició laboral, ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.
 
Per tant, el desenvolupament d'habilitats és avui dia essencial per a desenvolupar-se amb èxit tant en la vida professional com personal. Entre aquestes habilitats són d'especial importància les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben una gran quantitat d'aspectes que la major part del temps actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.  Aquest és el marc en el que se situa l'assignatura Habilitats Directives.

Amunt

L'assignatura "Habilitats directives" s'imparteix en els Graus d'ADE, MIM, Turisme, Relacions Laborals i Ocupació, i Gestió de l'Administració Pública.

Dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, forma part de les mencions Comunicacions de màrqueting;  Màrqueting global; Màrqueting digital i comerç electrònic.

Amunt

Competències i Objectius  

Competències transversals  

CT3. Organitzar i planificar l' activitat professional de manera òptima.   

Criteris d'acompliment:

 • Identificar i utilitzar els recursos existents que permetin desenvolupar i organitzar l'activitat professional.
 • Establir els objectius de l'activitat professional, en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització o els objectius de desenvolupament professional.
 • Dissenyar plans d'actuació per dur a terme l'activitat professional.

CT5. Treballar en equip  i virtual en entorns multidisciplinars. 

Criteris d'acompliment:

 • Col·laborar en la definició dels objectius del grup, tot relacionant-los amb els propis.
 • Consensuar les normes de funcionament del grup, i l'organització i la distribució dels processos i les tasques del grup.      
 • Integrar i utilitzar adequadament els recursos tecnològics en les tasques del grup.
 • Contribuir de forma activa dins dels terminis previstos i amb els recursos disponibles, tot respectant les normes de funcionament acordades.    
 • Contribuir a la cohesió de l'equip amb una bona comunicació, tot compartint informació, coneixement i experiències, respectant els punts de vista dels altres, i oferint retroalimentació de forma constructiva.  
 • Actuar constructivament a l'hora de resoldre els conflictes de l'equip. 

CT6. Negociar en l'entorn professional. 

Criteris d'acompliment:

 • Identificar la situació de negociació i cercar la informació per a comprendre les posicions de les dues parts.           
 • Identificar les principals barreres per a una negociació eficaç i saber com superar-les. 
 • Definir l'estratègia a desenvolupar en la situació de negociació identificada, tot considerant la relació a llarg termini amb l'altra part         
 • Utilitzar els processos i les tècniques de negociació adequades per assolir els resultats desitjats.   
 • Generar negociacions "guanyar-guanyar".        
 • Reflexionar sobre els resultats del procés de negociació de cara a la millora de futures negociacions.

Competències específiques

CE4. Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

CE12. Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Ciriteris d'acompliment: 

 • Analitzar i valorar la importància que tenen algunes habilitats directives per al desenvolupament personal i professional.
 • Adquirir eines que facilitin el desenvolupament d'habilitats que són importants per a prendre decisions, relacionar-se amb els altres i treballar amb equips, tant en llocs directius com no directius. Identificar i millorar el nivell d'autoconeixement.
 • Adquirir hàbits i desenvolupar habilitats que ajudin a optimitzar la gestió del temps i a afrontar amb eficiència situacions d'estrès.
 • Reconèixer nivells i necessitats de motivació en l'àmbit laboral, sent capaços d'engegar actuacions que contribueixin a millorar-la.
 • Identificar situacions de conflicte real o potencial, i determinar la millor forma d'abordar-les a cada moment.
 • Desenvolupar capacitats per a organitzar eficientment el treball, delegant tasques i responsabilitats d'acord a les situacions i les característiques dels grups de treball.
 • Adquirir coneixements i instruments per a formar equips capaços de treballar de manera efectiva.
 • Valorar la importància d'una planificació, organització i execució eficient de les reunions de treball.

Amunt

Unitat 1. Autoconeixement. Aquest mòdul aborda una de les habilitats personals que influeixen molt significativament en la vida de les persones i en l'àmbit laboral en el qual actuen: l'autoconeixement. Això és, qui no sap de les seves capacitats o fortaleses i de les seves debilitats difícilment podrà treure partit d'unes i treballar per a disminuir les altres. En la mesura en què es desenvolupa l'autoconeixement també es potencien les capacitats per al coneixement de les altres persones i, per tant, per a treballar amb elles de forma efectiva. La segona habilitat, relacionada directament amb l'autoconeixement, és la capacitat per a controlar i gestionar de forma productiva l'estrès personal. Els seus efectes poden variar molt segons les persones i les situacions, i no sempre té una connotació negativa.  

Unitat 2. Motivar, apoderar i involucrar els altres. Es treballen habilitats essencials en el desenvolupament de funcions directives. Es pretén que es reconegui la necessitat d'entendre els mecanismes que produeixen en les persones el desig d'orientar els seus esforços en pro dels objectius de l'organització per a la qual treballen. Només coneixent-ho, es pot actuar de manera sistemàtica sobre les condicions laborals, de tal manera que actuïn com estimulants de l'esforç.  

Unitat 3. Formació d'equips efectius i treball en equip. Aquest mòdul està integrat per un conjunt d'habilitats directives, de les quals la participació en grups de treball és fonamental. Avui dia, les habilitats de treball en grup o en equip, són les més demandades per les organitzacions de tot tipus, tant per als directius com per a la resta d'empleats. Es treballarà al voltant de la formació d'equips efectius que derivin en equips d'alt rendiment i al voltant de l'eficàcia del treball en equip. Per a assolir-lo, cal desenvolupar altres habilitats, entre elles, la delegació. 

 Unitat 4. Negociar en un entorn professional. Gestió de conflictes i gestió de reunions. La gestió de conflictes és necessària en qualsevol situació en què les persones han de treballar de manera interdependent; aquestes poden tenir enfocaments diferents i/o enfrontats del treball. Es requereix, per tant, saber com actuar quan es produeixen conflictes, de manera que aquests no es converteixin en un obstacle per a l'assoliment dels objectius comuns. A l'assignatura hem passat des de les habilitats individuals (personals) fins a aquelles que es basen en la interacció amb altres persones, bé sigui entre dues (interpersonals) o més persones. Totes les habilitats desenvolupades troben el seu màxim desenvolupament i aplicació en les habilitats de comunicació, sobre les quals ens centrarem en la direcció de reunions   L'assignatura conclou amb una prova final d'aplicació dels conceptes treballats i de les vostres habilitats directives. En concret, us permetrà identificar, analitzar i valorar els principals aspectes del desenvolupament personal i professional experimentats al llarg del semestre.

Amunt

Material Suport
Guia 1. Habilitats personals PDF
Guia 2. Habilitats interpersonals PDF
Guia 3. Habilitats de grup PDF
Guia 4. Habilitats específiques de comunicació PDF

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura els estudiants disposeu del e-book Desarrollo de habilidades directivas de D. Whetten i K. Cameron (9a edició). En l'assignatura no es treballarà tot el contingut del manual. S'ha fet una selecció d'alguns dels temes que es consideren més rellevants tant per a la gestió que cada persona necessita fer del seu món individual interior, com per a una relació adecuada amb les altres, i per a un treball grupal efectiu. Les proves d'avaluació (PAC) s'estructuraran al voltant dels temes que constitueixen les unitats de treball de l'assignatura. La correspondència entre les unitats i els capítols del llibre de Whetten i Cameron se detalla a continuación:

 • Unitat 1. Parte I. Habilidades personales:
  • Capítol 1 - Desarrollo del autoconocimiento (pàgs. 37-83).
  • Capítol 2. Manejo del estrés y el bienestar (pàgs. 85-132).
 • Unitat 2. Parte II. Habilidades interpersonales y Parte III. Habilidades grupales:
  • Capítol 6 - Motivación de los demàs (pàgs. 263-304).
  • Capítol 8. Facultar e involucrar a otros (365-399).
 • Unitat 3. Parte III. Habilidades grupales:
  • Capítol 9. Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo (401-441).
  • Capítol 8. Facultar e involucrar a otros (365-399).
 • Unitat 4. Parte II Habilidades interpersonales y Parte IV. Habilidades específicas de comunicación:
  • Capítol 7. Manejo de conflictos (pàgs. 305-362).
  • Módulo C. Conducción de reunions de Trabajo (551-562).

Amunt

Bibliografia bàsica
 
D. Whetten; K. Cameron (2011). Desarrollo de habilidades directivas (9a. edició). Mèxic: Editorial Pearson / Prentice Hall.
 
Desenvolupa les principals habilitats directives necessàries avui dia per a treballar amb equips de persones diverses i assolir alts nivells d'acompliment.
 
Bibliografia complementària
 
Unitats 1 i 2
 
D. Goleman (1999). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
 
Obra clàssica de Goleman que en complementa una altra d'anterior sobre intel·ligència emocional. S'hi analitzen els diferents components de la intel·ligència emocional aplicada essencialment a situacions pròpies de les organitzacions empresarials. Els components de la intel·ligència emocional són la base de les competències vinculades al desenvolupament d'habilitats directives.
 
S. Robbins (2001). Organizational behaviour (9a. edició). EUA: Prentice Hall International.
 
Les nombroses edicions que ha tingut aquesta obra de Robbins en confirmen el valor com a manual bàsic per a entendre el comportament de les persones en l'entorn laboral. Molts dels aspectes d'aquest comportament (motivació, conflicte, comunicació, etc.) són també part integrant de les habilitats socials i directives.
 
Unitat 3
 
R. P. Blake; J. S. Mouton; R. L. Allen (1993). El trabajo en equipo. Qué es y cómo se hace. Bilbao: Deusto.
 
Llibre que recull les aportacions dels coneguts autors de la graella o grid gerencial que tanta influència ha tingut en les organitzacions per a l'estudi i l'aplicació del lideratge, del comportament organitzacional i per al desenvolupament d'aquestes. Sempre útil per a conèixer el seu punt de vista sobre el grup i integrar les diferents dimensions: individu, grup i organització.
 
F. Gil; C. Ma. Alcover (coord.) (1999). Introducción a la psicología de los grupos. Madrid: Pirámide.
 
Llibre que recull l'experiència investigadora d'aquests dos autors sobre grups en diferents àmbits, inclòs l'organitzatiu. Repassa la literatura existent sobre els grups. S'identifiquen i analitzen les diferents relacions intergrupals, els tipus de grups, els seus processos de formació, canvi i desaparició; les seves ubicació i estructura i els fenòmens de lideratge i influència social que tenen.
 
J. F. Morales (coord.) (1999). Psicología social (2a. edició). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
 
Obra sobre psicologia social que aporta gran informació i els avenços realitzats en investigación en els últims anys, inclosos els duts a terme en el nostre país. Encara que no recull expressament els temes de treball en equip, sí que aplega molts dels aspectes mentals de la vida social, des dels processos bàsics cognitius i emocionals, fins als estereotips, processos d'atribució i emocions. També aborda el tema de les relacions interpersonals, les actituds i el seu canvi i els processos col·lectius, qüestions de gran importància en el desenvolupament de les habilitats directives.
 
G. M. Spreitzer (1992). When organizations dare: the dynamics of individual empowerment in the workplace. Unpublished doctoral dissertation. University of Michigan.
 
Unitat 4
 
D. Seeking; J. Farrer (2000). Cómo organizar eficazmente conferencias y reuniones. Madrid:
FC Editorial.
 
Obra senzilla, amena i pràctica, amb gran quantitat d'exemples que poden servir de referència en aquesta matèria. Útil als que s'enfronten tant a l'organització d'una activitat senzilla com a una de complexa: des d'una reunió fins a una conferència, però també esdeveniments socials. Especialment recomanat per a persones amb càrrecs directius i personal administratiu.
 
B. Demory (1992). Cómo dirigir y animar reuniones de trabajo. Bilbao: Ediciones Deusto.
 
B. Demory (1998). Dirija sus reuniones. Ediciones Granica.
 
Dos llibres del mateix autor, expert en comunicació i en creativitat. En el primer fa referència a les qualitats d'un director, la preparació de les reunions, com iniciar-les i com solucionar els bloquejos que impedeixen la consecució d'objectius, i com tancar o acabar una reunió. En el segon planteja com dirigir reunions contestant seixanta preguntes sobre el tema.
 
R. F. Miller (2000). Organice sus reuniones de manera óptima en una semana. Ediciones Gestión
2000.
 
Aquest llibre proposa una sèrie d'idees i principis organitzatius destinats a potenciar els aspectes
positius de les reunions i minimitzar el risc de fracàs. Les reunions de treball són una arma de doble tall: per una part permeten la coordinació, possibiliten el contrast d'idees, afavoreixen les visions de conjunt; per l'altra, mal aprofitades, poden ser una pèrdua de temps i un veritable llast per a la productivitat.
 
J. García Jiménez (2000). La comunicación interna. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
 
Aquesta obra, el principal tema de la qual és la comunicació interna de les organitzacions, té un capítol, el 13, dedicat a la celebració de reunions que pot ser molt útil per a completar els coneixements que es donen en el mòdul de la comunicació.
 
J. E. Tropman (1996). Effective meetings: Improving group decision making. Londres: Thousand
Oaks.

Amunt

Els 6 crèdits d'aquesta assignatura es tradueixen en una càrrega de treball de 150 hores comptant la teoria (estudi i preguntes al consultor) i la pràctica (participació als espais del campus, resolució d'exercicis i casos, etc.).  Depenent de l'experiència prèvia de cada estudiant, la seva facilitat pels continguts d'aquesta assignatura, o la pròpia dinàmica del curs, aquest nombre d'hores es pot veure incrementat o reduït en cada cas.

Cal tenir en compte que:

 1. al finalitzar les quatre unitats es plantejarà una prova final que recollirà els aspectes fonamentals treballats a l'assignatura relacionats amb conceptes rellevants i actuals de l'àmbit de les competències directives. 
 2. en la assignatura es plantejaran al menys dos PAC que hauran de realitzar-se en grup (total o parcialment).

Planificació

La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura, tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar de forma general a cada una de les unitats. El que es proposa està pensat perquè pugueu seguir adequadament l'avaluació continuada que s'ha establert per a l'assignatura. 

Cada una de les activitats inclourà un o més exercicis pràctics per al desenvolupament de les competències.  A continuació teniu un esquema del pla de treball en relació a les competències a desenvolupar.

PAC

 Competències

Criteris d'acompliment

 Activitats

PAC1. Autoconeixement.

CE12. Capacitat per a l' orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

1. Analitzar i valorar la importància que tenen algunes habilitats directives per al desenvolupament personal i professional.

2. Identificar i millorar el nivell d'autoconeixement.

3. Adquirir hàbits i desenvolupar habilitats que ajudin a optimitzar la gestió del temps ia afrontar amb eficiència situacions d'estrès.

Activitat individual:

Qüestionaris per a l'autoconeixement.

Exercicis pràctics per a la millora de la planificació i desenvolupament professional.

 

 CT3. Organitzar i planificar l' activitat professional de manera òptima. 

1. Identificar i utilitzar els recursos existents que permetin desenvolupar i organitzar l'activitat professional.

2. Establir els objectius de l'activitat professional, en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització o els objectius de desenvolupament professional.

PAC2. Motivar, empoderar i involucrar els altres

 CE12. Capacitat per a l' orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

1. Adquirir les eines que facilitin el desenvolupament d'habilitats que són importants per prendre decisions, relacionar-se amb els altres, i treballar en equips, tant en llocs de treball directius com no directius.

2.  Reconèixer nivells i necessitats de motivació en l'àmbit laboral, sent capaços de posar en marxa actuacions que contribueixin a millorar-la.

3. Desenvolupar capacitats per a organitzar eficientment el treball, delegant tasques i responsabilitats, d'acord a les situacions i les característiques dels grups de treball.

Activitat tipus: resolució de casos, jocs de rol a través de casos o visualització de videos, etc.

 

 

PAC3. Formació d'equips efectius i treball en equip

 

 CT5. Treballar en equip i virtualment en entorns multidisciplinars.

1. Col·laborar en la definició dels objectius del grup, relacionant-los amb els propis.

2. Consensuar les normes de funcionament del grup, l'organització i la distribució dels processos i les tasques del grup.

3. Integrar i utilitzar adequadament els recursos tecnològics en les tasques del grup.

4. Contribuir de forma activa dins dels terminis previstos i amb els recursos disponibles, tot respectant les normes de funcionament acordades.

Creació de grups. Activitat grupal.

Activitat tipus: treball col·laboratiu, avaluació compartida.

Activitat individual: qüestionaris, reflexió crítica, resolució de casos.

 

 CE12. Capacitat per a l' orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

 

1. Desenvolupar capacitats per a organitzar eficientment el treball, delegant tasques i responsabilitats, d'acord a les situacions i les característiques dels grups de treball.

2. Adquirir coneixements i instruments per a formar equips capaços de treballar de manera efectiva.

 

 

 

 

 

 

 

PAC 4. Negociar en un entorn professional. Gestió de conflictes. Gestió de reunions.

 

 

CT5. Treballar en equip i virtualment en entorns multidisciplinars.

 

1. Contribuir a la cohesió de l'equip amb una bona comunicació, compartint informació, coneixement i experiències, respectant els punts de vista dels altres, i oferint retroalimentació de manera constructiva.

2. Actuar constructivament a l'hora de resoldre els conflictes de l'equip.

Actividad grupal.

Activitats tipus: joc de rol, reunions on-line, informes col·laboratius, avaluació compartida del funcionament del grup, etc

Activitat individual tipus: Informe de l' experiencia, etc.

 

 

 

 

 

CT6. Negociar en un entorn professional.

 

1. Identificar la situació de negociació i buscar la informació per comprendre les posicions de les dues parts.

2. Identificar les principals barreres per a una negociació eficaç i saber com superar-les.

3. Definir l'estratègia a desenvolupar en la situació de negociació identificada, considerant la relació a llarg termini amb l'altra part.

4. Utilitzar els processos i les tècniques de negociació adequades per aconseguir els resultats desitjats.

5. Generar negociacions "guanyar-guanyar".

6. Reflexionar sobre els resultats del procés de negociació de cara a la millora de futures negociacions.

CE12. Capacitat per a l' orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

1. Identificar situacions de conflicte real o potencial i determinar la millor forma d'abordar-los en cada moment.

2. Valorar la importància d'una planificació, organització i execució eficient de les reunions de treball.

PAC 5. Prova final. Sïntesi i aplicació   

 

 CE12. Capacitat per a l' orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

 

1. Adquirir les eines que facilitin el desenvolupament d'habilitats que són importants per prendre decisions, relacionar-se amb els altres, i treballar en equips, tant en lloc de treball directius com no directius.

2. Adquirir coneixements i instruments per a formar equips capaços de treballar de manera efectiva.

Activitat individual: síntesi d'allò après a l'assignatura. Autoavaluació, detectar punts forts i febles, i establir un pla de desenvolupament personal per a la millora continua.

 

 

 CE11. Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials. 

1. Generar plans per al desenvolupament d'habilitats directives.

2. Reconèixer la importància de l'anàlisi i implementació adequats al llarg del procés de desenvolupament dels plans de desenvolupament  d'habilitats directives.

3. Planificar i reconèixer la importància de l'avaluació i seguiment dels plans de desenvolupament directiu, i establir mecanismes per fer-ho.

 CT3. Organitzar i planificar l' activitat professional de manera òptima. 

1. Dissenyar plans d'actuació per dur a terme l'activitat professional.

Cada activitat/PAC incorpora la informació per a poder desenvolupar-la satisfactòriament i obtenir feedback formatiu:

 • Presentació de l'activitat
 • Competències assignades
 • Objectius d'aprenentatge
 • Recursos d'aprenentatge: materials, fonts d'informació i altres
 • Enunciat: amb els criteris d'avaluació
 • Solució orientativa de la PAC
 • Rúbriques (criteris per a l'avaluació de cadascuna de les activitats).

Espais de comunicació

L'aula de l'assignatura se situa al centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge i facilita l'organització de la informació i dels recursos necessaris per a portar-la a terme. A continuació farem un breu comentari sobre els diferents espais que s'utilitzaran, de forma habitual, a l'assignatura i quina és la seva dinàmica.

La metodologia de treball a seguir per desenvolupar aquesta assignatura està en funció del context que facilita la Universitat Oberta de Catalunya en el marc del Campus Virtual. Els espais que disposeu a l'aula són els següents:

Tauler del professor. Aquest és el principal espai de comunicació del/de la consultor/a amb els/les estudiants, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les següents informacions:

 • Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de més i menys importància, dificultat, etc.
 • Requeriments de presentació i dates de lliurament de les activitats que formen part de l'avaluació continuada.
 • Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.
 • Comentaris diversos referents al seguiment del curs.
 • Posada en comú de respostes a dubtes particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions sobre les activitats d'avaluació continuada plantejades.

Fòrum. Aquest és un espai obert a les iniciatives de tots els estudiants i/o consultors de l'assignatura, per tal de fer-hi:

 • Dubtes, comentaris i qüestions referits als continguts de l'assignatura que els estudiants vulguin compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants vulguin plantejar com a debat.
 • Comentaris sobre la marxa del curs en si mateix o l'actuació del consultor.
 • Comentaris, observació d'errades i suggerències sobre els materials de l'assignatura.
 • ... I qualsevol altra cosa a iniciativa dels estudiants!

Altres espais habilitats, l'ús del qual està sotmès als requeriments de les PAC:

Langblog. Aquest nou recurs permet gravar i pujar arxius d'àudio i vídeo, els quals poden ser escoltats, vistos o comentats fàcilment pels/per les companys/es de l'assignatura. També és possible preparar vídeos que combinin la vostra imatge i veu amb un document en pantalla (com una presentació en PowerPoint, per exemple). (Veure tutorial per a la captura de pantalla i càmera web).*Nota: enllaços operatius únicament des del Campus.

Google apps. Espai per a la realització de reunions virtuals en grup.

Grups de treball. Espais per a configurar equips de treball.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es supera a través de l'Avaluació continuada, no hi ha examen ni prova de síntesi presencial. Per tant, el seguiment de l'avaluació continuada és imprescindible per a la superació de l'assignatura.

Al llarg del semestre es proposaran 5 activitats o proves d'avaluació continuada (PAC). 

PAC 1: Unitat 1 
PAC 2: Unitat 2
PAC 3: Unitat 3 
PAC 4: Unitat 4 
PAC 5: Prova final

Per superar l'assignatura, cal presentar les 5 PAC i superar-ne com a mínim 4. En el cas que totes les PAC estiguin superades, la nota final de l'assignatura s'obtindrà a partir del promig de les 4 millors qualificacions. La prova final (PAC5) permet millorar la qualificació de l'AC, en casos en què hi ha dubte en la qualificació final.

El ventall de qualificacions que l'estudiant pot obtenir és el següent: A, B, C+, C- i D. És possible que els resultats de la primera activitat siguin fluixos i que ràpidament s'obtingui una millora en el rendiment. És per això que un no s'ha de desanimar de forma prematura i abandonar pels resultats inicials. Per a determinar la nota final es tindrà en compte la mitjana de les notes parcials obtingudes així com la progressió dels resutats.

Altres consideracions:

 • En cas que l'estudiant no hagi lliurat una de les PAC justificant-ne la causa, podrà optar a superar l'AC segons indicacions del seu consultor.
 • El lliurament de la prova final és imprescindible per poder superar l'AC.
 • El fet que dues activitats hagin estat qualificades amb una C- o una D, comporta l'obtenció d'una C- o D com a qualificació final d'AC. 
 • La qualificació final N (No Presentat) s'assigna quan no s'han presentat cap o només una de les activitats d'avaluació continuada.

Accés a l'enunciat i lliurament de les PAC

S'accedeix als enunciats de les activitats d'avaluació continuada i a les solucions corresponents a través de l'espai central de l'aula de la unitat corresponent.

ELS ENUNCIATS DE LES PAC ES LLIURARAN PUNTUALMENT en les dates previstes. CAL CONSULTAR-LOS tan bon punt siguin accessibles, ja que algunes activitats poden requerir assolir fites intermitges, com és el cas de les activitats grupals que es proposaran al llarg del semestre.

 L'estudiant farà arribar al consultor la seva activitat d'avaluació continuada per mitjà del Registre d'Avaluació Continuada durant algun dels dies compresos entre la data d'inici i la data final assenyalades a l'aula. Un cop tancat el termini de lliurament de les activitats, l'endemà, el consultor farà pública la resolució de l'activitat, circumstància que impedeix prendre en consideració les activitats que es lliurin posteriorment.

Cal que tingueu, doncs, els terminis de lliurament de les activitats, i que coneixereu des de la primera setmana del semestre a través d'aquest Pla docent. Com que els terminis són màxims, us recomanem no exhaurir-los, es recomana no esgotar el termini de lliurament. 

Cal seguir les indicacions i consells addicionals sobre el format i l'estructura en què s'han de respondre les activitats plantejades en els enunciats de la PAC, complir els requisits formals que s'especifiquen a continuació:

 • Les pàgines del document han d'estar numerades i es farà constar el nombre total de pàgines del mateix.
 • Heu d'indicar totes les fonts d'informació que heu fet servir en forma de referències bibliogràfiques al de pàgina. Caldrà que afegiu l'adreça URL si heu extret la informació d'Internet.
 • Les referències bibliogràfica s'han de recollir a partir dels mateixos criteris de citació bibliogràfica utilitzats en els materials didàctics i a les publicacions de la Universitat.

Còpia i plagi

 

Està totalment prohibit plagiar i/o copiar en les activitats d'avaluació continuada.

Tal i com s'indica en la normativa acadèmica de la Universitat: "El procés d'avaluació (...) es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats" (pàg. 37).

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació continuada utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o autors i/o d'altres semestres. Els responsables seran tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos.

 

Per evitar incórrer en plagi, podem tenir en compte els suggeriments següents:

 • No s'han d'usar idees d'altre sense conèixer la font
 • No s'ha d'exposar un argument d'altre com si fos propi
 • A l'hora de desenvolupar una idea no s'ha de presentar un pensament aliè com si fos propi
 • Una aportació no pot estar basada en el desenvolupament d'un pensament exacte al d'un altre
 • No s'han d'exposar les pròpies idees exactament de la mateixa manera que ho ha fet algú altre, malgrat que s'identifiqui la font

Tots els exercicis lliurats pels estudiants per a la seva avaluació seran processats per un programari de detecció de plagi i còpia. Els casos de plagi i còpia poden haver estat identificats mitjançant aquest programari, així com també a través de la pròpia correcció i avaluació de l'exercici per part del consultor.

En cas de detectar plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per a tots els implicats seran les següents:

 • Es suspèn l'activitat lliurada amb una D
 • L'estudiant no pot seguir l'avaluació continuada de l'assignatura (la nota final d'AC serà D).
 • Per superar l'assignatura l'estudiant haurà necessariament de superar l'examen final; en cas que l'assignatura no tingui prova final quedarà suspesa.
 • Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

En cas de detectar còpia o reiteració de plagi, juntament amb les accions comentades, des de l'assessoria jurídica s'iniciarà un procediment disciplinari d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professor responsable de l'assignatura informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a les seves bústies personals. També posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar només a través de l'avaluació continuada, no hi ha proves ni exàmens finals presencials. Per superar l'assignatura, cal presentar les 5 PEC, i superar-ne un mínim de 4. Si s'han superat les 5 activitats, el promig es realitza amb les 4 millors notes.
 

Amunt

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, tindreu disponibles els enunciats de les proves d'avaluació continuada.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions corresponents. La solució a les activitats en forma de respostes tipus ha de constituir una eina important a l'hora de preparar l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre-us que les contrasteu amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació. 

D'altra banda, el consultor farà el seguiment de la vostra progressió en l'assignatura i us farà arribar els seus comentaris i reflexions entorn a la vostra participació, al vostre treball i/o a les activitats que heu presentat.

 Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professor consultor informarà al tauler de la seva publicació i si s'escau indicarà els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

D'altra banda i en el mateix registre d'avaluació continuada (globus al costat de la nota) també proporcionarà feedback personalitzat a tots aquells estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge i seguiment de l'assignatura. En tot cas, qualsevol estudiant pot demanar aclariments o dubtes sobre la seva prova en particular al consultor durant els dies posteriors a la publicació de la PAC. Passat el termini d'una setmana ja no es podran demanar revisions de la nota de la PAC corresponent.

 

Amunt