Comptabilitat pública Codi:  21.236    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Comptabilitat Pública", és una de les assignatures obligatòries previstes al pla d'estudis del grau de GAP.  Té una càrrega docent de 6 crèdits.

L'assignatura aporta els coneixements teòrics i pràctics necessaris per entendre el model comptable de l'administració pública: els subjectes, el pla comptable, les tècniques de registre i l'anàlisi de la informació comptable i financera pública. Per tant és una assignatura central en la formació dels gestors públics, essent imprescindible la seva superació per l'obtenció del grau de GAP.

Amunt

Dins del pla d'estudis del grau interuniversitari de Gestió i Administració Pública UOC-UB, l'assignatura "Comptabilitat publica" forma part de la matèria "Economia", integrada per un conjunt d'assignatures distribuides al llarg dels diversos semestres en que es calendaritzen els estudis.  En concret, la nostra assignatura és una de les obligatòries que s'han de superar per l'obtenció del Grau, i està pensada per ser cursada en el setè semestre de la carrera; te una càrrega lectiva de 6 crèdits europeus (ETCS) equivalents, orientativament, a 150 hores de dedicació de l'alumnat.

Amunt

En el camp professional dels graduats en Gestió i Administració Pública, aquesta assignatura té un interès capdalt, ja que un bon gestor públic no pot prescindir d'una bona base de coneixent de la comptabilitat pública, tant per la possible necessitat de treballar directament amb un instrument tant important de la gestió,  com per l'evident importància de conèixer la comptabilitat per poder analitzar, interpretar o prendre decisions en altres àmbits de la gestió pública que hi estiguin directament o indirectament relacionats.   

Amunt

Per cursar l'assignatura no es requerixen uns concrets coneixements previs, però es molt recomanable haver superat les assignatures "Economia Política" i  "Hisenda Pública", per doten a l'alumnat d'una base que permet un millor assoliment dels objectius de l'assignatura de Comptabilitat Pública.

Amunt

Els seveis corresponents de la UOC proporcionen a l'alumnat la necessària informació prèvia a la matrícula. 

Amunt

Objectius:

Els objectius de l'assignatura són els de dotar l'alumnat dels coneixements teòrics i pràctics que li permetin coneixer  les particularitats de la comptabilitat que s'aplica a les administracions publiques. En particular, es pretén, que domini el pressupost com a eina bàsica de gestió pública, que sàpiga analitzar l'execució pressupostària en les diverses administracions, i que aprengui a interpretar els principals estats financers públic i a avaluar la gestió dels recursos públics. En superar l'assignatura l'alumnat haurà d'haver assolit els següents objectius:

- Conèixer els conceptes i mètodes de la comptabilitat del sector públic, tant des del vessant teòric com des del pràctic.
- Saber aplicar els fonaments de la comptabilitat pública.
- Conèixer els principals assentaments de la comptabilitat pública.
- Conèixer com s'elaboren i s'interpreten els principals estats financers.
- Adquirir coneixements bàsics sobre la rendició de comptes del sector públic.

Competències:

Competències transversals:

 • Us i aplicació de les TIC's a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima
 • Assumir lideratge i capacitat de treball en equip.

 Competències específiques:

 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmic-financers de les administracions públiques.

Amunt

 • La comptabilitat pública: els subjectes.
 • El model de comptabilitat pública.
 • El cicle financer i el patrimoni de les administracions públiques.
 • Les operacions comptables.
 • La rendició de comptes.

Amunt

Material Suport
Comptabilitat pública XML
Comptabilitat pública DAISY
Comptabilitat pública EPUB 2.0
Comptabilitat pública MOBIPOCKET
Comptabilitat pública KARAOKE
Comptabilitat pública HTML5
Comptabilitat pública PDF

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests materials poden complementar-se,  per una complerta formació de l'alumnat, amb l'estudi d'algun manual de referència o altre bibliografia recomanada pel professorat. 

Amunt

Aquesta assignatura s'ubica dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). En conseqüència, la carrega de treball de l'alumnat per aconseguir els objectius d'aprenentage es basa en el sistema de crèdits europeus ECTS (European Credit Transfer System). El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

El seguiment i superació d'aquesta assignatura s'estructura entorn els següents elements

1.- Unitats d'aprenentatge: integrades per materials docents, recursos a l'aula i activitats d'Avaluació continuada (PACs). Al calendari que trobareu a l'inici de l'aula estableix el nombre i el contingut d'aquestes unitats d'aprenentatge.

El correcte seguiment de les activitats i dels exercicis establerts com a itinerari d'aprenentatge per a cada unitat resulta fonamental, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per a aquesta assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge establerts.

2.- Avaluació Continuada: com a part integrant dels itineraris d'aprenentatge establerts, l'avaluació continuada està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic de cara a la qualificació final de l'assignatura, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar el seu procés d'aprenentatge, amb un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat.

En tot cas, cal tenir present que, tot i que no es compleixi amb el ritme (temporització) i mínim de seguiment d'Avaluació Continuada, és fonamental que l'estudiant treballi les PACs i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura per a l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

3.- Espai de síntesi: al tram final del semestre, s'obrirà un periode final de síntesi que durarà fins el primer torn d'examen, durant el qual tots els estudiants podran participar en una bústia específica a on podran plantejar els seus dubtes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Un o diversos consultors resoldran els dubtes plantejats i canalitzarán el tancament de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

La metodologia d'avaluació continuada (AC) ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'autoaprenentatge, ja que permet establir un ritme de seguiment de l'assignatura pautat i permet ponderar a l'estudiant el seu grau d'assimilació dels continguts que va treballant mitjançant les diferents activitats. Per tant, constitueix un factor clau per assolir amb èxit l'objectiu docent de l'assignatura.

Pel que fa l'assignatura Comptabilitat Pública, l'avaluació continuada estarà formada per un total de quatre Proves d'Avaluació Continuada (PACs) que s'aniran proposant en el context de cada unitat d'aprenentatge, en les dates assenyalades en el calendari de l'aula. Cada una de les proves tindrà la mateixa ponderació en la nota de conjunt de l'avaluació continuada Aquestes activitats poden consistir en la realització de tasques molt diverses com, per exemple, el desenvolupament de preguntes, resolució de casos pràctics, comentaris de text, la resposta de qüestionaris, participació en debats, etc. També es pot establir per totes o alguna de les PACs la realització obligatòria d'un qüestionari tipus test sobre els principals continguts de la Unitat que s'estigui treballant. Aquests qüestionaris podran ser generats automàticament a través d'un aplicatiu Moodle i es podran realitzar en qualsevol moment (dintre del termini temporal previst per a cada Unitat), si bé una vegada l'estudiant decideixi iniciar el qüestionari només disposarà d'un temps determinat (per exemple, 15-20 minuts) per completar-lo, sense possibilitat de repetir-lo una segona vegada.

En tot cas, cal tenir en compte que el seguiment de l'avaluació continuada requereix un cert grau d'esforç per part de l'estudiant que es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original; també és important tenir en compte que el seguiment de l'avaluació continuada pressuposa necessàriament la lectura i estudi previ dels materials docents, d'acord amb els itineraris establerts.

La qualificació d'avaluació continuada és qualitativa i s'exposa de la següent manera:

A: Qualificació molt bona

B: Qualificació bona

C+: Qualificació suficient

C-: Qualificació baixa

D: Qualificació molt baixa

N: No s'emet qualificació

Com ja hem dit, el seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent. En cas que no sigui així, per exemple, responent a les activitats plantejades amb la simple còpia de textos  sense citar a l'autor; o també quan el contingut de l'activitat realitzada sigui clarament insuficient, la qualificació corresponent serà una D. En aquest supòsit, l'estudiant podrà continuar fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'Examen final per superar-la.

La qualificació final de l'Avaluació Continuada vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el semestre. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

 • Per tal de poder superar l'avaluació continuada (AC), l'estudiant ha d'entregar i aprovar com a mínim amb una C+ les 4 PACs. Això no obstant, si un estudiant té una C- en una única PAC pot compensar-la amb les notes obtingudes a les altres PACs. Per tant, si no s'entreguen les 4 PACs, o s'obté una D o dues C-, o una única C- no compensada, no se superarà l'avaluació continuada.
 • La qualificació final d'AC de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (amb un mínim del 50% de PACs lliurades) però no l'han superada.
 • La qualificació final de D es reserva no només als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades), sinó també en aquells casos en què el contingut del treball presentat per l'estudiant sigui clarament insuficient.
 • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat cap PAC o només una.

Cal tenir presents els terminis de lliurament de les activitats que coneixeu des de la primera setmana del semestre a través d'aquest pla docent. Així, els exercicis que no es lliurin en els terminis establerts se'ls assignarà la qualificació N, és a dir, s'optarà per "no emetre qualificació".

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura estarà en funció del model de seguiment escollit: seguiment i superació de l'Avaluació Continuada + Prova de Síntesi (presencial), o realització d'un Examen final (presencial).

Els estudiants que hagin realitzat l'AC satisfactòriament (una qualificació final d'AC de  A, B, C+; nota numèrica de 5 punts o més), hauran de fer una prova de síntesi (presencial) d'un màxim d'una hora de durada que tindrà com a objectiu completar el procés d'aprenentatge realitzat al llarg del curs i l'assoliment dels objectius i competències de l'assignatura. La nota que s'obtingui en aquesta prova final farà encreuament amb la nota d'AC i donarà lloc a la qualificació final de l'assignatura, d'acord amb els criteris de l'apartat "Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA)", que es pot consultar en aquest Pla Docent.

En relació a les Proves de Síntesi, cal tenir en compte els següents aspectes:

-  La Prova de Síntesi avalua l'assoliment de les competències de l'assignatura treballades en l'Avaluació Continuada.

-  Per poder fer la Prova de Síntesi cal haver superat l'Avaluació Continuada.

-  La Prova de Síntesi està pensada per poder ser realitzada en una hora.

La resta d'estudiants (qualificacions finals d'AC de C-, D, N; nota numèrica inferior a 5 punts), hauran d'acreditar a l'Examen Final que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs. Aquest examen tindrà una durada de dues hores.

Amunt

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, tindreu disponibles les notes de les proves d'avaluació continuada. Al mateix temps, podreu accedir a les solucions a través de l'activitat corresponent, apartat "Criteris de solució". La solució a les activitats en forma de respostes orientatives és una eina important d'aprenentatge. Cal que contrasteu les respostes orientatives amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació i d'aprenentatge fonamental per a garantir l'adequat seguiment de l'assignatura.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes en les dates fixades al calendari; el professor col·laborador informarà al tauler de la seva publicació i donarà feedback -si s'escau- dels errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula.

Amunt