Dret i govern local Codi:  21.237    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret i Govern Local té per objecte l'estudi del règim jurídic del govern local. Aquest règim jurídic és complex tant per la pluralitat de fonts normatives que incideixen sobre el mateix (internacionals, estatals, autonòmiques i locals) com per la dinàmica institucional de l'Administració local a Espanya.

En aquesta assignatura s'analitzen els elements en que es basa el govern local (autonomia local, principi democràtic i de suficiència financera), els elements que conformen el municipi i l'organització municipal, les competències del municipi i les potestats municipals. Finalment, també s'estudien les entitats locals supramunicipals i les formules associatives locals.

Al llarg del curs es fa referència a les modificacions que ha experimentat el dret local en els darrers anys per donar resposta a la crisi econòmica i a l'aplicació dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a les administracions locals.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Gestió i Administració (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix conjuntament amb la Universitat de Barcelona dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

En aquest sentit, l'assignatura de Dret i Govern Local s'ofereix un cop s'han assolit ja uns determinats coneixements en l'àmbit del Dret Públic (a través de les assignatures Estructures Administratives i Dret Administratiu I).

Amunt

Les Administracions públiques locals han viscut una gran expansió en les darreres dècades, esdevenint un actor clau en el conjunt de les Administracions públiques. El sector públic local inclou els municipis, però també diputacions, comarques, ens associatius com les mancomunitats o els consorcis o ens instrumentals depenents (organismes autònoms, empreses públiques, etc.). El sector públic local es configura doncs com un conjunt de milers d'ens, responsables de la prestació de bona part dels serveis públics.

Els continguts de l'assignatura es projecten en molts àmbits professionals, directament a través dels ens locals o en l'exercici professional (advocats, consultors, etc.), en molts àmbits com l'urbanisme, la regulació de l'espai públic, la prestació de serveis públics, les sancions administratives, etc. Dret i Govern Local esdevé una assignatura que té una clara orientació a qualsevol activitat relacionada amb el sector públic local, tant per aquelles persones que treballin o vulguin treballar al sector públic com per a qualsevol professional que s'hi hagi de relacionar.

Amunt

Objectius:

 • Conèixer el marc normatiu del govern local
 • Analitzar els elements fonamentals del govern local
 • Identificar els elements que conformen el municipi
 • Explorar les competències i potestats local
 • Conèixer les entitats que conformen el nivell supramunicipal i les fórmules associatives locals

Competències:
Competències transversals:

- Us i aplicació de les TIC's a l'àmbit acadèmic i professional.

- Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

- Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant a les llengües pròpies com a una llengua estrangera.

- Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

- Lideratge i capacitat de treball en equip.


Competències específiques:

- Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic del govern local.

- Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions locals.

- Identificar els elements que conformen el municipi.

- Analitzar els fonaments teòrics i els principis bàsics dels governs locals.

- Entendre i aplicar el sistema de fonts al govern local.

- Reconèixer i analitzar els diferents ens locals.

Amunt

 • Marc normatiu del govern local
 • Elements fonamentals del Govern Local. El principi d’autonomia local.
 • Els elements del municipi
 • Competències i potestats municipals
 • El nivell supramunicipal. Fórmules associatives locals

Amunt

Material Suport
Contractació temporal a l'Administración Pública: última jurisprudència Audiovisual
Els processos d' estabilització del personal no permanent en el sector públic Audiovisual
Aspectes laborals de la llei de contractes del sector públic Audiovisual
Treballadors indefinits no fixes Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests mòduls didàctics han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant, per això és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'un manual de la matèria, com el del professor J. L. Rivero Ysern: Manual de Derecho Local. Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 2015.

Per altra banda, per tal d'ampliar el contingut d'alguns dels apartats dels mòduls, teniu també al vostre abast, com a material complementari de l'assignatura, i en l'apartat de fonts d'informació de l'espai de recursos de l'aula, diversos articles, estudis o parts de monografies que, o bé es corresponen a lectures que s'indiquen en els mateixos mòduls, o bé són útils, a criteri dels professors, per aprofundir alguns dels temes tractats; en alguns casos aquests textos poden ser necessaris per a treballar les activitats complementàries del semestre i, per això, es poden anar ampliant al llarg del curs.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del nou Grau de Gestió i Administració Pública (UOC-UB), dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura.

El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit, sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant. 

1.-Pautes generals de treball: És recomanable fer el màxim ús de les possibilitats que ofereix el campus virtual: espais de trobada i intercanvi, fòrums, debats, etc. De gran interès és també el material que trobareu a la secció de "fonts d'informació" de l'espai dels materials i fonts de l'assignatura, on podreu accedir, entre altres, al material web de l'assignatura, a diferents lectures que permeten consolidar i aprofundir el contingut dels mòduls didàctics, així com enllaços a diverses normes o bases de dades jurídiques.

Com ja sabeu, és molt aconsellable treballar sempre amb el text de les normes a les quals es fa referència. En aquest sentit, i junt amb la Constitució espanyola de 1978, en aquesta assignatura ens referirem, entre d'altres, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), i en el cas de Catalunya, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 30/2010, de 3 d'agost, de Vegueries o a la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2.-Pautes per a la preparació dels temes: Per la preparació del tema es prendrà com a punt de referència els materials didàctics elaborats per la UOC, sent molt recomanable complementar-los a través dels altres materials als quals venim al·ludint. D'aquesta forma, es podrà obtenir una visió més completa de l'assignatura, al mateix temps que s'estarà en millors condicions de preparar els casos pràctics i les possibles intervencions en els debats.

3.- Pautes per a la realització dels casos pràctics: Les respostes que es donin als casos pràctics han d'estar fonamentades i raonades jurídicament. Per tant, no és suficient amb meres afirmacions, sinó que cal recolzar les afirmacions amb legislació, amb jurisprudència, amb l'opinió d'altres autors, o bé amb tots els materials disponibles.

Finalment, us recomanem que, en la mesura que pugueu, seguiu l'avaluació continuada. I això per diverses raons: en primer lloc, perquè l'experiència ens demostra, cada semestre, que és el mitjà més eficaç per superar l'assignatura, i, en segon lloc, perquè és, també, un mitjà que s'ha demostrat útil i adequat per a un aprenentatge correcte de l'assignatura. Tampoc cal insistir gaire en les bondats del mètode: a partir d'un treball continuat i evitant un esforç final únic, l'estudiant adquireix els coneixements, les habilitats i les competències que conformen els objectius de l'assignatura. L'AC, òbviament, requereix un esforç, però com que és un esforç continuat i repartit durant tot un semestre és més fàcil de seguir per a l'estudiant. En aquest sentit, les activitats d'avaluació continuada han estat dissenyades per completar el vostre aprenentatge de la matèria. 

4.-Espai de síntesi. Al tram final del semestre, i fins al primer torn d'exàmens, s'habilitarà un espai de síntesi en el que el consultor canalitzarà el tancament de l'assignatura i els estudiants podran formular els dubtes i preguntes sobre els continguts materials de l'assignatura i l'avaluació final.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

La metodologia d'avaluació continuada (AC) ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'autoaprenentatge ja que permet establir un ritme de seguiment de l'assignatura pautat i permet ponderar a l'estudiant el seu grau d'assimilació dels continguts que va treballant mitjançant les diferents activitats, pel que constitueix un factor clau per assolir amb èxit l'objectiu docent de l'assignatura.

Cal deixar clar, però, que el seguiment de l'avaluació continuada requereix un cert grau d'esforç per part de l'estudiant, que es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, tenint present, a més, que la UOC disposa de mecanismes eficaços de detecció de plagi o de còpia. En aquests casos, i amb independència de quin sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes se'n poden derivar les sancions disciplinaries corresponents per infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants.

Activitats de l'avaluació continuada

L'avaluació continuada es composa de quatre activitats  (PACs) que s'aniran enunciant al llarg del curs (en els terminis especificats al calendari de l'aula). Aquestes activitats poden consistir en la realització de tasques molts diverses com, per exemple, la resolució de supòsits de fet i qüestions que caldrà contestar raonadament, comentaris de text i/o de jurisprudència, participació en debats, etc.

Per altra banda, el seguiment de l'Avaluació Continuada pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi previ dels materials docents, d'acord amb els itineraris establerts.

La qualificació d'avaluació continuada és qualitativa i s'exposa de la següent manera: molt bona (A), bona (B), suficient (C+), baixa (C-), molt baixa (D), no valorada (N).

Com ja hem dit, el seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent. En cas que no sigui així, per exemple mitjançant la utilització com a resposta de les activitats de la simple còpia de textos sense cita d'autor (ja siguin de llibres, de material provinent d'internet o d'altres companys) o també quan el contingut de l'activitat realitzada sigui clarament insuficient, la qualificació corresponent serà una D. En aquest supòsit, l'estudiant podrà continuar fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'Examen final per superar-la.

La qualificació final de l'Avaluació Continuada vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el semestre. En aquest sentit, per a establir la qualificació final d´AC es ponderarà a més del nombre de PACs realitzades, els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment dels coneixements i les competències acadèmiques i professionals que s'estableixen per aquesta assignatura.

Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera: 

 • Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció de dues C- o una D en els exercici d'AC desqualifica automàticament a l'estudiant per superar-la.
 • La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada. 
 • La qualificació final de D es reserva no només als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades), sinó també en aquells casos en què el contingut del treball presentat per l'estudiant sigui clarament insuficient.
 • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PACs.

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura consistirà en una prova presencial escrita on caldrà acreditar que s'han assolit els objectius de l'assignatura. Per a la realització d'aquesta prova no es permetrà l'ús de materials de consulta ni cap altre material complementari. La superació, o no, de l'Avaluació Continua determinarà el contingut de la prova presencial.

En primer lloc, per als estudiants que hagin superat l'AC (A, B i C+), l'avaluació d'aquesta assignatura consistirà en la realització d'una Prova de Síntesi, de caràcter presencial i d´una durada màxima d'1 hora. En canvi, per a aquells estudiants que no hagin seguit l'AC o no l'hagin superada (C-, D o N) es preveu la realització d'un Examen, de caràcter presencial i d´una durada màxima de dues hores.

La qualificació de la prova de síntesi i de l'examen farà creuament amb la nota final de l'Avaluació Continuada d'acord amb el quadre del model d'avaluacions finals.

1.- Prova de Síntesi

La Prova de Síntesi consisteix en una prova presencial escrita, que està pensada per poder ser realitzada en una hora, i que té com a objectiu completar el procés d'aprenentatge realitzat al llarg del curs, així caldrà acreditar que s'han treballat satisfactòriament les diferents competències de l'assignatura, el que suposa també el domini de tot el material docent de l'assignatura i no únicament de les PACs realitzades.

La nota d'AC farà encreuament amb la nota que s'obtingui a la prova final i donarà lloc a la qualificació final de l'assignatura.

2.- Examen Final

La resta d'estudiants (amb qualificacions C-, D, N) hauran d'acreditar a l'Examen Final que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs.

Amunt