Pràcticum Codi:  21.238    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Practicum de Gestió i Administració Pública, de caràcter obligatori, es desenvolupa en un entorn exclusivament virtual. Aquest Practicum virtual presenta una sèrie de particularitats respecte la resta d'assignatures d'aquest Grau, des de la perspectiva del seu plantejament general, contingut i objectius. No és una assignatura de continguts en el sentit tradicional, és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius d'un determinat àmbit de la  Gestió i l'Administració Pública, sinó que la finalitat és que l'estudiant apliqui els coneixements adquirits al llarg del Grau. 

Amunt

El mòdul del Pràcticum consta d'una única assignatura, de 6 crèdits ECTS, que pretén que l'estudiant apliqui la totalitat de les competències adquirides en el Grau mitjançant la realització de les pràctiques professionals de característiques reals, ja sigui presencialment o bé a través de la simulació virtual. 

En aquest sentit, el Pràcticum permet als estudiants utilitzar tots els recursos, eines i estratègies que necessita un professional per a realitzar pràctiques en l'àmbit de la gestió i l'administració pública. Les característiques d'aquest mòdul, per tant, són l'orientació pràctica, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, la transversalitat i l'acostament a la realitat professional. 

Amunt

El Pràcticum es projecta, bàsicament, sobre el camp de la pràctica  en la gestió i administració pública, tant des del punt de vista professional pràctic -com pot ser l'exercici de les funcions pròpies de l'activitat professional en centres o institucions públiques - com des del punt de vista de l'àmbit de la recerca empírica, portant a terme un treball de camp qualitatiu o quantitatiu, d'anàlisi econòmica, jurídica o política.

Els graduats en Gestió i Administració Pública obtenen les competències i les habilitats necessàries tant per a satisfer les demandes laborals relatives als cossos superiors i tècnics de l'Administració pública, com, d'altra banda, per a integrar-se en el sector privat, en la multiplicitat d'actors i empreses que es relacionen amb l'Administració (com, per exemple, consultories, organitzacions polítiques, empreses concessionàries de serveis públics, contractistes de l'Administració, fundacions o ONG).  

 

Amunt

L'assignatura de Pràcticum es projecte al final dela trajectòria formativa de l'estudiant, per tant, aquest haurà d' exercitar les competències que ha anat treballant  i integrant al llarg dels semestres cursats.

Per cursar el Pràcticum els estudiants hauran d'haver superat 198 crèdits, dels quals, 60 són d'assignatures de formació bàsica i 138 d'assignatures de formació obligatòria. 

Amunt

Per poder cursar el Practicum l'estudiant haurà d'haver superat 186 crèdits, dels quals, 60 són assignatures de formació bàsica i 126 assignatures de formació obligatòria.

Amunt

Objectiu

L'objectiu general del Practicum és posar l'estudiant en situació d'exercir com un treballador/a d'un organismes públic, una empresa, una ONG, o qualsevol altra entitat que treballi amb/o per a l'Administració Pública.
En aquest mòdul pràctic es mobilitzen totes les competències treballades en les assignatures que formen part dels tres mòduls que el precedeixen (bàsic, obligatori i optatitivitat) projectant la seva aplicació a diferents situacions i rols professionals. Els resultats als quals es vincula l'avaluació de l'adquisició d'aquestes competències per part de l'estudiant s'obtindran a través de la resolució de diferents situacions que haurà d'afrontar l'estudiant i la realització d'un dictamen final sobre un tema relacionat amb alguna de les matèries treballades al llarg dels estudis.

Competències


Competències transversals:

 • Us i aplicació de les TIC's a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com a una llengua extrangera.


Competències específiques:

 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer la estructura, organizatció i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Disenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmic i financera del sector públic.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu dels diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i cualitatius per a la gestió pública.
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estrategies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmic-financers de les administracions públiques.
 • Comprensió de les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i evolució històrica.
 • Coneixement dels aspectes més rellevants de la història política i social contemporània.
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració.
 • Reconeixer i analitzar las principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.
 • Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dintre de l'àrea de la gestió i administració pública.

Amunt

El Pràcticum virtual presenta una sèrie de particularitats respecte la resta d'assignatures d'aquest Grau, des de la perspectiva del seu plantejament general, contingut i objectius. No és una assignatura de continguts en el sentit tradicional, és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius d'un determinat àmbit de la Gestió i l'Administració Pública, sinó que es tracta de que l'estudiant apliqui els coneixements adquirits al llarg del Grau.

L'objectiu del Pràcticum, assignatura virtual obligatòria de 6 crèdits ECTS, és posar l'estudiant en situació d'exercir com un treballador d'un organismes públic, una empresa, una ONG, o qualsevol altra entitat que treballi amb o per a l'Administració Pública.

Així doncs, no es tracta d'estudiar nous continguts. Se suposa que aquests ja els teniu. Del que ara es tracta és d'aplicar-los en un entorn professional. Teniu coneixements jurídics, econòmics, de ciència política, de gestió pública i de caràcter instrumental, que us han de permetre fer-vos una idea del que implica la gestió en un organisme públic o en aquelles entitats públiques o privades que treballen amb l'Administració o per a ella. L'objectiu del pràcticum és contribuir a donar-vos una idea de quines poden ser les vostres tasques diàries en una d'aquestes entitats.

Aquestes pràctiques virtuals les realitzeu en un escriptori virtual situat a l'ajuntament d'Oberta sota la direcció d'un tutor/a que us ajudarà a realitzar els tres encàrrecs del semestre.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 AVALUACIÓ CONTINUA

Els encàrrecs s'han de lliurar únicament a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC).

Les qualificacions es podran consultar a través del mateix aplicatiu (RAC) en què es lliuren els encàrrecs.

La realització dels encàrrecs és responsabilitat personal de cada estudiant en pràctiques. La còpia literal de textos o part de textos extrets de qualsevol font d'informació (internet, llibres de text, etc.) així com el lliurament d'un encàrrec copiat o duplicat d'altres estudiants, del mateix grup o d'un altre diferent, comportarà directament el suspens de l'assignatura per a tots els estudiants implicats.

La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants.

L'avaluació en el Pràcticum consisteix en la valoració que fa el professor col·laborador (en funcions de tutor/a de pràctiques) del treball que l'estudiant ha anat realitzant al llarg del semestre. Per tal de tenir una orientació de la vostra evolució, els encàrrecs que aneu treballant seran qualificats amb una nota, que podreu consultar en el registre d'avaluació continuada aproximadament una setmana després de la seva entrega. En aquest sentit, i donat que no es tracta d'elaborar una PAC, no es penjarà cap model de solució. El que sí farà el tutor/a quan es publiqui la nota es adjuntar al costat de la qualificació (en el RAC) un comentari de la tasca que l'estudiant ha dut a terme.

En el RAC hi haurà una entrada diferent per a cada encàrrec, on hi constarà la data de lliurament corresponent.

Per superar l'assignatura és requisit imprescindible lliurar tots els encàrrecs dins del termini indicat i no haver obtingut una qualificació negativa en més d'un encàrrec. Dues C- al llarg de l'AC impediexen superar el Practicum.

La qualificació final serà una valoració global i ponderada que podrà tenir en compte l'evolució que hagi mostrat l'estudiant. No hi haurà ni examen ni prova de síntesi, de manera que la nota final serà la qualificació que resulti de la mitjana dels 4 encàrrecs de l'avaluació continuada.

 

Amunt

Aquesta assignatura es supera per AC.

La nota final serà la mitjana que resulti de la mitjana dels 4 encàrrecs de l'avaluació continuada.

Amunt