Matemàtica financera per a l'Administració pública Codi:  21.240    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura es centra en l’estudi de les eines matemàtiques bàsiques per a la valoració de les operacions financeres de finançament que es pacten en el mercat financer i que formen part de la gestió financera de les administracions públiques. Així, en primer lloc, s’estudiaran dues eines que són la base per a l’anàlisi de les operacions financeres de finançament: els règims financers i les rendes financeres. Posteriorment, s’aplicaran aquestes eines a l’anàlisi i la valoració dels elements que intervenen en dues de les principals fonts de finançament extern amb les que compten les administracions públiques: els préstecs financers i les emissions de deute.

Amunt

Dins el grau en Gestió i Administració Pública, l'assignatura Matemàtica financera per a l'Administració Pública és una asignatura optativa.

Amunt

L'assignatura Matemàtica financera per a l'Administració pública és útil en la gestió empresarial en general i, en aquest cas, en particular, en la gestió financera de les administracions públiques.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Objectius
 • Conèixer els instruments financers necessaris per analitzar les operacions financeres de finançament. 
 • Calcular i interpretar el valor de les variables que defineixen una operació.
 • Entendre i saber calcular el valor financer de les operacions financeres.
 • Saber utilitzar el full de càlcul per a la quantificació de les variables.

Competències
Competències transversals:
 • Ser capaç d’analitzar, organitzar i planificar l’activitat professional de manera òptima. 
 • Tenir capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor.
 • Tenir capacitat per a l’aprenentatge autònom i l’adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per al disseny i gestió de projectes. 

Competències específiques:
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l’entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l’activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d’anàlisis quantitatius i qualitatius per a la gestió pública. 
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmics i financers de les administracions públiques.

Amunt

Introducció: Règims financers i rendes financeres

 • Operació financera
 • Règims financers.
 • Rendes financeres

Préstecs

 • Introducció als préstecs
 • Préstecs amb amortització única de capital
 • Préstecs amb amortització periòdica de capital
 • Cancel·lacions i revisions
 • Carències

Deute públic

 • Introducció a les emissions de deute públic de l'Estat
 • Lletres del Tresor
 • Bons i obligacions de l'Estat

Amunt

Material Suport
Matemàtica financera per a l'Administració pública PDF

Amunt

Bibliografia

 • Badía, C.; Galisteo, M.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Sarrasí, F. J. (2015). Matemàtica Financera. Anàlisis d'operacions de finançament. Barcelona: UB. ISBN:978-84-475-3909-3.
 • Pons Cardell, Ma. A.; Preixens Benedicto, T. (2010). Valoració d'operacions financeres. Eureca Media SL. FUOC. ISBN:978-84-692-8523-7.

Pàgines web

Amunt

Es recomana seguir el pla de treball següent:

 • Llegir detingudament la teoria dels mòduls.
 • Resoldre els exemples que il·lustren la teoria.

Heu de tenir present que els estudis que esteu cursant són a distància. Haureu de'anar estudiant els mòduls pel vostre compte, i això no és gens fàcil. En general, per llegir materials de màtemàtiques s'ha d'estar molt concentrat. Llegiu atentament. Quan arribeu a paràgrafs que no entengueu, torneu-los a llegir. Si no hi ha manera d'entendre el que us estan explicant, continueu amb la lectura. Molt possiblement els exemples que trobareu més endavant us ajudaran a entendre aquella part en la que us havíeu perdut. Tingueu paper i llapis per anar seguint els exemples paral·lelament a les explicacions dels materials. Obviament, els dubtes que no pugueu resoldre, pregunteu-les als consultar; per això cal que indiqueu clarament la pàgina i el mòdul on ha aparegut el dubte.

Espai de comunicació

Mitjançant les eines de comunciació actualment disponibles a l'aula, la interacció del consultor amb els estudiants s'ha d'establir d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler

Aquest és l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de consulta imprescindible per al correcte seguiment del curs. Durant tot el semestre trobareu, entre d'altres les següents informacions:

 • Orientacions per afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 • Especificació del les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació conitínua, així com els seus requieriments de presentació, dates de lliurament, etc.
 • Posada en comú de repsostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.

Fòrum

Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i del professor consultor de l'assignatura, a on es podran plantejar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions realcionades amb els continguts de l'assignatrua que els estudiants volem compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat realcionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.
 • Comentaris, observacions d'errors, suggeriments per millorar el material de l'assignatura.
 • Indicacions per al correcte seguiments d'alguns desenvolupaments del material.

Molt important: Els dubtes, solucions i l'intercanvi d'informació NO ha d'incloure els punts relacionats amb les PAC's. Per tant, NO es pot fer servir el fòrum, per intercanviar, demanar, enviar i/o comentar respostes a les preguntes que es facin als diferents exercicis d'avaluació continuada, abans que es pengi la solució de la PAC corresponent. En aquests casos, consultor pot espborrar del fòrum aquests missatges que fan referència clarament a la resolució de les activitats d'avaluació continuada. Si es tenen dubtes sobre els enunciats de les PAC's o sobre l'enfocament d'alguna pregunta, ho demaneu directament al vostre consultor i ell us farà arribar els aclariments que facin falta.

Us animem a fer un ús dinàmic del fòrum: participeu amb comentaris i suggeriments, per crear un bon ambient a l'aula!

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada s'articula mitjançant 3 activitats que tenen com a objectiu comprovar que els estudiants han assimilat correctament els mòduls als que fan referència. Per resoldre alguns exercicis s'haurà d'utilitzar internet, la biblioteca i un full de càlcul.

La correspondència entre proves d'avaluació continuada i mòduls, així com la seva valoració és la que s'indica a continuació:

Nom de l'activitat Mòdul al que fa referència Valoració
PAC 1 1 30%
PAC 2 2 35%
PAC 3 3 35%

Els estudiants que presentin una o més PAC's obtindran una qualificació final calculada a partir de la mitjana ponderada segons la valoració de cada PAC, tenint en compte que les PAC's no presentades compten com un cero. Els estudiants que no presentin cap dels exercicis establerts en l'avaluació continuada se'ls assignarà la qualificació N ("no qualificat").

Cal recordar que les PAC's són un treball individual i que en cap cas està permès realitzar-les en grup. Els exercicis d'avaluació continuada són personals. La seva resolució és estrictament individual. Això exigeix la presentació d'una activitat individual i diferenciada, en el fons i en la forma.

Amunt

En les dates previstes en la planficació docent de l'assignatura, tindreu disponibles els enunciats de les proves d'avaluació continuada.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions a través de l'activitat corresponent, apartat "solució". La solució a les activitats en forma de respostes orientatives és una eina important d'aprenentatge. Cal que contrasteu  les repsostes oreientatives amb les vostres pròpies respostes i detecteu els encerts i els errors, realitzant aií una tasca d'autoavaluació i d'aprentatge fonamental per a garantir l'adequat seguiment de l'assignatura.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualifcacions iestaran introduïdes habitualment en el terminai d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El consultor informarà al tauler de la seva publicació i donarà feedback - si s'escau- dels errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula. D'altra banda i en el mateix registre d'avaluació continuada (globus al costat de la nota) també proporcionarà feedback personalitzat a tots aquells estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge i seguiment de l'assignatura.

Amunt